Trzy „czyste” typy kultury politycznej

+ trzy konfiguracje kultur pośrednich: partycypacyjno-poddańczą, partycypacyjno-zaściankową i poddańczo-zaściankową.

Trzy wymiary władzy

władza polityczna (w znaczeniu węższym), należąca do partii, która zwyciężyła w wyborach lub jest członkiem koalicji rządowej

władza państwowa, która przysługuje wskazanemu konstytucyjnie podmiotowi, którego zakres społeczny określają normy prawne

władza publiczna, będąca...

Unia Gospodarcza i Walutowa - Trzy etapy budowy unii gospodarczej i walutowej

Pierwszy etap rozpoczęto 1 lipca 1990 r. i zakładał on:

całkowitą swobodę kapitału w ramach UE (zniesienie kontroli wymiany walutowej);

zwiększenie środków przekazywanych w celu zlikwidowania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Europy (fundusze strukturalne);

zbliżenie...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Dyplomatyczne

rokowania

dobre usługi ( polegają na udziale państwa , wybitnego polityka, organizacji m.nar. które nie uczestniczą w sporze a jedynie doprowadzają do stołu obrad i na tym kończą swoją działalność. W rezolucjach ONZ jest zachęta do podejmowania dobrych usług, zaś Karta Narodów...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Eksperckie, koncyliacyjne

( są to też środki pokojowego rozwiązywania sporów o cechach eksperckich i pojednawczych. Koncyliacja załatwia spory przy pomocy powołanych przez strony specjalnych lub ad hoc organów.

 Komisja Koncyliacyjna ustala stan faktyczny sporu i przedstawia właściwe propozycje jego rozwiązania ( krok do przodu...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu...

Trzy wizje internalizacji kultury

W procesie socjalizacji dokonującej się w grupach pierwotnych można wyróżnić trzy etapy, w zależności od specyfiki zachodzących tam interakcji.

Trzy poziomy traumy kulturowej

Pojęcie traumy kulturowej stosuje się do różnorodnych przypadków, o różnej skali. Poziom najniższy, nie mieszczący się w specyficznym zakresie zainteresowań socjologii, to skala biografii indywidualnej. Typowych sytuacji trauma-tycznych doznajemy w rodzinie: choroba, śmierć kogoś bliskiego, urodziny...

Wychowanie estetyczne - Trzy różne sposoby rozumienia sztuki

1) jako umiejętność

- sztuka będzie obejmować to wszystko, co powoduje, że człowiek zdolny jest do tworzenia tego, co budzi ogólny zachwyt. Sztuka będzie utożsamiana z predyspozycjami człowieka do tworzenia czegoś co budzi podziw. W tym rozumieniu sztuka będzie odnosiła się do umiejętności...

Wychowanie fizyczne - Trzy zagadnienia programu wychowania fizycznego

1) zadania stawiane przed zorganizowanym procesem wychowania fizycznego na tle potrzeb rozwojowych ucznia:

- kierując procesem wychowania fizycznego, nauczyciel musi się liczyć z tzw. warunkami wychowania, które określają dostępność i celowość użycia danych środków i metod. Są to: wiek, płeć, stan...

Trzy zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działającwe równoważą sie to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

II zasada

Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało to porusza się ruchem zmiennym wartość...

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

Jego właśnie symbolem była Konstytucja 3 maja, która jako jedyna z trzech pierwszych polskich aktów tego typu była niezawisłą ustawą niepodległego państwa.

Średniowieczna idea jedności Europy

W trzy lata po śmierci Ludwika cesarstwo zostało podzielone pomiędzy jego synów (Verdun). gdzie przez trzy dni czekał boso, na śniegu, na przebaczenie papieża.

Trzy charakterystyczne cechy współwłasności

3 cechy współwłasności:

jedność przedmiotu

wielość podmiotów

niepodzielność wspólnego prawa

Jedność przedmiotu – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz

Wielość podmiotów – polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc do co najmniej dwóch.

Niepodzielność...

ZASADY BUDŻETOWE - jedność (zas. konsolidacji finansów publ.); jedność formalna

W ujęciu formalnym oznacza ona postulat sporządzania budżetu w jednym dokumencie prawnym, odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla. Odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów.

Przestrzeganie tej zasady:

a) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest...

ZASADY BUDŻETOWE - niefunduszowanie (jedność materialna)

Postuluje aby budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli środków, której całość dochodów, przeznaczana jest na całość wydatków. Alternatywnym rozwiązaniem organizacji budżetu jest przeznaczanie konkretnych dochodów na konkretne wydatki; łączenie dochodów z wydatkami nazywa się funduszowaniem, a...

Zasada jedności budżetowej w sensie merytorycznym

Zasada jedności w sensie merytorycznym ma charakter normatywny, skodyfikowany, lecz od tej zasady są prawem przewidziane wyjątki. Zasada wyraża konieczność, aby wszystkie dochody i przychody budżetu tworzyły jeden ogólny zasób środków finansowych służących pokryciu wszystkich wydatków i rozchodów...

Zasada jedności budżetowej w sensie formalnym

Zasada jedności w sensie formalnym zakłada by każdy związek publiczno-prawny (państwo, województwo, powiat, gmina) miał własny jeden i tylko jeden budżet innymi słowy by miał jedno i tylko jedno liczbowe zestawienie swych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, by to zestawienie sporządzone było w...

Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

bogata lista obowiązków obywatelskich,

przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa,

zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli...