Ubuntu (ideologia)

Czytaj Dalej

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok doktryny i programu politycznego. Trudno jednak jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa „idea” oznaczającego wyobrażenie, kształt i „logos” czyli słowo, nauka.

Polska i Polacy w ideologii sarmatyzmu.

„U źródeł ideologii sarmatyzmu leży mit o pochodzeniu Polaków i innych narodów słowiańskich od starożytnego plemienia Sarmatów, zamieszkującego w pierwszych wiekach naszej ery ziemie dzisiejszej Ukrainy. Określenia "Sarmacja" i "sarmacki" pojawiają się w naszym piśmiennictwie już w XV stuleciu, na fali odrodzenia teorii Ptolemeusza. Jan Długosz w Rocznikach nazywa Karpaty "Górami Sarmackimi" zaś Bałtyk "Morzem Sarmackim". Zgodnie z tradycją średniowieczną Długosz ...

OPOWIADANIA O ROZLICZENIU ŻEROMSKIEGO Z IDEOLOGIĄ POZYTYWISTYCZNĄ

Obarecki, Bozowska, Piotr to realizatorzy haseł pozytywistycznych., których urzeczywistnienie jest niemożliwe - utopia. Te hasła miały realizować jednostki. Po Stasi nie było następczyń. Ideologia pozytywistyczna realizowana była przez jednostki, które nie mogły sobie poradzić.

Stosunek Żeromskiego do...

Instrumentalizm prawa jako skutek ideologii scjentyzmu

Podporządkowanie prawa imperatywom racjonalności instrumentalnej to następna i chyba najważniejsza cecha prawa jako techniki społecznej. Powiedzieć nawet można, iż prawo jako technika to po prostu prawo instrumentalne. Nawiasem mówiąc, już M. Weber uważał racjonalizację instrumentalną...

Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

W poezji kabaretowej splatały się wątki etyczne i ideologiczne. Etyka była uniwersalna,wyrażająca odwieczne zmagania Zła i Dobra w świecie ludzkim. Ideologia to zjawisko histo-ryczne: służy interesom jednej zbiorowości w walce z interesami zbiorowości innych.Kabaret europejski ma rodowód lewicowy...

Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów

Władza daje człowiekowi poczucie siły i satysfakcję, dlatego często jest obiektem marzeń. O nią walczą ludzie, dla niej walczą i cierpią. Sprawowanie władzy wiąże się jednak z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Nie jest łatwo rządzić, jeszcze trudniej ponosić konsekwencje decyzji, które...

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

14 kwietnia 1934r. ogłoszono deklarację programową ONR. Tym samym dokonał się oficjalny rozłam w Stronnictwie Narodowym. ONR chce doprowadzić do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych. Zamierza stać na gruncie zasad katolickich, opierając na moralności katolickiej całokształtu...

FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW, IDEOLOGIA

Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu  Ŝyciu traktowanemu...

Zachowania polityczne Polaków - Psychologiczne uwarunkowania zainteresowania polityką

Uwarunkowania psychologiczne wiążą się z:

typem osobowości

motywacją do aktywnego uczestnictwa w polityce

przekonaniem o celowości osobistego angażowania się

Lester Milbrath wskazuje na 2 typy osobowości:

osoby ekstrawertyczne – typ sprzyjający, sfera polityczna przyciąga...

Odmiany świadomości społecznej

Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone, spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie w życiu codziennym napotykają...

Ideologie nierówności społecznej

Usytuowanie różnych grup, warstw czy klas w obrębie hierarchii stratyfikacyj-nych czy układów biegunowych decydowało o charakterze wytwarzanych przez nie lub przyjmowanych jako swoje ideologii. Ideologie te legitymizowały nierówności, albo przeciwnie - domagały się ich zniesienia. Zapytywały w...

Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu społecznego

Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej - jako prawidłową sekwencję następujących po sobie zmian. Ale nie każdy proces da się przecież...

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość...

Faszyzm i komunizm - Ideologia faszyzmu

Ideologia faszyzmu nie stanowiła jednolitego systemu światopoglądowego, lecz była wybiórczym połączeniem różnych, czasem wręcz wykluczających się, elementów czerpanych z filozofii irracjonalistycznych XIX w., nacjonalistycznych doktryn solidaryzmu społecznego i antydemokratycznych teorii socjologicznych...

Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym

1. Zabór rosyjski

W 1893 powstała Liga Narodowa, późniejsze Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, czyli partia dążąca do eliminacji wszystkich obcych narodowości w Polsce. Była to odpowiedź na ideologie propagowane w Niemczech i Rosji, czyli propagowanie państwa narodowego. Deklaracja czystości narodowej...

Ideologia socjaldemokratyczna i chadecka

Socjaldemokratyczna (socjalistyczna):

Kształtuje się w II poł. XIX w. w okresie drugiej międzyanrodówki - powstaje z rewizjonizmu. Autorem rewizjonizmu jest Bernstein.

Założenia: partie mają b.duże wpływy np. SPD w Niemczech, Socjaldemokracja w Polsce; opowiada się za ewolucyjnymi zmianami z kapitalizmu...

Ideologia liberalna

Ideologia - całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne w danej grupie.

Doktryna polityczna - to wynikający z określonej ideologii i uporządkowany zbiór poglądów. Ma wskazania teoretyczne i praktyczne.

Ideologia liberalna rodzi się w XVII w. w Anglii, upowszechniasię w XIX w., była to...

Ideologie i ich przykłady

Ideologie:

Konserwatyzm;

Feudalizm;

Socjalizm;

Komunizm;

Nacjonalizm;

Faszyzm;

Populizm;

Feminizm;

Fundamentalizm.

Konserwatyzm-założenia:

- wizja świata społecznego wyłaniająca się z rewolucji jest utopijna;

- poszanowanie dotychczasowego dorobku...

MESJANIZM

MESJANIZM, wiara rel. w zbawiciela, który nadejdzie po okresie katastrof i zbawi cierpiącą ludzkość od zła. Zbawicielem tym może być jednostka (m. osobowy) lub Wybrana zbiorowość (sekta, grupa etniczno-wyznaniowa); niekiedy nawet mesjanistyczne posłannictwo przypisywane bywa czynnikom bezosobowym i...

Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

 

Ideologia – zbiór idei, na który składa się zarówno opis i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego. Jest ona czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne zasady, przekonania i mobilizującym do wspólnej aktywności politycznej. Ideologia...