Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

Kryteria z Maastricht gwarantujące zrównoważony rozwój to: stopa inflacji – maksymalnie 1,5 ponad przeciętnego poziomu w trzech krajach o najniższym poziomie inflacji, deficyt budżetowy – maksymalnie 3% PKB, dług publiczny – maksymalnie 60% PKB, stopa procentowa – maksymalnie 2% powyżej z średniej z trzech krajów o najniższej inflacji, kurs walutowy – utrzymany w dynamice EURO i dolara.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0.

Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu...

Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

*Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

*Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

*Kluczowym...

Trzy koncepcje wyjaśniające rolę jęz. w myśleniu

1.Jezyk jest warunkiem i podstawowym narzędziem myślenia( mowa wewnętrzna)

2 najpierw kształtuje się myślenie później język

3. myślenie i język początkowo rozwijają się niezależnie później zaczynają na siebie oddziałowywać i język staje się narzędziem, jednak myślenie nadal wpływa na...

Opisz trzy wybrane złudzenia percepcyjne

Gdy istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy tym co spostrzegamy, a rzeczywistymi faktami, doświadczenie takie określa się mianem złudzenia. W każdym przypadku same bodźce przyczyniają się do wystąpienia tego złudzenia. Dlatego są one widziane w ten sam złudny sposób przez wszystkich obserwatorów...

Wymień i scharakteryzuj trzy główne cele Wspólnej Polityki Regionalnej UE w okresie programowania 2007 - 2013

Cel 1 Konwergencja - działania mają za zadanie zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów przez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia .

Cel 2 Konkurencyjnośc regionalna i zatrudnienie - działania mają zmierzać do wzmacniania...

Trzy typy VR (wirtualnej rzeczywistości)

Istnieją trzy główne typy VR.

Podać przynajmniej trzy nazwy rozkładów cech i jakiego typu są to cechy

Rozkłady cech skokowych:

1. Rozkład zero – jedynkowy 

2. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

3. Rozkład Poissona

Rozkłady cech ciągłych:

4. Rozkład normalny jedno i dwu wymiarowy

5. Rozkład jednostajny

Jak przebiega typowa funkcja produkcji? Omów podstawowe trzy fazy

 

Cały czas zwiększamy nakład czynnika produkcji

Faza I – rośnie Pc, Pp; Pk rośnie dopóki nie zacznie działać prawo malejących przychodów, wtedy (a) Pk max., potem spada;

(b) Między fazą I a fazą II osiągamy maksymalną produktywność, tzn. Pp max., a Pk = Pp;

Faza II – Pc rośnie...

Wymień trzy podstawowe zasady maksymalizacji zysku z punktu widzenia kosztów, krótkiego i długiego czasu?

 

Zasady maksymalizacji zysku

- taki poziom produkcji, przy którym utarg krańcowy = Kk

- w krótkim czasie produkcja do momentu, w którym cena >Kpz

- w długim czasie produkcja do momentu, w którym P>Kp

Opisz trzy podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartości

  W psychologii są trzy podstawowe znaczenia słowa wartość: 1) Wartość przedmiotowa – jest cechą przysługującą przedmiotowi czyjejś postawy.

Opisz Trzy - grupową teorię EBR Claytona Alderfera

  Trzygrupowa teoria EBR Claytona Alderfera Zwrócił on uwagę na trzy bazowe grupy potrzeb człowieka: Potrzeba egzystencji (E); potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.

TRZY GODY. Sielanka w 5 aktach

TRZY GODY. Fabuła osnuta jest wokół perypetii uczuciowych trzech par wieśniaczych z podpuławskiej wioski, których połączenie umożliwia dobroć i hojność pańska.

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

TRZY JEDNOŚCI, trzy podstawowe reguły dramaturgii klasycyst.

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant.

TRZY PO TRZY, pamiętnik A. Fredry

TRZY PO TRZY, pamiętnik A.

TRZY SALWY. Biuletyn poetycki, zbiorek wierszy W. Broniewskiego,

TRZY SALWY. Na gruncie wspólnych przekonań ideowych zaprezentowały się trzy odrębne indywidualności twórcze, z których Broniewski okazał się z czasem poetą najwybitniejszym.

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. Siemieńskiego

TRZY WIESZCZBY, poemat „profetyczno-polityczny" L. przedstawił Siemieński trzy obrazy: Polskę monarchiczną, moment upadku Polski szlach.

TRZY

Ta ulubiona liczba występuje w trzech parkach, trzech gracjach, trzech harpiach, księgach sybilłińskich (3x3, z których 3 się ostały), aż do. nazwała ich Trzema Królami z Kolonii, gdzie w katedrze mają się znajdować ich relikwie, a święto ich przypada 61 (Trzech Króli).