Trudności w uczeniu się

Czytaj Dalej

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Kontekst znaczeniowy pojęcia trudności w uczeniu się

Chociaż, jak piszą Hallahan i Kauffman (1988), u większości dzieci z trudnościami w uczeniu się występują uszkodzenia lub dysfunkcje systemu nerwowego, to jednak wiele diagnozowanych trudności w uczeniu się nie ma podłoża neurologicznego.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Psychologiczno - pedagogiczna charakterystyka dzieci z trudnościami w uczeniu się

Dzieci nadpobudliwe emocjonalnie cechują z kolei następujące właściwo­ści: szybkie powstawanie reakcji uczuciowych, ich nieadekwatność do siły bodźca, labilność emocjonalna, zmienność nastrojów oraz wzmożona lękliwość.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Klasyfikacja trudności w uczeniu się i częstość ich występowania

Warto zauważyć, że przedstawiciele władz oświatowych, jak i ośrodków naukowych w tych państwach, wskazu­ją na gwałtowny wzrost częstości występowania trudności w uczeniu się w ostatnich dwóch dekadach, zwłaszcza u uczniów klas starszych (w wieku dorastania).

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki"

Z badań, które przeprowadziła wynika, że dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, rozpoczynają naukę w szkole bez należytej dojrzałości do uczenia się matematyki.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania genetyczne

O roli dziedziczności w etiologii trudności w uczeniu się przekonują ponadto wyniki badań nad bliźniętami jedno- i dwujajowymi. wskazać konkretnego aspektu trudności w uczeniu się uwarunkowane­go genetycznie.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania organiczne i biologiczne

W wyjaśnianiu trudności w ucze­niu się terminem „minimalnych dysfunkcji mózgu" najchętniej posługują się lekarze (neurolodzy, psychiatrzy).

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Edukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się - Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się wobec nowych zadań

Nowe zadania, które ta subdyscyplina peda­gogiki specjalnej powinna podjąć, to: opracowanie sposobów diagnozy i specjalnej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mogą stanowić grupę ryzyka występo­wania trudności w uczeniu się w okresie edukacji; opracowanie programów pomocy dla młodzieży i dorosłych z trudno­ściami w uczeniu się.

Trudności w uczeniu się matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Trudności w uczeniu się to grupa deficytów uniemożliwiających przyswajanie materiału szkolnego na poziomie odpowiednim do wieku ucznia i jego ilorazu inteligencji, są naturalnym zjawiskiem towarzyszącym każdej pracy, a w pewnym sensie także czynnikiem stymulującym rozwój jednostki.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania społeczne

Trudności w uczeniu się nie są wrodzone - jak twierdzi autor - lecz „wyprodukowa­ne". Trudności w uczeniu się są symptomem problemów szkoły, a nie ucznia.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Edukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się - Organizacja procesu edukacji

W ramach tej współpracy nauczyciele powinni: poznać charakterystyczne cechy psychoruchowego rozwoju określo­nych uczniów; współuczestniczyć w opracowaniu indywidualnych programów wspomagania rozwoju poszczególnych uczniów; w miarę możliwości wykorzystać na lekcjach zestawy ćwiczeń stoso­wanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych; stawiać uczniom objętym ...

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Przyczyny trudności w uczeniu się

Etiologia trudności w uczeniu się jest złożona i niezwykle zróżnicowana. Pomimo tylu niejasności w literaturze przedmiotu podejmowane są pró­by kategoryzacji przyczyn trudności w uczeniu się.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Edukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się - Diagnoza i wczesne rozpoznanie

Podstawą orzekania o formie pomocy specjalnej dla dziecka z trudno­ściami w uczeniu się stanowi diagnoza o charakterze kompleksowym: me­dyczna, psychologiczna, pedagogiczna i socjalna.

Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

Jednocześnie, ale stopniowo, uczą się liczebników. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

Dziecko będzie wówczas uczyło się na górnej granicy swych możliwości i tak jest świetnie. Ma bawić i uczyć jednocześnie. Sprzyja to procesowi uczenia się i znakomicie wpływa na rozwój dziecięcego myślenia.

Prawa uczenia się

Twierdzenia wspomagające uczenie się określane są w psychologii jako prawa, wśród których wyróżniono:  prawo intensywności wyrażające prawidłowość, że tempo uczenia się zależy od siły reakcji na odczuwane bodźce,  prawo organizacji wyjaśniające, iż uczenie się jest szybsze, gdy przedmiot nauczania jest zorganizowany w związki znaczeniowe,  prawo bliskości w czasie, zgodnie z którym, aby powstały skojarzenia,

Etiologia depresji wg. teorii uczenia się

- deprywacja (niedobór bodźców wzmacniających) - uczymy się poprzez wzmacnianie naśladowanie, warunkowanie - straty (utrata bodźców wzmacniających) - zobojętnienie i niezdolność przeżywania przyjemności - depresja jest konsekwencją tego ,źe człowiek nie doświadcza takich sympatycznych przeżyć jak przyjemność (somatyczna, emocjonalna, społeczna, itp.

Rodzaje uczenia się

Przyjmując, że uczenie się przejawia się w zmianach zachowania J. c) zachowania programowane przez uczenie się w kontakcie ze środowiskiem są to formy zachowań kształtujące się w wyniku indywidualnych doświadczeń.

Czynniki działające w trakcie uczenia się

Szybkość uczenia nie zależy od wielkości wzmocnienia, natomiast zależy od tego stopień wyuczenia się ( trwałość pamiętania aktualnego tuż po zakończenia nauki) ale również tego odroczonego, czyli po pewnym okresie czasu.