Trzecie oko

Trzecie oko

Czytaj Dalej

Starożytny Egipt - Trzeci okres przejściowy (ok. 1085 – 664 p.n.e.)

Tak jak w poprzednich okresach przejściowych Egipt był rozbity politycznie. Przy czym jeśli w Drugim Okresie Przejściowym główną rolę odgrywali Hyksosi, tak w tym okresie inicjatywę polityczną przejęły tzw. dynastie libijskie (XXII i XXIII) i kuszycka (XXV). Żadnej z nich nie udało się jednak...

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Obecnie eksport towarów rozumiany jest tylko jako wywóz do kraju trzeciego, natomiast wywóz do innego państwa członkowskiego UE to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Trzeci Świat

Trzeci Świat stanowi heterogeniczną społeczność międzynarodową z uwagi na poziom rozwoju sił wytwórczych, specyficzne struktury społeczne oraz stopień i charakter powiązań z gospodarką światową.

Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania

Struktura krajów trzeciego świata: Można wyróżnić 3 grupy wśród 130 państw najbardziej rozwinięte np.

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

-zmierza w zasadzie do realizacji celów, które nie są w zasadzie znane czy społecznie szerzej uznawane; często zdąża do tego za pomocą środków zawierających elementy manipulacji Kontrola może być wykonywana po to, aby torpedować zasadnicze cele tradycyjnie rozumianej kontroli społecznej; kontrola społeczna trzeciego stopnia może zacząć funkcjonować na rzecz wartości dowolnie ustalanych: zgodnych, niezgodnych lub nieokreślonych w stosunku do ...

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

Rozwinięcie myśli Heraklita - Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.)

Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Filozof grecki, główny przedstawiciel starożytnego materializmu. Ok. 430 p.n.e. ogłosił teorię o atomistycznej budowie świata, stąd zwany jest ojcem materializmu.

Materializm

kierunek lub kierunki w filozofii wyprowadzające realność istniejących bytów z ich zachowań i procesów, po świadomość...

Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

), ale dopiero Ockham zanegował dowodliwość wszystkich tez teologicznych w psychologii racjonalnej naczelne twierdzenia pozbawione są dowodu (nie można wykazać ani rozumem, ani doświadczeniem, że dusza myśląca jest niematerialna, niezniszczalna, że jest formą ciała, że człowiek posiada duszę) -> twierdzenia psychologiczne są przedmiotem wiary i objawienia, a nie wiedzy i rozumu/ doświadczenia w etyce naczelne twierdzenia pozbawione są dowodu (nie ma ...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze Zmartwychwstałym pierwszego dnia tygodnia rozgłaszali wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa trzeciego dnia.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja mitologiczna

Są trzy hipotezy mitologiczne dotyczące pochodzenia formuły „dnia trzeciego”: mity babilońskie związane ze święceniem niedzieli (dzień słońca – bóstwa solarne), a powstaniem formuły (podobieństwo Jezusa do słońca czczonego w kultach solarnych) mity o bóstwach umierających i powracających do życia Dokładna analiza źródeł wykazała, że wnioski o genetycznej zależności chrześcijańskiej formuły ...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja antropologiczna

Ta hipoteza jest związana z poglądami dotyczącymi losów duszy po śmierci człowieka oraz tradycję ówczesnej gościnności, w których czas trzech dni odgrywał szczególną rolę. U Greków ów trzeci dzień od śmierci ma również szczególne znaczenie.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja egzegetyczna

Księga Jonasza i epizod trzech dni we wnętrznościach ryby. Największe zainteresowanie budziło proroctwo Ozeasza: „Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w jego obecności”.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historiozbawcza

Oznacza ona, że trzeciego dnia nastąpiło ostatecznie zbawienie przynoszące ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Bóg przez swoje miłosierdzie „dnia trzeciego” zmienia bieg historii, dzięki czemu nastaje czas zbawienia, życia i zwycięstwa.

TRZECI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES HELLENISTYCZNY. III-l W. P. N. E.)

Dziś, gdy wszystkie te szkoły i doktryny stały się równie dalekie, oceniamy je wedle tego, co wiemy o ich późniejszej roli, a zwłaszcza co sądzimy o nich jako o zdobyczach filozoficznych.

TRZECI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I KRYTYKI, WIEK XVIII)

Ale po dziś dzień paradoksami pozostały niektóre teorie wydarte przez filozofię Oświe­cenia: Berkeleya teoria materii, Hume'a teoria substancji i przyczynowości, Rousseau oce­na kultury, Kanta transcendentalna filozofia.

Zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych - Zakres mocy obowiązującej umów wobec państw trzecich

Zawierane są umowy wywierające skutek prawny w państwach trzecich: umowy ustanawiające prawa dla państw trzecich i umowy ustanawiające obowiązki dla państw trzecich (nie bez zgody państwa trzeciego).