Ukraina

Ukraina

Czytaj Dalej

Ukraina, milicja

Obywatelskie grupy obrony będą wypełniać zadania związane z zapobieganiem i likwidacją konsekwencji technologicznych i naturalne przypadki ewentualne zgodne z ustawami Ukrainy “O Ludności i Ochronie Terytoriów przed Technologicznymi i Naturalnymi Przypadkami Ewentualności ”, “O Ewentualności Ratunkowe Usługi ”, “O Strefie Ewentualności Ekologicznej Sytuacji ”, “ Prawnym Ustroju w przypadku Ewentualności ”, “O Uzbrajanych Siłach zbrojnych ...

PREZYDENT UKRAINY

-kieruje sprawami bezpieczeństwa narodowego, -powołuje na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych oraz w innych formacjach wojskowych, -prezydent składa w Radzie Najwyższej wniosek o ogłaszanie stanu wojny i podejmuje decyzje o użyciu Sił Zbrojnych Ukrainy w razie napaści zbrojnej na kraj, - podejmuje decyzje o mobilizacji Sił Zbrojnych, wprowadzeniu stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, Nowym organem w Konstytucji Ukrainy jest Rada Bezpieczeństwa ...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie naczelnych organów władzy: Prezydent Ukrainy - Rada Najwyższa Ukrainy - Gabinet Ministrów Ukrainy.

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Są to: 1) powoływanie sędziów na czas nieokreślony, 2) nieusuwalność sędziego z urzędu (z wyjątkiem przypadków konstytucyjnie określonych), 3) ochrona immunitetem sędziowskim, 4) zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa osobistego sędziom i ich rodzinom Zasady to: 1) zasada jednolitości sądów - sądy wydają orzeczenia w imieniu Ukrainy i podlegają one wykonaniu na całym terytorium Republiki Ukrainy; 2) zasada udziału obywateli ...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Status tego Sądu charakteryzuje się tym, że jego skład ustalają trzy podmioty: Prezydent Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zjazd Sędziów Ukrainy.

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Kompetencje: określa zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej , zatwierdzanie ogólnopaństwowych programów rozwoju państwa, uchwalanie budżetu państwa i sprawowanie kontroli jego wykonania, pociąganie Prezydenta Ukrainy do odpowiedzialności w trybie specjalnej procedury impeachmentu, sprawowanie kontroli nad działalnością Gabinetu Ministrów Ukrainy.

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

Ukraina podpisała z Rosją ugodę perejasławską. Znaczenie - była ona szansą dla Polski; szansą korzystnego rozwiązania problemu Ukrainy.

Vadamecum, Ukraino?

Tym czasem marzy mi się, jako Ukraince, zielona wolna Ukraina, chroniąca prawa obywateli, z mocnymi podstawami prawnymi i ekonomicznymi, z perspektywą na rozwój gospodarczy, adekwatny do posiadanych resursów.

KONSTYTUCJA UKRAINY

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i ...

GENEZA POWSTANIA CHMIELNICKIEGO(1648 - 57) I SPRAWA UKRAINY

Zaczął popuszczać Kozaków, objecując rozszerzenie rejestru, rozszerzenie autonomii, a nawet utworzenie na Ukrainie na poły niezależnego terytorium kozackiego. 1654 rada kozacka w Perejasławiu uchwaliła jednomyślnie zjednoczenie Ukrainy z państwem ros.

Historia ukrainy w okresie międzywojennym

Przeciw rządom hetmana wystąpili także komuniści i utworzyli w Moskwie Komunistyczną Partię (bolszewików) Ukrainy (KP(b)U), która wchodziła w skład Rosyjskiej Partii Komunistycznej.

Sofiówka, Sofijówka - Stanisław Trembecki - obraz Ukrainy, ogród, Grota Tetydy, Szkoła Ateńska

Dzieło zostało poświęcone: - Zofii Potockiej - carycy Katarzynie II - Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu - carowi Aleksandrowi 1) Zofia – przyrównana do złotego wieku; pełna wdzięku, urody; trzecia zona Potockiego; Greczynka z Konstantynopola; była prostytutką, tak jak jej matka; początkowo zona generała Witta, jednak Potocki zapłacił Wittowi za rozwód 2 mln zł; Zofia była podejrzewana o romans z pasierbem (czułe listy, skandal) 2) Stanisław Szczęsny Potocki – ...

NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

NA UKRAINIE. TABORSKI Ukraina w twórczości Leonarda Sowińskiego, „Slavia Orient.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Niepodległa Ukraina

  Na Ukrainie rządzi mimo prób usunięcia go przez siły nacjonalistyczne były komunista Krawczuk. Ukraina (obok Białorusi i Kazachstanu) jest także mocarstwem atomowym.

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...