Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) jest jednym z najstarszych i największych uniwersytetów w Niemczech. Założony w roku 1477 przez arcybiskupa mogunckiego Teodoryka z Isenburga. Oferował naukę teologii, medycyny, prawa kościelnego, prawa rzymskiego oraz gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, geometrii, astronomii i muzyki. Studiowało na nim...

Czytaj Dalej

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Opieke nad uniwersytetem, opartym organizacyjnie nawzorze uniwersytetów: bolonskiego, padewskiego i neapolitanskiego, powierzyłwówczas nowemu biskupowi krakowskiemu—Florianowi Mokrskiemu.

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

(Dz 19,6) Cały Nowy Testament stara się coraz bardziej włączyć i przyporządkować Jana Chrzciciela i jego uczniów chrześcijaństwu. Łukasz chce tu ukazać wszczepienie do Kościoła Jezusa Chrystusa też uczniów Jana.

Kulturoznawstwo w Polsce

Cezary Wodziński,Jan Sowa  i Piotr Marecki) i  Instytut Studiów Regionalnych  (Tadeusz Paleczny, Piotr Kletowski) na UniwersytecieJagiellońskim, Katedra Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego  (pracuje tu m.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. Uniwersytet Krak.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

UNIWERSYTET

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie najstarszy uniwersytet w Polsce, zał. też Warszawa (Uniwersytet).

Pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania Uniwersytetu Krakowskiego - ukształtowanie się środowiska naukowego

Wkrótce po wyborze Jana Wajduta, Jagiełło wystawił dla Uniwersytetu, jeszcze tr. Za kadencji Jana Szafrańca na uniwersytet wpisało się 99 studentów.

HUSYTYZM - W POLSCE

Fijalek, Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego I-II, Kr 1900; K. Strzelecka, Uniwersytet Jagielloński wobec problemów husyckich w XV wieku.

Polskie tradycje na Uniwersytecie Wrocławskim

W pierwszej połowie XIX wieku poziom nauki na Uniwersytecie Wrocławskim w porównaniu z innymi uniwersytetami niemieckimi pozostawiał wiele do życzenia. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są badania naukowe związane z całokształtem życia polskiego w przyszłości i teraźniejszości.

Amerykański system oświatowy

Na najwyższym szczeblu w hierarchii amerykańskich szkół wyższych znajdują się uniwersytety (stanowe, prywatne, miejskie) oraz nieliczne istytuty i akademie, które oferują zarówno studia na poziomie bakalariatu. Uniwersytety, poza działalnością dydaktyczną, prowadzą również badania naukowe.

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej

W strukturze uniwersytetu zaczęły powstawać , obok tradycyjnych kierunków, także studia techniczne, technologiczne w zakresie nauk stosowanych Uniwersytet od samego początku miał i ma nadal bardzo duże znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa.

Myśl soborowa. Rola Jana XXIII i Pawla VI

a Nauka społeczna Kościoła katolickiego w II połowie XX wieku została rozwinięta w licznych encyklikach upamiętniających wielkie rocznice encykliki Rerum Nowarum: należy do nich "Mater et Magistra" Jana XXIII z 1961 roku i " Pacem in Terris" encyklika Pawla VI "Populorum Progressio" z 1967 roku a także Konstytucja Soboru Watykańskiego Drugiego: Gaudium et Spes z roku 1965. niejsza encyklika Jana Paw?

AKADEMIA WILEŃSKA (Uniwersytet Wileński)

Stefana Batorego; od 1939 Uniwersytet Litewski. Wilenskie zbioryksiazkowe przejał załozony wówczas Uniwersytet w Kijowie oraz UniwersytetCharkowski.

„ŻYWOT EZOPA FRYGA" - WSPÓŁCZEŚNI O BIERNACIE Z LUBLINA I JEGO „EZOPIE”

, zawiera łacińska rozprawa polemiczna Jana Sandeckiego-Ma-leckiego z 1547 r.

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi   Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Wyraz renesansowego poglądu stanowiła twórczość Jana Kochanowskiego. Twórczość Jana Kochanowskiego jest przepojona poglądami renesansowymi na świat i życie.

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Twórczość jednego z najwybitniejszych poetów epoki odrodzenia Jana Kochanowskiego (1530-1584) stała się najpełniejszą syntezą nowożytnych, przełomowych dążeń epoki renesansu w dziedzinie literatury.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

Cztery poematy biblijne (1972), z kolei Pisma świętego Jana Ewangelisty (a więc Ewangelię i Apokalipsę, 1978), Ewangelię według św.