Twierdzenie Toeplitza

Twierdzenie Toeplitza (nazywane również twierdzeniem Toeplitza o regularnym przekształceniu ciągu) zostało sformułowane w 1911 roku przez matematyka niemieckiego Otto Toeplitza. Mówi ono o zbieżności szeregu powstałego przez pewne przekształcenie zbieżnego ciągu liczb rzeczywistych. Zachodzi następujące...

Czytaj Dalej

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - ZDANIA TEORII I ICH UZASADNIANIE

Dane twierdzenie ( hipoteza) zostaje wtedy uznane za częściowo potwierdzone ( zweryfikowane), jeżeli wyprowadzone z niego następstwa logiczne, w formie zdań obserwacyjnych SA zgodne z naszym doświadczeniem zmysłowym. Twierdzenie naukowe staje się prawdziwe, niezależne od tego kto i kiedy je sformułował.

Główne teorie ekonomiczne wśród laureatów noblowskich – monetaryzm, keynesizm, szkoła klasyczna i szkoła austriacka.

Ponadto Becker w swojej teorii krytykuje rosnący wpływ rządu na gospodarkę, twierdzi, że szkoły prywatne oferują tańsze kształcenie niż publiczne.

Starozytna filozofia gracka

agnostyk – sceptycznie podchodzi do świata - dzieło „O naturze“ - twierdzi się, że preszedł do historii krytyką bogów (twierdził, że są stworzeni do obrazu człowieka), krytyka Homera - krytykuje politeizm → monoteizm - Bóg jest jeden, wszędzie, nieucieleśniony, wszychobecny, utoźsamiony z przyrodą, światem Parminides z Eleji, mądry uczeń Ksenofanesa, jego kontynuatorem jest Kant - polemizuje z Heraklitem, oceniał mądrość ...

Piękno – kategoria aktualna czy historyczna?

Twierdzono także, że piękno jest w umiarze oraz w przenośni – były to dosyć odważne jak na tamte czasy twierdzenia.

Prawa nauki a generalizacje historyczne, Uzasadnianie zdań (twierdzeń)

Twierdzenia szczegółowe- Zdania w których podmiot jest nazwą ogólną, ale orzecznik dotyczy niektórych spośród desygnatów podmiotu określane są twierdzeniami szczegółowymi. By jakieś twierdzenie było uznawanym twierdzeniem jakiejś nauki, musi być ono należycie uzasadnione.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Występuje w obronie chłopów, twierdzi, że w idealnym państwie trzeba wziąć ich w obronę. Twierdzi, że wojna kosztuje zalec więc gromadzenie na cele wojenne specjalnego funduszu obronnego - "góra zbożnych powinności".

Czym jest tzw. inteligencja emocjonalna

Wyjaśnienia wymaga również ujęta w definicji Golemana zdolność wczuwania się w nastroje innych osób, czyli empatię, która jak twierdzi autor opiera się na zdolności odczytywania sygnałów niewerbalnych. Bandura (za: Goleman 1997) twierdzi, że przekonanie o własnych zdolnościach ma na nie ogromny wpływ.

Formułowanie i Budowa Twierdzeń ogólnych w nauce o polityce

WARUNKI FORMALNE: (ich spełnienie może uczynić z twierdzenia „prawo nauki” ) twierdzenie musi być ściśle ogólne, czyli w sformułowaniu warunkowym ma to być zdanie zaopatrzone w duży kwantyfikator ( musi mówić o wszystkich elementach pewnej klasy ) wymóg by twierdzenie było nierównoważone skończonej klasie zdań jednostkowych (powinno być to zdanie ściśle uniwersalne) musi być otwarte ...

INTERPRETACJE NAUK INDUKCYJNYCH

Zmiana oceny jednych zdań pociąga zmianę oceny innych za sprawą ich logicznych związków, przy czym prawa logiki są po prostu dalszymi twierdzeniami systemu, pewnymi innymi elementami pola.

Perspektywy teoretyczne w nauce o polityce - Behawioralizm

Twierdzenia ogólne (prawa i teorie) muszą spełniać kryteria sprawdzalności; 3.

Osobowość nowoczesna społeczeństwa

Inkeles twierdzi, że pomiędzy wyróżnionymi cechami osobowości istnieją wzajemne związki, co czyni z nich syndrom właśnie, a nie tylko luźną listę.

Co po nowoczesności?

„Nie wkraczamy w jakiś okres ponowo-czesności, lecz raczej w epokę, w której konsekwencje nowoczesności stają się bardziej radykalne i uniwersalne niż wcześniej" - twierdzi Giddens .

Ruchy natywistyczne i millenarystyczne

Są to twierdzenia o duchowym, pośmiertnym, indywidualnym zbawieniu ludzi w pozaziemskim raju.

Jakie są systemy polityczne w krajach rozwijających się?

Natomiast system jednopartyjny, jak twierdzili, miałby przynieść stabilizację, ponieważ jedna par­tia reprezentowałaby wszystkie grupy etniczne i poglądy polityczne.

Twierdzenie Modiglianiego-Millera

Twierdzenia MM - gospodarka bez podatków Pierwsze twierdzenia MM (gospodarka bez podatków) W warunkach doskonale konkurencyjnego rynku kapitałowego wartość firmy (V) jest niezależna od struktury kapitału.

Twierdzenie graniczne

Aczel<br> Centralne twierdzenie graniczne- "jeżeli próbę z populacji o sredniej µ i skończinym odchyleniu standardowym f, to rozkład sredniej z próby, \overline X , daży do rozkładu normalnego o sredniej µ i odchyleniu standardowym &sigma;\sqrt{n} , gdy liczebnosć próby wzrasta nieograniczenie, czyli dla "dostatecznie dużych n":<br> X ~ N(&mu; &sigma; &sup; 2 ) Centralne twierdzenie graniczne jest jednym z najwazniejszych osignięć teorii ...

TOEPLITZ KRZYSZTOF TEODOR, pseud. KTT

TOEPLITZ KRZYSZTOF TEODOR, pseud.

Kartezjusz i Pascal

Kartezjusz bowiem twierdził, że człowiek jest w stanie osiągnąć zbawienie wyłącznie siłą swego rozumu, a to stało w sprzeczności z doktryną, według której do zbawienia absolutnie konieczna była łaska boża.

Marcin Luter

Uparte trwanie przy tej postawie doprowadziło do historycznej konfrontacji między Lutrem a władzami kościoła, w czasie której wytworzył się charakterystyczny potem dla protestantów sposób działania oparty na twierdzeniu: „Oto moje zdanie.