Umowa poręczenia

Czytaj Dalej

Umowa poręczenia

O zakresie odpowiedzialności poręczyciela decyduje umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą, która określa szczegółowe świadczenia, które dłużnik ma spełnić w określonym czasie ( zwrot kredytu, odsetki, prowizja). Wielkość potencjalnego zobowiązania może się zwiększać, zmniejszać lub zmieniać ale musi mieć oparcie w umowie kredytowej.

Umowa o prace

Elementy umowy o pracę: data zawarcia umowy; określenie rodzaju umowy; określenie stron umowy; określenie rodzaju pracy; określenie czasu pracy; określenie wynagrodzenia; określenie miejsca pracy.

Umowa przedwstępna

389 KC umowa przedwstępna jest ważna, jeśli: - określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej - ustala termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta - poza tym musi odpowiadać ogólnym przesłankom stawianym każdej czynności prawnej Gdy nie dochowa się warunków umowy przedwstępnej, następują określone skutki: 1) ponosi skutek słabszy – dotyczy każdej umowy przedwstępnej, prawo do odszkodowania za ...

Umowa sprzedaży

155 KC – jeżeli jakaś umowa zobowiązuje do przeniesienia prawa własności, to umowa ta przenosi to prawo własności (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły), ale dotyczy to tylko rzeczy oznaczonych co do tożsamości - w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku wymaga wydania rzeczy/ przeniesienia posiadania, aby być właścicielem rzeczy - umowa sprzedaży zawsze jest umową zobowiązującą, ale w ...

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Umowy zlecenie i umowy o dzieło mają charakter umów cywilno- prawnych. Nie korzysta również z uprawnień pracowniczych jak w przypadku wykonawcy umowy zlecenia.

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

 

Banki - na zlecenie - mogą udzielać gwarancji bankowych i poręczeń. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu...

PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia ( polisa ) nie obejmuje całego okresu umowy leasingowej leasingobiorca ma obowiązek przesłania kopii dodatkowych umów ( polis ) w terminie 14 dni od daty, w której było wymagalne odnowienie umowy ubezpieczenia.

Wady umów outsourcingowych

  Klienci decydując się na outsourcing muszą sobie uświadomić, że istnieje niebezpieczeństwo, iż firma outsourcingowa nie wywiąże się z wcześniej uzgodnionych zobowiązań, zrealizuje usługę w mniejszym zakresie lub nie dotrzyma terminów umowy.

Umowa o pracę

W rozporządzeniu omówiono takie zagadnienia jak: dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika, prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, wzory umów i dokumentów: kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie warunków umowy o ...

Umowa na czas próbny

umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę, a jej zawieranie ma charakter fakultatywny i pomyślane zostało jako zabezpieczenie interesów pracodawcy i umożliwienie mu automatycznego rozwiązania stosunku pracy po upływie okresu próbnego.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Umowa ta stanowi odmianę umowy na czas określony z tą różnicą ze graniczny termin rozwiązania wyznacza tu przyjęty przez strony czas realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Umowa na czas określony

  Umowa na czas określony. umowa wiąże strony tylko do pewnego określonego terminu końcowego.

Umowa kredytowa i jej elementy

  Umowa kredytowa - umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku, warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy pisemnej.

Umowa międzynarodowa - Forma umów międzynarodowych

7) Korroboracja – wzmocnienie umowy 8) Data i miejsce zawarcia umowy 9) Podpisy i pieczęcie.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ustalenie tekstu i podpisanie umowy

2 Konwencji wiedeńskiej 1969 – „pełnomocnictwo oznacza dokument wystawiony przez kompetentną władzę państwową, wyznaczający pewną osobę lub osoby do reprezentowania państwa w negocjowaniu, przyjęciu lub ustaleniu autentyczności tekstu traktatu, w wyrażeniu zgody państwa na związanie się traktatem lub dokonaniu jakiejkolwiek czynności związanej z traktatem” - W Polsce pełnomocnictwa do prowadzenia rokowań i parafowania podpisuje bądź minister spraw ...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ratyfikacja i wejście w życie

Klauzule ratyfikacyjne – w treści umowy zaznacza się , że dana umowa podlega ratyfikacji.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Przystąpienie do umowy

na skutek przystąpienia (akcesja) do umowy państwo , które nie brało udziału w procedurze zawierania umowy staje się strona umowy; możliwość przystąpienia przed wejściem umowy w życie; art.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Rejestracja i publikacja umów

zasada jawności stosunków międzynarodowych i zaniechanie „tajnej dyplomacji”, która stała się przyczyną wojen światowych – art. 102 Karty NZ nakłada na państwa członkowskie obowiązek rejestracji umów jednak bez sankcji nieważności w przypadku nie zarejestrowania.

Publikacja umów przez...

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Typowe klauzule występujące w umowach międzynarodowych

Klauzula arbitrażowa (koncyliacyjna) – zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek sporów wynikłych na tle stosowania umowy do sądu rozjemczego (komisji koncyliacyjnej).