Uniwersytet

Uniwersytet

Czytaj Dalej

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski

Pamiętać musimy, że uniwersytet był tworem kościelnym,który się powoli laicyzował. Wzmagający się napływzakonów na Uniwersytet Paryski wywołał reakcję ze strony profesorówświeckich.

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

Na teologii, podobnie jak na wydziale artium, były dwa rodzaje magistrów:rzeczywiście mający katedrę (magistri actu regentes) - wykładający na uniwersyteciei nie mający katedr (magistri non regentes) - którzy po otrzymaniustopnia nie wykładali i wyjeżdżali z Paryża.

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Metody dydaktyczne

„Płuca" uniwersytetu to wykład i dysputa - lectio i disputatio. Uniwersytet nie miał jednegogmachu, toteż dysputy zwyczajne odbywały się na rue du Fouarre (nazwa pochodziod faenum - słoma wykładana dla słuchaczy na powietrzu).

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

Stąd rozchodziły się przepisane dzieła na wszystkie uniwersytety, które ustalałykatalogi i c e n y książek.

Historia wychowania-Uniwersytety polskie

na ziemiach okupowanych przez Niemców uniwersytety zamknięto; uniwersytet w Wilnie przekształcono w uniwersytet litewski, a we Lwowie — w uniwersytet ukraiński; w Warszawie, Krakowie i Lublinie pracownicy uniwersytetu kontynuowali pracę uniwersytetu na tajnych kursach; w Warszawie działały również tajne kursy organizowane przez pracowników uniwersytetu z Poznania (Uniwersytet Ziem Zachodnich).

Druga fundacja Uniwersytetu Krakowskiego

Jagiełło podjął u Bonifacego starania o fundację kolegium przy uniwersytecie dla cystersów z Królestwa. Papież wydał stosowną bullę tegoż roku, ograniczającą obowiązek podejmowania przez cystersów studiów do Uniwersytetu Krakowskiego.

Pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania Uniwersytetu Krakowskiego - ukształtowanie się środowiska naukowego

Dzięki wspomnianym wyżej rektorom z kapituły katedralnej Uniwersytet zyskał mocniejsze fundamenty materialne i organizacyjne, a także związki z małopolską elitą władzy i jej wsparcie.

Polskie tradycje na Uniwersytecie Wrocławskim

W pierwszej połowie XIX wieku poziom nauki na Uniwersytecie Wrocławskim w porównaniu z innymi uniwersytetami niemieckimi pozostawiał wiele do życzenia. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są badania naukowe związane z całokształtem życia polskiego w przyszłości i teraźniejszości.

AKADEMIA WILEŃSKA (Uniwersytet Wileński)

Stefana Batorego; od 1939 Uniwersytet Litewski. Wilenskie zbioryksiazkowe przejał załozony wówczas Uniwersytet w Kijowie oraz UniwersytetCharkowski.

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Opieke nad uniwersytetem, opartym organizacyjnie nawzorze uniwersytetów: bolonskiego, padewskiego i neapolitanskiego, powierzyłwówczas nowemu biskupowi krakowskiemu—Florianowi Mokrskiemu.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Uniwersytety katolickie

Kraje niemieckie czyniły starania o utworzenie katolickiego uniwersytetu, wybierając na jego siedzibęSalzburg, gdzie dawny uniwersytet został zamknięty w 1810 roku.

Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytet Karola w Pradze

Dzieło to było bardzo popularne na Uniwersytecie Krakowskim przez cały wiek XV. Wiązały się z uzyskaniem przez nację czeską większego wpływu na uniwersytet oraz dogodniejszego dostępu do katedr i miejsc w kolegiach.

Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytet Wiedeński

  Po upadku Uniwersytetu Praskiego, Uniwersytet Wiedeński stał się największą uczelnią środkowej Europy. Andrzej z Krakowa Krakowski doktor teologii (1413), dwukrotny dziekan artium na Uniwersytecie Krakowskim, od 1414 r.

Powstanie uniwersytetów

W centralnej Europie kolejność powstawania uniwersytetów jestnastępująca: Praga - 1348, Kraków - 1364, p o t em Wiedeń - 1365, Pecs - 1367,Heidelberg - 1386, Kolonia - 1388, E r f u r t - 1392, Lipsk - 1409, Louvain - 1426.

Szkolnictwo w średniowieczu - POWSTANIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW

Do najstarszych i najsłynniejszych europejskich uniwersytetów średniowiecznych należy zaliczyć uniwersytety: w Bolonii - założony w 1119 r.

UNIWERSYTET

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie najstarszy uniwersytet w Polsce, zał. też Warszawa (Uniwersytet).

FEDERACJA MIĘDZYNARODOWA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH, Federation Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

uniwersytetów. i nauczaniu wzakresie demografii oraz rozwoju ludzkości, roli uniwersytetówkat. na temat zaludnienia i demografii, społeczeństwwielonarodowościowych, praw człowieka, chrzęść, tożsamościuniwersytetów kat.

Początki średniowiecznych uniwersytetów

liczba uniwersytetów wzrosła: Anglia: Oxford- uniwersytet rozwinął się tutaj ze starszego ośrodka Cambridge- konkurencyjny względem Oxfordu.

Rozwój uniwersytetów

Ostry konflikt z kanclerzem uniwersytetu Filipem i biskupem paryskim Wilhelmem zAuvergne, doprowadził do rozproszenia się profesorów i studentów, dopiero Grzegorz IX przyczynił się(1231) do porozumienia, odnowił uniwersytet i dał mu przywileje.

BENEDYKT XVI - Profesor najważniejszych niemieckich uniwersytetów

Ratzinger przeżył ostatnie lata Sobót u(1964-65) pomiędzy Munster a Rzymem, a w następnym roku znów zmienił uniwersytet. Zgadza się więc przenieśćna niedawno założony uniwersytet w Ratyzbonie, żeby rozwijać swoją teologię w mniejburzliwym środowisku.