Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Czynności bosko-ludzkie to inaczej operationes teandrice. Po raz pierwszy użyty był ten termin około roku 500. i można go spotkać w pismach Dionizego Aeropagity. Tego terminu nadużywali monofizyci oraz monotyleci. Dla nich wszystkie czynności były czynnościami bosko-ludzkimi. Wyróżniamy 3 rodzaje...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Idioma – znaczy przymiot. Jest to to, co się przypisuje podmiotowi, jako jego własne np. natura, jej części. Ponieważ Jezus jest podmiotem bosko ludzkim możemy przypisać obie natury i wszystkie czynności i przymioty, doznania obydwu natur. Przypisujemy Jezusowi właściwości.

W przypadku Jezusa boskie i...

Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

Chrystologia typu Logos-Sarx jest zdominowana przez troskę o zachowanie jedności Chrystusa. Z pewnością Logos jest pryncypium tej jedności (Jezus Chrystus jest Logosem). Pragnie ona w Logosie zobaczyć zasadę działania i życia , zaniedbując refleksję nad elementem stworzonym, nad stroną ludzką Jezusa...

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Jedność ofiary Chrystusowej

Jest ofiarą jednorazową i niepowtarzalną, dokonuje się poprzez życie i poprzez śmierć. List do Hbr – Chrystus ofiarą i kapłanem – jest On najwyższym Kapłanem.

Jego pascha – przejście do wiecznej chwały

Jego ofiarowanie się – bycie dla nas.

Czy Chrystus by się wcielił, gdyby grzechu...

Poezja awangardowa - W jedności siła

Przyboś sam siebie nazwał „pierwszym poetą, w którego utworach pojawiło się po wojniesłowo Polska wymówione bez fałszywego patosu”. Jego ówczesna poezja to pochwała soli-darności społecznej, tyleż spontanicznej, co i zorganizowanej, gdy (jak pisze w wierszu Cen-trum) –

Gniazda zrzeszeń, sieci...

Poezja wobec religii - Trzy spojrzenia

W Dwudziestoleciu nikt nie miał podstaw, by stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, iż jedna z trzech wyróżnionych tu postaw (religijna, areligijna lub antyreligijna) zdecydowaniegóruje nad pozostałymi.

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Tytuł "Trzy pokolenia" wydaje się być bardziej przylegającym do treści powieści, ale też tytuł "Lalka" stał się tak bliski, że dzisiaj trudno byłoby nam zaakceptować tytuł inny, choćby bardziej odpowiedni.

Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA

Powstała w wyniku uchwal konferencji w Addis Abebie w roku 1963 , w której wzięły udział 32 państwa afrykańskie.

Celem organizacji jest umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich , obrona ich suwerenności, niezawisłości i integralności terytorialnej, kordynowanie współpracy w...

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Trzy modele działania politycznego

Racjonalnego – działający postępuje w sposób racjonalny, kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą, uświadamia sobie wszystkie możliwe do podjęcia czynności, posiada wiedzę o rezultatach, potrafi określić swoje preferencje, zna prawdopodobieństwo osiągnięcia celu w przypadku podjęcia...

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...

Przy wyborze kanału dystrybucji mamy trzy możliwości

- zorganizowanie nowego kanału dystrybucji

- adaptacja już istniejących kanałów dystrybucji

- modyfikacja istniejących kanałów dystrybucji

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

Erikson (1964) omawia trzy typy integracji struktury Ja, tj. Erikson trzy rodzaje kryteriów, tj.

Trzy style przywiązania

Studia nad charakterem więzi pogłębiła Mary Ainsworth, wyróżniając trzy style przywiązania.

Trzy czy cztery style przywiązania?

W literaturze przedmiotu najpowszechniejsze są, wymienione powyżej, trzy typy przywiązania opracowane przez Ainsworth. Bartholomew i Horowitz sugerują, iż trafniejszym byłoby wyróżnienie czterech, a nie trzech typów przywiązania u dorosłych.

Trzy zadania edukacji – trzy zadania dla nauczyciela

Mamy zatem trzy ważne zadania dla nauczyciela u progu edukacji szkolnej dziecka: konstruowanie ofert edukacyjnych czyli programów oddziaływań promujących określone, cenione społecznie wartości, spójnych z tymi wartościami, respektujących prawidłowości rozwoju jednostki, grupy i społeczeństwa jako całości i uwzględniających kontekst życia dzieci, do których są adresowane – psychologia wychowania dostarcza wiedzy służącej ich ...

Trzy idee rozumu w węższym znaczeniu

Podejmując problem, czy możliwa jest metafizyka (tradycyjna) jako nauka, Kant dokonuje krytycznej analizy tych trzech idei.

Śmierć dziecięcej naiwności może pociągać za sobą trzy możliwości

jej metamorfozę

nihilizm i rozpacz

świadomość dojrzałą, tragiczną

Można dostrzec poznawczy sens transcendowania – wykraczania poza historię, chrześcijaństwo, moralność – podobnie sens niesie przewartościowanie wszystkich wartości, czy koncepcji wiecznych nawrotów. W tym...

Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

Trzy modele relacji mediów-władzy-społeczeństwa: Pluralistyczny: publiczność jest podmiotem najwyższej wagi, media jako przedmiot mają informować, docierać, dawać komplet informacji dotyczącej danej sprawy, tzw.

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

kryterium genetyczne – używając tego kryterium do wyodrębnienia określonej rodziny partii odnosić się będziemy do podobieństw pomiędzy partiami, które ukształtowane zostały przez zbliżone warunki ich powstawania, a dokładniej procesu ich instytucjonalizacji. Do takich warunków środowiskowych...