Ubezpieczenie

Czytaj Dalej

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Zawiera ona następujące informacje: nazwę ubezpieczyciela i ubezpieczającego, określenie ilości, jakości w rodzaju towaru, zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego poprzez wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia tej odpowiedzialności, określenie ryzyka, za jakie odpowiedzialny jest ubezpieczycie, określenie kwoty, na jaką ubezpieczony jest towar, sposób udokumentowania i tryb zgłoszenia roszczenia,

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

W ubezpieczeniach morskich ukształtowała się treść podstawowych pojęć i terminów techniczno-ubezpieczeniowych, treść stosunku ubezpieczenia, prawna sylwetka ubezpieczyciela.

Rola i znaczenie umowy ubezpieczenia w obrocie gospodarczym

; b) odstąpienie od umowy od przez ubezpieczającego; c) odstąpienie od umowy przez zakład ubezpieczeń; d) wypowiedzenie umowy ubezpieczenia e) brak przyczyny umowy ubezpieczenia majątkowego wskutek okoliczności faktycznych lub zdarzeń prawnych; f) utrata praw z ubezpieczenia, która ma miejsce w razie: - zawinionego niedopełnienia przez ubezpieczającego obowiązku zgłoszenia okoliczności, o które zakład ...

Ubezpieczenia

w ubezpieczeniu spolecznym pracownikow, w ktorym pracodawca zawiera umowe z ubezpieczycielem oraz placi skladki i jest w tym wypadku ubezpieczajacym, pracownik otrzymujacy z tego tatulu swiadczenia w razie niezdolnosci do pracy, bedacy ubezpieczonym, oraz Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jako ubezpieczyciel wyplacajacy te swidczenia.

Rola ubezpieczeń społecznych w działalności gospodarczej

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników pracowników innych osób wynoszą: • 19,52 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne • 13 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe • 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia chorobowe • od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru na ubezpieczenia wypadkowe ( w latach 1999, 2000 1,62 %) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ...

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

Rodzaje brokerów: ¨ Broker reasekuracyjny – zawiera i wykonuje umowy reasekuracyjne w imieniu zakładu ubezpieczeń lub pośredniczy przy zawieraniu umów reasekuracyjnych na rzecz zakładu ubezpieczeniowego) ¨ Broker ubezpieczeniowy – zawiera i wykonuje umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczy przy zawieraniu umów na rzecz ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

System ubezpieczeń społecznych. Zasady ubezpieczenia społecznego

chorobowym -ubezpieczenie z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym Tylko ten zakres ubezpieczeń społ.

Rodzaje ubezpieczeń

</span> Tabela 1 Podstawowe różnice między produktami ubezpieczeń osobowych i majątkowych Kryteria Ubezpieczenia osobowe Ubezpieczenia majątkowe Przedmiot Ryzyko osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do pracy ubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe) Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.

Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

Składki Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie rentowe - 13,00% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie

Elementy umowy ubezpieczenia Składnikami umowy ubezpieczeniowej są: przedmiot ubezpieczenia niebezpieczeństwa, które zagrażają przedmiotowi ubezpieczenia ogólne i dodatkowe warunki ubezpieczenia obowiązki ubezpieczającego Podział obowiązków ubezpieczającego : przed zawarciem umowy -przedstawienie informacji oraz ustalenie wysokości składki ubezpieczenia w okresie trwania umowy przed wypadkiem określonym w ...

System ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze Podstawowym podziałem ubezpieczeń jest podział na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia gospodarcze.

UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w wyniku ruchu tych pojazdów,

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe

Polisa ubezpieczeniowa zawiera pełen tekst lub wypisy ogólnych warunków danego rodzaju ubezpieczenia, dane dotyczące zakładu ubezpieczeniowego i ubezpieczającego, przedmiot ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia i składek.

System ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne:  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek,  składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni,  składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych ...

System ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustala następujące zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek, - składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni, - składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środków ...

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

W dziale I wyodrębniono następujące grupy ubezpieczeń: Ubezpieczenia na życie; Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenie dzieci; Ubezpieczenia życiowe, jeśli są związane z funduszem inwestycyjnym; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia wypadowe i chorobowe Ubezpieczenia na życie Do grupy pierwszej ubezpieczeń na życie wchodzi przeważająca część produktów ubezpieczeń na życie w klasycznej ich postaci.

GRUPA KLASYFIKACJI UBEZPIECZEŃ

Grupy pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych: 1) ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej; 2) ubezpieczenie choroby; 3) ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych; 4) ubezpieczenie casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych; 5) ubezpieczenie casco statków powietrznych obejmujące szkody w statkach powietrznych; 6) ...

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia wypadkowe.

Pracowniczy stosunek prawny ubezpieczenia społecznego

Podmiotami tych stosunków zobowiązanymi do opłacania składek (ubezpieczającymi) mogą bowiem być bądź pracodawca i pracownik (w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym), bądź tylko pracodawca (w ubezpieczeniu wypadkowym) lub tylko pracownik (w ubez­pieczeniu zdrowotnym i chorobowym) oraz organ ubezpieczający (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Chorych).

Ubezpieczenie wypadkowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, natomiast wypadkiem ubezpieczeniowym jest śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem umowy ubezpieczeniowej jest zdrowie ubezpieczonego, a wypadkiem ubezpieczeniowym jest całkowita niezdolność do pracy.