Ubezpieczyciel

Czytaj Dalej

W rachunku ubezpieczyciela wyróżniamy grupy rezerw:

W RACHUNKU UBEZPIECZYCIELA WYROZNIAMY GRUPY REZERW: Przy wycenie bilansowej w rachunkowości ubezpieczyciela szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie rezerw bilansowych.

Powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (Ubezpieczyciela)

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia...

BILANS UBEZPIECZYCIELA

Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń; charakteryzuje jego sytuację majątkową i finansową. Porządek przedstawianych w bilansie aktywów i pasywów, jak również zasady ich wyceny, tryb przygotowywania, zatwierdzania, badania przez biegłego rewidenta, wynikają z obowiązującego zakład...