Ubuntu (ideologia)

Czytaj Dalej

OPOWIADANIA O ROZLICZENIU ŻEROMSKIEGO Z IDEOLOGIĄ POZYTYWISTYCZNĄ

Obarecki, Bozowska, Piotr to realizatorzy haseł pozytywistycznych., których urzeczywistnienie jest niemożliwe - utopia. Te hasła miały realizować jednostki. Po Stasi nie było następczyń. Ideologia pozytywistyczna realizowana była przez jednostki, które nie mogły sobie poradzić.

Stosunek Żeromskiego do...

Instrumentalizm prawa jako skutek ideologii scjentyzmu

Podporządkowanie prawa imperatywom racjonalności instrumentalnej to następna i chyba najważniejsza cecha prawa jako techniki społecznej. Powiedzieć nawet można, iż prawo jako technika to po prostu prawo instrumentalne. Nawiasem mówiąc, już M. Weber uważał racjonalizację instrumentalną...

Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

W poezji kabaretowej splatały się wątki etyczne i ideologiczne. Etyka była uniwersalna,wyrażająca odwieczne zmagania Zła i Dobra w świecie ludzkim. Ideologia to zjawisko histo-ryczne: służy interesom jednej zbiorowości w walce z interesami zbiorowości innych.Kabaret europejski ma rodowód lewicowy...

Myśl i polityka obozu J. Piłsudskiego do 1935 r. - ideologia państwa idea międzymorza i prometeizm

Idee niepodległości i walki zbrojnej suwerenne państwo polskie odnowił po upadku powstania styczniowego ruch socjalistyczny. Po kilkudziesięciu latach ich upowszechniania zaczął wyłaniać się z niego nowy obóz polityczny. Jego początki sięgają rewolucji 1905-1907 r., kiedy to wokół przywódcy PPS - J...

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

14 kwietnia 1934r. ogłoszono deklarację programową ONR. Tym samym dokonał się oficjalny rozłam w Stronnictwie Narodowym. ONR chce doprowadzić do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych. Zamierza stać na gruncie zasad katolickich, opierając na moralności katolickiej całokształtu...

FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW, IDEOLOGIA

Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu  Ŝyciu traktowanemu...

Ideologie nierówności społecznej

Usytuowanie różnych grup, warstw czy klas w obrębie hierarchii stratyfikacyj-nych czy układów biegunowych decydowało o charakterze wytwarzanych przez nie lub przyjmowanych jako swoje ideologii. Ideologie te legitymizowały nierówności, albo przeciwnie - domagały się ich zniesienia. Zapytywały w...

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

KONSERWATYZM 

Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego.

E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską

Najsilniejszy kons. był w...

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość...

Faszyzm i komunizm - Ideologia faszyzmu

Ideologia faszyzmu nie stanowiła jednolitego systemu światopoglądowego, lecz była wybiórczym połączeniem różnych, czasem wręcz wykluczających się, elementów czerpanych z filozofii irracjonalistycznych XIX w., nacjonalistycznych doktryn solidaryzmu społecznego i antydemokratycznych teorii socjologicznych...

Ideologia socjaldemokratyczna i chadecka

Socjaldemokratyczna (socjalistyczna):

Kształtuje się w II poł. XIX w. w okresie drugiej międzyanrodówki - powstaje z rewizjonizmu. Autorem rewizjonizmu jest Bernstein.

Założenia: partie mają b.duże wpływy np. SPD w Niemczech, Socjaldemokracja w Polsce; opowiada się za ewolucyjnymi zmianami z kapitalizmu...

Ideologia liberalna

Ideologia - całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne w danej grupie.

Doktryna polityczna - to wynikający z określonej ideologii i uporządkowany zbiór poglądów. Ma wskazania teoretyczne i praktyczne.

Ideologia liberalna rodzi się w XVII w. w Anglii, upowszechniasię w XIX w., była to...

Ideologie i ich przykłady

Ideologie:

Konserwatyzm;

Feudalizm;

Socjalizm;

Komunizm;

Nacjonalizm;

Faszyzm;

Populizm;

Feminizm;

Fundamentalizm.

Konserwatyzm-założenia:

- wizja świata społecznego wyłaniająca się z rewolucji jest utopijna;

- poszanowanie dotychczasowego dorobku...

Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

 

Ideologia – zbiór idei, na który składa się zarówno opis i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego. Jest ona czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne zasady, przekonania i mobilizującym do wspólnej aktywności politycznej. Ideologia...

Ideologia konserwatywna

 

Konserwatyści uważają, że społeczeństwo podobne jest do organizmu, rozwija się stopniowo i samoistnie, państwo zaś jest efektem jego naturalnego procesu wzrostu, a nie skutkiem zawartej pomiędzy ludźmi umowy. Podstawą życia społecznego nie są jednostki, ale tradycyjne wspólnoty – takie jak...

Ideologia liberalna

 

Dla liberałów najbardziej podstawową wartością jest wolność jednostki. Dążą oni do takiego ukształtowania zasad życia politycznego i gospodarczego, aby w jak najmniejszym stopniu wolność tę ograniczały. W myśli liberalnej uważa się, że jedyną akceptowalną granica wolności jednostki jest...

Ideologia socjalistyczna, socjaldemokratyczna

 

Najwyższymi ideami socjalistycznego stylu myślenia są równość i sprawiedliwość społeczna. Za zasadniczy cel działań politycznych socjaliści uważali zmianę systemu społecznego i usunięcie nierówności pomiędzy ludźmi przez uspołecznienie własności oraz sprawiedliwy podział dóbr i dochodów...

Ideologia chadecka

 

Chrześcijańska demokracja zajmuje osobne miejsce na arenie politycznej, jako że w odróżnieniu od innych stylów politycznego myślenia ma ona swoje bezpośrednie źródło w inspiracji religijnej. Podstawę programu chadecji stanowią idee zawarte w katolickiej nauce społecznej. Kładzie się w niej...

Ideologia nacjonalistyczna

 

Od nacjonalizmu jako specyficznej postawy wobec swojego narodu i państwa trzeba odróżnić nacjonalizm jako doktrynę polityczną, czy wręcz ideologię. Jej początków zwykle szuka się w literaturze romantycznej, w której nie tylko mówiono wiele o odmienności kultur narodowych i o znaczeniu...

Ideologia faszystowska

 

Narodził się we Włoszech raczej jako ruch polityczny, którego przywódcą był Benito Mussolini, niż spokojna ideologia. Odrzucał demokrację liberalną, uznając, że osłabia ona państwo i nie pozwala na realizację jego interesów.

W zamian postulował przywrócenie siły i sprawności państwa w...