Jedność gospodarcza, polityczna, kulturowa - pojęcie jedności.

W obrębie produkcji unijnego mleka wyróżnia się trzy rodzaje kwot; hurtowe – otrzymuje rolnik, który sprzedaje mleko do mleczarni lub organizacji skupującej mleko, sprzedaży bezpośredniej – otrzymać może rolnik sprzedający mleko z gospodarstwa bezpośrednio klientom, rezerwy narodowej – część krajowego limitu mleka zostaje do dyspozycji instytucji państwowej, która ma uprawnienia do przyznawania dodatkowych lub nowych limitów dla producentów ...

Zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych

zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych; kompleksowe stosowanie leczenia biologicznego i oddziaływań psychospołecznych w taki sposób, aby działanie uboczne jednej ze stosowanych metod nie stanowiło przeszkody lub niebezpieczeństwa nadmiernego obciążenia przy innych metodach. Np...

Trzy Korony (982 m n.p.m.)

Trzy najwyższe wierzchołki Okrąglica, Płaska Skała i Pańska Skała tworzą koronę. Z Krościenka wiedzie na Trzy Korony najstarszy szlak w Pieninach, wyznakowany w 1906.

TRZY RAZY TRZYDZIEŚCI RAZY STO TRZYDZIEŚCI

3 razy 30 razy 130. Popularny prosty wzór-rerecepta na niezbędną porcjęruchu. Oznacza to, że każdy człowiek dla podtrzymania swego zdrowia ikondycji fizycznej powinien poddawać swoje ciało wysiłkowi co najmniej 3razy w tygodniu, z tym że przynajmniej przez 30 minut każdego z tychtreningów tętno powinno...

Gdzie i jak zaznacza się w zachowaniu dziecka jedność procesów poznawczych i ruchowych?

Jedność rozwoju psychiki i motoryki szczególnie silnie przejawia się we wczesnych stadiach ontogenczy. Na przykład myślenie niemowlęcia nie istnieje jako izolowany proces, lecz jest ściśle związane z jego aktywnością ruchową. Dziecko myśli nie wtedy, gdy jest bierne i „zamyślone”, lecz wówczas...

Jedność dzieła artystycznego

Muzyka Beethovena znakomicie odzwierciedla przemiany, jakie zaszły w tym czasie: jegopierwsze utwory sa jeszcze muzyka uytkowa, ostatnie dzieła sa wyrazem jego indywidualnejpostawy wobec ycia, wyznaniami i przesłaniami. Zanik słuchu przyczynił sie u artysty docałkowitej koncentracji na muzyce, która jest...

Jedność Chrystusa i monofizytyzm

Nowe pokolenie ludzi wznowiło w 446 r. dyskusje chrystologiczne: Domnos biskup antiocheński od 442 roku, Dioskoros biskup aleksandryjski od 444 roku i Flawian biskup konstantynopolitański od 446 roku.

Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem...

Trzy rozdziały i papież

Gdy go zwołano,odmówił w nim udziału, choć zapowiadano, że obrady dotyczą nie tylko Trzech rozdziałów, leczrównież innych spraw kościelnych, jak nauka Orygenesa.

WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

Dla bezpieczeństwa Kościoła trzymano go do 1419 roku podstrażą palatyna nadreńskiego (zm. Po pierwszym głosowaniu ujawniło się rozbicie na stronników trzech kandydatów, wśród których byłkardynał Otton Colonna.

Leon XIII i jedność Kościoła

Sprawę jedności Kościoła uznał Leon XIII za jedno ze swych najważniejszych zadań. Poświęcił jej sześćencyklik oraz wiele listów apostolskich i wypowiedzi.

W encyklice o św. Cyrylu i Metodym (1880) wykazał wielką troskę o ludy słowiańskie i podkreślił ścisłąłączność obu Apostołów...

Prawosławie i jedność

Szczególniewrogo wypowiedział się przeciw Stolicy Apostolskiej, oskarżając ją o trzymanie zawsze strony możnychtego świata, o postawę reakcyjną wobec klas pracujących, podżeganie do dwóch wojen światowych iprzygotowywanie nowej walki z demokracjami ludowymi.

Sekretariat Jedności Chrześcijan

Przygotował trzy: o ekumenizmie, Słowie Bożym i wolności religijnej.

Przywrócenie jedności

Soborowy Dekret o ekumenizmie zaczyna się od słów Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności),stwierdzając: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnegojest wzmożenie wysiłku dla przywrócenia jedności wśród chrześcijan.

Jan XIII o przywróceniu jedności...

Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

Jan Paweł II symbolicznym gestem wybrał „trzy święte dla wspólnego domu", żebypodkreślić jedność duchową i geograficzną Europy, lecz także by wskazać na koniecznośćprzezwyciężenia podziałów i odbudowania mostów pomiędzy kulturą chrześcijańską ażydowską, które wspólnie tworzą Europę.

Kres politycznej jedności katolików

Kongres Kościoła włoskiego w Loreto odbywa się w 1985 r. W połowie lat 80.rozpoczyna się kryzys Chrześcijańskiej Demokracji, partii założonej we Włoszech po II wojnie światowej przez Alcide De Gasperiego przy pomocy kardynała Giovannie-goBattisty Montiniego i wsparciu Kościoła Piusa XII, która...

Dążenie chińskich katolików do jedności z Rzymem

W przypadku świata azjatyckiego - ale nie tylko - rozpad bloku sowieckiego otworzyłnowe możliwości dla pontyfikatu Jana Pawła. Po 1989 r., gdy komunizm tracił centralną rolęw polityce międzynarodowej, jakkolwiek nie znikając całkowicie, a nawet dalej trwając wtakich ważnych krajach azjatyckich, jak...

Trzy najdalsze planety

Prawie do końca XVIII stulecia astronomowie byli niemal pewni, że Saturn jest najdalszą planetą Układu Słonecznego. Jakież więc było zaskoczenie, gdy w roku 1781 astronom angielski Frede-rick William Herschel odkrył jeszcze dalszą planetę, której dano imię mitologicznego boga niebios - Urana...

Trzy podstawowe czynności mięśni

Ruch, który może być odruchem lub wykonany dowolnie. Wszystkie ruchy są wynikiem zintegrowanego działania kości, stawów i mięśni.

Utrzymanie postawy ciała. Skurcz mięśni pozwala na utrzymanie stałej pozycji ciała (stanie, siedzenie)

Wytwarzanie ciepła. Mięśnie w czasie czynności...