Wymień trzy przykłady postaw obywatelskich, scharakteryzuj jedną z nich

Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego. 

Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów...

Wymień trzy dowolne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i omów je

Obowiązuje także zasada współdziałania trzech władz dla dobra państwa i obywateli.

Wymień i omów trzy funkcje Sejmu i Senatu

Funkcja ustawodawcza parlamentu należy do jego podstawowych zadań. Parlament posiada na jej mocy prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.

Funkcji ustrojodawczej Sejm może uchwalić konstytucję bądź wprowadzić do niej zmiany. Parlament...

Trzy generacje człowieka

- Prawa indywidualne, osobiste i polityczne

- Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne np.: prawo do pracy w sprawiedliwych i godnych warunkach prawo do nauki do opieki nad rodzina

- Prawa kolektywne czyli zbiorowe np.: prawo do komunikowania się prawo do pomocy humanitarnej 

Scharakteryzuj trzy etapy legitymizacji władzy politycznej według Maxa Werbera

  Max Weber wyróżnił trzy typy legitymizacji (uprawomocnienia) władzy politycznej: tradycja (władza może być akceptowana przez rządzących dlatego,że są oni przekonani, iż istnieje ona od dawna i należy niejako do naturalnego porządku rzeczy.

Powstanie Tymczasowego (Polskiego) Rządu Jedności Narodowej

 

Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było jednym ze skutków porozumienia jałtańskiego z II (4-11) 1945. Fakt powstania TRJN nie był wynikiem nacisków Zachodu, ale konsekwentnej realizacji planu Stalina, który nie myśląc o wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań dbał o zachowanie...

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

 

Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

Walka Ludwika XI o jedność Francji i o dziedzictwo burgundzkie

 

Niezadowoleni możnowładcy zwrócili się teraz przeciwko Ludwikowi i zawiązali tzw. Ligę Dobra Publicznego. Formalnie jej głową stał się młodszy brat Ludwika, Karol książę Berry, ale główną rolę odgrywał Karol Śmiały oraz Franciszek II książę Bretanii.

Pokonany w 1465 r. Ludwik...

Ignacy Krasicki - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone (1776)

Trzy lata z górą mieszkał Doświadczyński wśród Nipuańczyków; choć mu czas szybko płynął, tęsknił do kraju, bo «prawdę powiedzieli starzy, iż słodki dym ojczyzny».

Trzy

Natomiast chrześcijaństwo zna Boga Trójjedynego, który plastycznie często przedstawiany jest jako jedność trzech Osób (Tró/ca Św.

Trzy rozdziały

Po zwołaniu powszechnego Soboru Konstantynopolitańskiego II (553) Wigiliusz ostatecznie podpisał potępienie Trzech Rozdziałów, co doprowadziło do poważnej schi-zmy na Zachodzie, która została zażegnana dopiero około roku 689.

Trzy warianty imperatywu kategorycznego Kanta: komentarz

Biorąc pod uwagę jego formę, materię oraz zupełne określenie maksym, wymienia się zasadniczo trzy ujęcia imperatywu.

George Berkeley Trzy dialogi pomiędzy Filonusem a Hylasem filozofia

W mojej pracy zajme się analiza Pierwszego dnia, ?3 dialogow pomiedzy Philonusem i Hylasem?. Analiza rozpoczyna się od strony 74 konczy zas na stronie 93. Pierwsyz fragment danego textu który analizowalam rozpoczyna się od stwierdzenia Hylas ze istnieje podzial na jakosci pierwotne i wtorne.Jakosciami pierwotnymi nazywa rozciaglosc,ksztalt,nieprzenikliwosc,cieza ruch i spoczynek ,te które wg Hylasa i innych filozofow istnieja realnie w cialach.Wtornymi nazywa te wszytskie które sa ...

Opracowanie książki pt. „Trzy Europy”, autor: Jen Szcs

„Trzy Europy”, której autorem jest Jen Szcs Praca „Trzy Europy” po raz pierwszy ukazała się na początku lat osiemdziesiątych w ZSRR ale bez wiedzy i zezwolenia władz, prawdopodobnie w postaci maszynopisu.

Zasada jedności i podziału władzy - wykład z prawa konstytucyjnego

Przed wszystkim oparty jest na zasadzie separacji, czyli rozdzielenia tych trzech władz. Na płaszczyźnie funkcjonalnej natomiast, zasadza się przekonanie, że te trzy rodzaje władzy nie muszą wcale się ze sobą wiązać.

Wymień najmniej trzy teorie psychologiczne w nowożytnej historii rozwoju psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

Behawioryzm Początki behawioryzmu tkwią w atmosferze intelektualnej wytworzonej przez teorię ewolucji i wynikający z niej naczelny wniosek stwierdzający, że człowiek jest jednym ? choć najwyższym ? ogniwem w długim procesie powstawania różnorodnych gatunków istot żywych. Ta jednolita linia rozwojowa prowadzi więc od najprostszych form życia przez zwierzęta do człowieka. W pierwszej ćwierci XX wieku rozwinęły się badania nad zachowaniem zwierząt, pojawiły się pierwsze ...

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Oraz drugie, nie mniej ważne: czy okres ten mają przechodzić same, czy połączone wspólnym interesem i pamięcią o niedawnych losach powinny trzymać się razem?

Święta Rodzina jako wzór jedności interpersonalnej

WSTĘP Poznawanie życia i cnót Świętej Rodziny jest zadaniem bardzo pouczającym i niezwykle pasjonującym. Ks. Jan Berthier poświęcił niemałą cześć swego kapłańskiego życia na poznawanie i opisywanie Świętej Rodziny poprzez zgłębianie jej cnót. Podał Świętą Rodzinę jako wzór dla założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego, uważał, że Święta Rodzina jest wspaniałym i doskonałym przykładem do naśladowania. Jego oddanie i umiłowanie Świętej Rodziny ...

Ekumenizm - Dążenie do jedności a nie jednolitości

Dążenie do jedności a nie jednolitości Jedność ale nie jednolitość, te słowa są proroctwem wypowiedzianym nad Kościołem dzisiejszym, które w sposób pełny nie zamazany, ukazuje rzeczywistość w jakiej się dziś znajdujemy. Dziś przy Chrześcijaństwie rozdzielonym istnieje swoista jedność ale nie jednolitość, Chrystus jest jeden i Jego mistyczne ciało jest też jedno. Wszelkie ludzkie postrzeganie zewnętrznych form kultu jako jedyne i prawowierne jest błędem,

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego Autor pracy: mgr Paweł J. N.-P. Zagadnieniem jedności konstrukcyjnej dzieła w kontekście mechaniki ciała stałego zajmował się Roman Ingarden. Ten żyjący i tworzący do lat 70-tych XX wieku polski filozof i myśliciel był twórcą teorii epistemologicznych, ontologicznych i estetycznych. Według Ingardena nie można mówić o dziele sztuki architektonicznej lecz o samym dziele ...