Ucho wewnętrzne

Ucho wewnętrzne

Czytaj Dalej

Fizjologia słuchu: ucho środkowe i wewnętrzne

Czynności poszczególnych części ucha są następujące: •    Ucho zewnętrzne i środkowe - przenosi bodziec •    Ślimak - rozdziela bodziec •    Komórki rzęsate wewnętrzne - przemieniają bodziec •    Komórjci rzęsate zewnętrzne - wzmacniają częstotliwość Przenoszenie bodźca Wskutek rezonansu w przewodzie słuchowym zewnętrznym, próg ...

Jak zbudowane jest ucho wewnętrzne?

Komórki zmysłowe włosowate (rzęsate) są zakończeniami włókien VIII nerwu czaszkowego, którym impulsy słuchowe docierają do centralnego układu nerwowego (Solomon i in.

Błędnik, ucho wewnętrzne

Spełnia funkcje narządu słuchu (narząd Cortiego w ślimaku) oraz równowagi (kanały półkoliste).

Ucho wewnętrzne

Ślimak tworzy słuchową część błędnika błoniastego. W ślimaku mieści się właściwy narząd receptorowy słuchu – narząd Cortiego.

Wydzielanie wewnętrzne

 

HORMONY:Cechy hormonów:substancje chemiczne o różnorodnej budowie,większość z nich to białka;regulują i koordynują czynności różnych narządów;utrzymują stałość składu środowiska wewnętrznego organizmu;są czynne w bardzo małych stężeniach;jakakolwiek zmiana ich ilości we krwi zakłóca...

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. pod dowództwem gen. Marie Pierre *Koeniga objęły niemalże wszystkie grupy ruchu oporu. Początkowo liczyły ok. 30 tys. lekko uzbrojonych żołnierzy. W czerwcu 1944 r. ich liczebność wzrosła do ok. 200 tys. żołnierzy. Okazały się przydatne działając na...

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. W jego życiu dużą...

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Otoczenie wewnętrzne

Tworzą warunki i siły wewnątrz organizacji. Podstawowymi elementami tego otoczenia są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

Wyróżnienie otoczenia wewnętrznego wydaje się dość kontrowersyjne. Samo pojęcie „otoczenia" oznacza coś, co znajduje się na zewnątrz, znajduje się dookoła, otacza, a...

Kontrola wewnętrzna

Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się zaktualizowanej wartości wpływów pieniężnych w całym okresie przedsięwzięcia. Osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu zapewnia zatem zrównanie zaktualizowanej wartości efektów z...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich...

Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

Czynnik wewnętrzny,to głównie uwaga kierowana na rozwój,porządkowanie gospodarki,jej nowoczesność i rozwój cywilizacyjny kraju.Nie można w życiu wewnętrznym kraju głównej uwagi kierować ku przeszłości, matrylologii, nieustannym obchodom rocznic,szczególnie przegranych bitew,zamiast koncentrować się na...

Prawo wewnętrznie obowiązujące

Nie mogą one regulować bezpośrednio sfery praw i obowiązków obywateli, nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób fizycznych i prawnych - uchwały Rady Ministrów, - niektóre uchwały Sejmu i Senatu, - zarządzenia Prezydenta RP, - zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, - zarządzenia ministrów, - regulamin Zgromadzenia Narodowego, - niektóre akty innych centralnych organów państwowych.

Kontekst wewnętrzny

 

1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

 

Charakterystyczną cechą literatury romantyzmu jest kreowanie w wielu utworach bohaterów o cechach typowych dla epoki. Po bohaterze werterycznym, bajronicznym i wallenrodycznym pojawił się nowy bohater - Jacek Soplica. Jest to postać dynamiczna, ulegająca przemianie w toku wydarzeń „Pana Tadeusza”. Jacek...

Ewolucja wewnętrzna Andrzeja Kmicica – bohatera „Potopu” H. Sienkiewicza.

 

Andrzej Kmicic to bohater „Potopu” H. Sienkiewicza. Jego dzieje były bardzo burzliwe, prowadziły do duchowego dojrzewania i przemiany psychicznej. Główną przyczyną zmiany była miłość do Oleńki Billewiczównej, ale także służba u Janusza Radziwiłła i ciążące na nim piętno zdrajcy. W chwili...

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki (wpływ rodzinnego domu i życiowych doświadczeń bohatera na jego ewolucję wewnętrzną).

 

Główny bohater „Przedwiośnia” wywodzi się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego pradziadek uczestniczył w powstaniu listopadowym, a ojciec, Seweryn, również brał udział w walkach niepodległościowych. Cezary Grzegorz Baryka urodził się z Baku, gdzie przeżył dzieciństwo, otoczony...