Tymczasowa Rada Stanu

Tymczasowa Rada Stanu

Czytaj Dalej

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

w 1808 dekret królewski nadał jej inny kształt - powołano 6 radców stanu ( minister bez teki ) W związku z przyłączeniem w 1809 r do Księstwa Galicji liczbę radców stanu zwiększono do 12, później pojawiła się także kategoria ministra stanu – członka Rady.

Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

W rezultacie regularnie uczestniczyli w pracach Rady Stanu radcy stanu nadzwyczajni ( niezwiązani z żadną komisją resortową ) oraz referendarze, co w istocie prowadziło do obniżenia się autorytetu tej instytucji.

Trybunał Stanu

Prezes i członkowie Rady Ministrów- za naruszenie Konstytucji i ustaw, jak i za przestępstwo, ale jedynie popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem; 3.

Trybunał Stanu

Do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu mogą być pociągnięte osoby na najwyższych stanowiskach państwowych, takie jak: Prezydent Premier i członkowie rządu Prezes NBP Prezes NIK Członkowie KRRiT Osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem Naczelny dowódca sił zbrojnych Posłowie i senatorowie Osoby te obowiązuje zakaz prowadzenia działalności ...

Racja stanu

Są różne definicje, które można podzielić na 3 grupy: określające rację stanu jako bezwzględną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające rację stanu jako względną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające istotę racji stanu jako autonomię interesu państwa w stosunku do innych interesów i norm.

Rada Bezpieczeństwa

Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa.

Zatrudnienie tymczasowe

Praca tymczasowa jest pracą świadczoną przez pracownika w przedsiębiorstwach ( lub innych zakładach pracy), do których skieruje go agencja pracy tymczasowej, zajmująca się tym zarobkowo.

Stany społeczne wg Webera

Teoria apropriacyjno–rewerencyjna – pozwala mówić o istnieniu stanów i stosunków stanowych wszędzie tam, gdzie szacunek społeczny staje się przywilejem i nie ma wartości powszechnie dostępnej, gdzie występuje zjawisko apropriowania pewnych typów szacunku społecznego i gdzie jest ono wyrażone i uwarunkowane przez wykonywany zawód, przez pochodzenie i apropriację władzy politycznej lub biurokracyjnej.

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

Zebraczka Agata z radością wraca do Lipiec, wyrzucona przez dzieci Jagustynka mieszka u Borynów a stary kaleka Ambroży cieszy się autorytetem jako kościelny znachor imędrzec. Bez względu na stan zdrowia, na sytuację materjalną stara się prascować lepiej i szybciej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

W sprawach międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju zasada priorytetu kompetencji należy do Rady Bezpieczeństwa. Kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

Jeśli, na przykład, Rada ma obradować nad problemami z zakresu ochrony środowiska, w obradach weźmie udział Minister Ochrony Środowiska z każdego państwa UE; w tym przypadku będzie ona zwana "Radą Ochrony Środowiska".

Unia Europejska - Rada Europejska

(nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego , któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - RWPG

Jednym z celów Rady było podnoszenie stopy życiowej ludzi oraz rozwój gospodarczy według gospodarki planowanej, a także integracja gospodarcza państw członkowskich.

RADA EUROPY

Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego” Działalność Rady to głównie przygotowanie projektów umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych zmierzających do unifikacji praw i standardów oraz ochrony praw człowieka na obszarze ...

Rada Nordycka

Podstawę prawną działalności Rady stanowi uchwała parlamentów Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii w roku 1952. W swej dotychczasowej działalności Rada Nordycka przyczyniła się w dużym stopniu do unifikacji prawa w państwach skandynawskich, a w pewnej mierze także do rozwoju współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Rada Polityki Pieniężnej

a w jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP, 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat Zadania Rady Polityki Pieniężnej to: ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i ...

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny: -Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany -podział kompetencji między unią a stanami - władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień delegowanych - kompetencje stanów, które nic są zastrzeżone przez konstytucję należą do nich ...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Wybory do Rady Najwyższej odbywają się w ostatnią niedzielę marca w czwartym roku kadencji, natomiast wybory przedterminowe do Rady Najwyższej Ukrainy zarządza Prezydent Ukrainy i przeprowadza je w ciągu 60 dni od dnia opublikowania postanowienia o rozwiązaniu parlamentu.

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...