Trójkąt foremny

Czytaj Dalej

Trójkąt

Trójkąt, w przeciwieństwie do czworoboku odznaczającego się stabilnym spokojem, wywołuje wrażenie życia i ruchu. W starożytności był symbolem światła, dlatego lampy i lichtarze najczęściej miały trzy nóżki albo wisiały na trzech łańcuszkach.

Trójkąt równoboczny, którego linie stanowią...

Dźwigacz łopatki

Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do...

Trójkąt naramienno-piersiowy

Trójkąt naramienno-piersiowy (trigonum deltoideopectorale*). Między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się bruzda naramienn o-piersiowa (snlcus deltoideopectoralis*), w której biegnie żyła odpromieniowa (v. cephalica). Bruzda ta przedłuża się w kierunku dalszym w bruzdę boczną m...

Trójkąt lędźwiowy

O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

Trójkąt podżuchwowy

Trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare) stanowi obustronnie część górną trójkąta przedniego szyi; jest on ograniczony przez oba brzuśce m. dwubrzuścowego i od góry przez brzeg dolny żuchwy. Dno trójkąta stanowią: z przodu m. żuchwowo-gnyko-wy, z tyłu m. gnykowo-językowy. Trójkąt ten...

Trójkąt tętnicy szyjnej

Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Jest on zamknięty blaszką powierzchowną powięzi szyi. W trójkącie tym następuje podział t. szyjnej wspólnej...

Trójkąt tarczowy

Trójkąt tarczowy (trigonum thyroideum), położony między m. mostkowo-gnykowym. górnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego i brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, jest zamknięty blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi. Główną jego zawartość stanowi część boczna tarczycy i...

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclaviculare) stanowi dno dołu nadobojczykowego większego (fossa supraclavicularis major); jest on ograniczony dolnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego, brzegiem bocznym dolnego odcinka m. mostkowo-obpjczykowo-sutkowego i obojczykiem; jest on przykryty blaszką...

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny (tngonum omotrapezoideum), ograniczony przez m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. m. czworoboczny i brzusiec dolny m. łopatkowo-gnykowego, jest przykryty blaszką powierzchowną powięzi szyi Dno trójkąta tworzy m. płatowaty, dźwigacz łopatki i mm. pochyłe. Główną jego...

Trójkąt udowy

Trójkąt udowy (trigonum femorale). Nazwą trójkąta udowego obejmujemy okolicę skierowaną podstawą ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi. Brzeg górny trójkąta, czyli jego podstawa, jest utworzony przez więzadło pachwinowe, brzeg boczny tworzy kraniec przyśrodkowy m. krawieckiego, brzeg przyśrodkowy —...

Trójkąt pęcherzowy

Trójkąt pęcherzowy (trigonum lesicae). W ujściach moczowodów i w ujściu wewnętrznym cewki moczowej błona śluzowa pęcherza przedłuża się bezpośrednio w błonę śluzową tych tworów. Ujścia te ograniczają położony! na dnie pęcherza, nicco wyniosły, gładki, niefałdująey się trójkąt...

Trójkąty włókniste

W trójkątnej przestrzeni, w której pierścień włóknisty przed-sionkowo-komorowy lewy i pierścień aorty rozchodzą się od siebie w stronę lewą, znajduje się trójkąt włóknisty lewy — twarda gęsto utkana płytka łączno tkankowa. Ku tyłowi od ujścia aorty między obu ujściami...

Trójkąt (gwiazdozbiór)

 

Gwiazdozbiór ten był znany już w starożytności; uważano go za symbol delty Nilu i dowód szacunku dla wiedzy Aleksandryjczyków. Jest on złożony z niewielu gwiazd i tkwi między Andromedą a Baranem.

Główną jego gwiazdę, a Trianguli, z rzadka nazywa się Elmatua-let lub Mothallah; ta arabska nazwa...

TRÓJKĄT

Trójkąt astr., łac. Triangulum, konstelacja nieba płd., w Polsce widzialna od lata do zimy; muz. zob. Triangel.

Trójkąt małżeński para małżonków i osoba trzecia (kochanek a. kochanka); w problematyce rodzinnej lit. XIX w. temat ten zajmował jedno z ważnych miejsc; por. np. sztuka Stella (1775, II wersja...

Trójkąt

W dużym stopniu partycypuje w symbolicznym znaczeniu liczby trzy. W starożytności niejednokrotnie rozumiano go jako symbol światła. Z ostrzem zwróconym ku górze jest u wielu ludów symbolem ognia i męskiej siły płodności, w dół zaś — symbolem wody i płci żeńskiej.

Trójkąt równoboczny często...

Praca silnikowa maszyny indukcyjnej

Silniki indukcyjne mają dobre właściwości eksploatacyjne i ruchowe. Ich charakterystyki można kształtować przez zmianę warunków zasilania i przez zmianę. Impedancji zewnętrznej przyłączanej do uzwojeń maszyny. Dlatego też są powszechnie stosowane w układach napędowych o regulowanej i nieregulowanej prędkości obrotowej Silniki indukcyjne buduje się obecnie o mocach od kilku watów do kilku megawatów przy napięciach zasilających od 100V do 15kV. 1. Bieg jałowy ...

Układy trójfazowe

Zbiór obwodów elektrycznych, w których występują napięcia sinusoidalnie zmienne o jednakowej częstotliwości wytwarzane w jednej prądnicy (generatorze) nazywamy układem wielofazowym (n - fazowym). Dla liczby faz n=3, q=0,1,2 otrzymamy trzy symetryczne układy trójfazowe: q=1 – układ symetryczny zgodny q=2 – układ symetryczny przeciwny q=0 – układ symetryczny zerowy Cechą charakterystyczną układów zgodnych i przeciwnych jest: E1+E2+E3=0 Układy trójfazowe ...

Obwód rozruchu

OBWÓD ROZRUCHU ( FSO POLONEZ ). W skład obwodu wchodzą : akumulator (2) ,wyłącznik zapłonu (3),oraz rozrusznik z włącznikiem elektromagnetycznym . W rozruszniku rozróżniamy następujące uzwojenia : uzwojenie włącznika elektromagnetycznego (7) ,uzwojenie wzbudzenia szeregowego (5) , uzwojenie wzbudzenia bocznikowego (6) i uzwojenie wirnika rozrusznika (4). Po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie „start” prąd z akumulatora zasila uzwojenie włącznika ...

Trójkąt Fereta

Graficzne określenie uziarnienia gleby na podstawie procentowej zawartości piasku, pyłu i części spławialnych, zaznaczonych na bokach trójkąta równoramiennego.