Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Czytaj Dalej

Trybunał Konstytucyjny

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym Postępowanie przed każdym organem z natury rzeczy nie należy zazwyczaj do materii ustrojowych, dlatego też konstytucyjna regulacja tej problematyki sprowadza się wyłącznie do określenia podmiotów uprawnionych do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach objętych jego właściwością.

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRYBUNAŁEM STANU A TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może być złożony przez komisję sejmową, grupę posłów liczącą, co najmniej 50 osób lub Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Trybunał konstytucyjny

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym następuje na podstawie wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej.

Pozycja ustrojowa i funkcje trybunału konstytucyjnego

- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych- spór kompetencyjny to sytuacja w której 2 lub więcej centralne konstytucyjne organy państwa uznały się za właściwe do rozstrzygnięcia tej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcie (spór kompetencyjny pozytywny) lub gdy organy te uznały się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy (spór kompetencyjny negatywny).

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii ...

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, orzeka o zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny informuje Sejm i Senat o problemach wynikających działalności i orzecznictwa Trybunału.

Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego

Daje to też czasem podstawy do formułowania twierdzeń, w myśl których, sąd konstytucyjny nie jest elementem władzy sądowniczej, a szczególną instytucją kontroli konstytucyjności prawa, nie mieszczącą się w tradycyjnym trójpodziale władz.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TK orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; 4) skargi konstytucyjnej; 5) sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi ...

Skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

W jakich sprawach orzeka Trybunał Konstytucyjny?

Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy: • orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją (w tym wypadku z konstytucją 1997 roku)  • orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie  • orzekanie w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją,

Czym jest Trybunał konstytucyjny i w jakich sprawach orzeka?

Trybunał orzeka w sprawach: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi zgodności przepisów prawa z konstytucją, umowami międzynarodowymi i ustawami skargi konstytucyjne sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organizacjami państwa zgodności z konstytucją celów lub działania partii politycznych

Czym jest skarga konstytucyjna i kto może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego?

  Skarga konstytucyjna – prawo każdego obywatela do zwrócenia się do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją aktu prawnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji wydał decyzję naruszającą zdaniem obywatela jej uprawnienia.

Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na wznowienie procesu

O stwierdzenie niezgodności określonego przepisu prawa z Konstytucją lub ustawą może wystąpić każdy obywatel, w ramach swej skargi konstytucyjnej a ponadto w szerszym zakresie m.

Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

79 ust 1/: Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do TK w sprawie zgodności z Konstytucją lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

Spór kompetencyjny może mieć charakter pozytywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy, bądź wydadzą w niej rozstrzygnięcie; lub negatywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy.

Skład i organy Trybunału Konstytucyjnego

Art. 194.

1). TK składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, lub sędziego NSA. Oznacza to wymaganie przynajmniej 10-cio letniego...

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym;  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat - kompetencje: • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem) • badanie konstytucyjności działania niektórych organów państwowych (prezydent związku), instytucji konstytucyjnych (partie) ...

Tryb powoływania Trybunału Konstytucyjnego

W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Wybór ma charakter indywidualny, tzn. każdy sędzia jest wybierany na 9 lat, nawet jeśli wstąpi w miejsce sędziego, który odszedł z TK przed upływem swojej kadencji.

Sędzią TK może zostać osoba, która posiada...

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Trybunał rozpatruje sprawy w składach 5-osobowych gdy chodzi o kontrolę ustawy lub umowy międzynarodowej – lub w 3-osobowych, gdy...