Twoja Telewizja Morska

Czytaj Dalej

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Młodzież coraz rzadziej styka się z prawdziwą sztuką, dlatego że odbiera ją tylko za pośrednictwem telewizji, która nie jest w stanie przekazać żadnych dodatkowych efektów prócz wizji i dźwięku.

Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu.

W dobrej telewizji każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bez względu na wiek i zainteresowania. W nauce może nam pomóc telewizja, jest wiele programów popularnonaukowych, przyrodniczych, historycznych.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Wydane w latach 90-tych liczne zmiany przepisów o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczyły zwłaszcza uporządkowania problemów finansowych, przedstawiania w programach telewizji publicznej stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Historia Telewizji

Spektakle telewizyjne, podobnie jak filmy telewizyjne (których nie należy mylić z filmami kinowymi, często emitowanymi w telewizji), posługują się planami bliskimi, a tylko w razie uzasadnionej konieczności — odległymi.

ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

, gdy wysłano ostat­ni konwój arktyczny, Niemcy zato­pili zaledwie 8 jednostek, co wyni­kało z silnej eskorty oraz pogarsza­jącej się gwałtownie sytuacji niemieckich sił morskich i powie­trznych.

CEJLON - bitwa morska 1942 r.

Duża wyspa na Oceanie Indyjskim dla Brytyjczyków miała istotne zna­czenie strategiczne: bazujące tam okręty chroniły szlaki komunikacyj­ne do Indii i Australii. Po wybuchu wojny na Pacyfiku, wobec groźby opanowania wyspy przez Japończy­ków, wojska brytyjskie na Cejlonie zostały znacznie wzmocnione. Flota...

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

KONWOJE MORSKIE

Zespół statków handlowych lub transportowców z wojskiem płyną­cych w eskorcie okrętów wojen­nych już w czasie I wojny świato­wej zapewniał najlepsze warunki ochrony przed atakami okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej alianci stosowali trzy ro­dzaje konwojów: - regularne, korzystające z tych...

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

Roskill -„po raz pierwszy od se­tek lat Royal Navy straciła swą supremację na oddzielnym teatrze wojny morskiej i nie udało się jej owej supremacji odzyskać".

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli.

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Kiedy dowództwa *Kriegsmarine i *Luftwaffe orzekły, że na tak sze­rokim froncie nie mogą zapewnić flocie inwazyjnej skutecznej ochro­ny przed atakami marynarki i lotnic­twa brytyjskiego, opracowano drugą wersję planu przewidującą lądowa­nie w pierwszym rzucie dziewięciu dywizji na odcinku od Dover do Worthung, przerzucenie w drugim rzucie siedmiu dywizji i po 16 dniach przybycie trzeciego rzutu.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Wydane w latach 90-tych liczne zmiany przepisów o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczyły zwłaszcza uporządkowania problemów finansowych, przedstawiania w programach telewizji publicznej stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców.

Twoja znajomość teatrów warszawskich, repertuar, aktorzy, reżyserzy

Pierwsze widowiska obrzędowo-religijne ze śpiewami, muzyką i tańcami powstały około 3000 r. p.n.e. Pierwszym aktorem był Ateńczyk Tespis około roku 550 p.n.e. Pierwszym stałym teatrem był teatr wybudowany w Grecji w Atenach w V wieku, a następnie teatr w Rzymie wybudowany przez Pompejusza.

Teatr to...

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka.

Inne szkodliwe wpływy telewizji w okresie rozwojowym , to : zaburzenia komunikacji , gdyż dialog z ekranem jest zawsze jednostronny , oderwanie się od realnego życia poprzez wypełnianie go treściami telewizyjnymi , zniekształcenie wyobraźni i aktywności twórczej , gdyż gotowe rozwiązania zachęcają do odtwarzania , a nie tworzenia.

Radio i telewizja

na terenie RFN istnieje jedenaście krajowych ośrodków radiowo-telewizyjnych, jedna rozgłośnia prawa federalnego i stacja telewizyjna ZDF. Jest to gazeta telewizyjna emitowana za pośrednictwem normalnego sygnału telewizyjnego.

UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI

Telewizja ma duży wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, tym bardziej że często nikt z nimi nie rozmawia na temat oglądanych programów, nie uczy dokonywania wyboru programów. Telewizja bez przerwy emituje reklamy.

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

 

Konosament załadowania – stwierdzający faktyczne przyjęcie ładunku do przewozu na określony statek.

Konosament przyjęcia do załadowania – stwierdzający przyjęcie ładunku przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek.

Spośród tych dwóch rodzajów tylko pierwszy odpowiada wymaganiom...

Pływy morskie

cie­śninach i kanałach morskich), notuje się znacznie większe różnice poziomu wód - dochodzące do kilku metrów.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

Ze względu na brak naturalnych granic między oceanami tworzy się prąd morski - Dryf Wiatrów Zachodnich, który opływa całą Ziemię z zachodu na wschód.