Trójkąt Buchacza

Czytaj Dalej

Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ PIONOWY (trójkąt – opis od dołu)

P. empiryczna lub praktyczna – obserwuje, zbiera i bada całość doświadczeń wychowawczych od rodziców, nauczycieli, wychowawców itd.

P. opisowa lub eksperymentalna – uwzględnia doświadczenia, bada eksperymentalnie prawa rządzące przebiegiem zjawisk biologicznych, psychologicznych lub...

Trójkąt naramienno-piersiowy

Trójkąt naramienno-piersiowy (trigonum deltoideopectorale*). Między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się bruzda naramienn o-piersiowa (snlcus deltoideopectoralis*), w której biegnie żyła odpromieniowa (v. cephalica). Bruzda ta przedłuża się w kierunku dalszym w bruzdę boczną m...

Trójkąt lędźwiowy

O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

Trójkąt podżuchwowy

Trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare) stanowi obustronnie część górną trójkąta przedniego szyi; jest on ograniczony przez oba brzuśce m. dwubrzuścowego i od góry przez brzeg dolny żuchwy. Dno trójkąta stanowią: z przodu m. żuchwowo-gnyko-wy, z tyłu m. gnykowo-językowy. Trójkąt ten...

Trójkąt tętnicy szyjnej

Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Jest on zamknięty blaszką powierzchowną powięzi szyi. W trójkącie tym następuje podział t. szyjnej wspólnej...

Trójkąt tarczowy

Trójkąt tarczowy (trigonum thyroideum), położony między m. mostkowo-gnykowym. górnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego i brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, jest zamknięty blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi. Główną jego zawartość stanowi część boczna tarczycy i...

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy

Trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclaviculare) stanowi dno dołu nadobojczykowego większego (fossa supraclavicularis major); jest on ograniczony dolnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego, brzegiem bocznym dolnego odcinka m. mostkowo-obpjczykowo-sutkowego i obojczykiem; jest on przykryty blaszką...

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny

Trójkąt łopatkowo-czworoboczny (tngonum omotrapezoideum), ograniczony przez m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. m. czworoboczny i brzusiec dolny m. łopatkowo-gnykowego, jest przykryty blaszką powierzchowną powięzi szyi Dno trójkąta tworzy m. płatowaty, dźwigacz łopatki i mm. pochyłe. Główną jego...

Trójkąt udowy

Trójkąt udowy (trigonum femorale). Nazwą trójkąta udowego obejmujemy okolicę skierowaną podstawą ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi. Brzeg górny trójkąta, czyli jego podstawa, jest utworzony przez więzadło pachwinowe, brzeg boczny tworzy kraniec przyśrodkowy m. krawieckiego, brzeg przyśrodkowy —...

Trójkąt pęcherzowy

Trójkąt pęcherzowy (trigonum lesicae). W ujściach moczowodów i w ujściu wewnętrznym cewki moczowej błona śluzowa pęcherza przedłuża się bezpośrednio w błonę śluzową tych tworów. Ujścia te ograniczają położony! na dnie pęcherza, nicco wyniosły, gładki, niefałdująey się trójkąt...

Trójkąty włókniste

W trójkątnej przestrzeni, w której pierścień włóknisty przed-sionkowo-komorowy lewy i pierścień aorty rozchodzą się od siebie w stronę lewą, znajduje się trójkąt włóknisty lewy — twarda gęsto utkana płytka łączno tkankowa. Ku tyłowi od ujścia aorty między obu ujściami...

Trójkąt (gwiazdozbiór)

 

Gwiazdozbiór ten był znany już w starożytności; uważano go za symbol delty Nilu i dowód szacunku dla wiedzy Aleksandryjczyków. Jest on złożony z niewielu gwiazd i tkwi między Andromedą a Baranem.

Główną jego gwiazdę, a Trianguli, z rzadka nazywa się Elmatua-let lub Mothallah; ta arabska nazwa...

TRÓJKĄT

Trójkąt astr., łac. Triangulum, konstelacja nieba płd., w Polsce widzialna od lata do zimy; muz. zob. Triangel.

Trójkąt małżeński para małżonków i osoba trzecia (kochanek a. kochanka); w problematyce rodzinnej lit. XIX w. temat ten zajmował jedno z ważnych miejsc; por. np. sztuka Stella (1775, II wersja...

Trójkąt

W dużym stopniu partycypuje w symbolicznym znaczeniu liczby trzy. W starożytności niejednokrotnie rozumiano go jako symbol światła. Z ostrzem zwróconym ku górze jest u wielu ludów symbolem ognia i męskiej siły płodności, w dół zaś — symbolem wody i płci żeńskiej.

Trójkąt równoboczny często...

TRÓJKĄT BERMUDZKI

Akwen Atlantyku położony między wyspami Bermudy, Puerto i Miami naFlorydzie w USA. Od kilkudziesięciu lat w rejonie tym giną wniewyjaśnionych okolicznościach statki i samoloty, co jest przedmiotemrozlicznych hipotez i prób wyjaśnienia tego zjawiska. Także w Polsce podobno występują takie "podejrzane"...

Trójkąt Fereta

Graficzne określenie uziarnienia gleby na podstawie procentowej zawartości piasku, pyłu i części spławialnych, zaznaczonych na bokach trójkąta równoramiennego.

TRÓJKĄTY BERMUDZKIE

Obszar opcji strategicznych związanych z kształtowaniem ogólnej koncepcjioddziaływania na rynek, cechujący się równorzędnym traktowaniem instrumen-tów jakościowych i cenowych. Oparta na takich założeniach kompozycjainstrumentów marketingowych z reguły jest mało skuteczna, nie zapewniabowiem nabywcom ani...

Trójkąt

Trójkąt, w przeciwieństwie do czworoboku odznaczającego się stabilnym spokojem, wywołuje wrażenie życia i ruchu. W starożytności był symbolem światła, dlatego lampy i lichtarze najczęściej miały trzy nóżki albo wisiały na trzech łańcuszkach.

Trójkąt równoboczny, którego linie stanowią...

Trójkąty szyi

Trójkąt boczny (tylny) szyi ograniczony od tyłu przez mięsień czworoboczny, od przodu przez brzeg boczny mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu przez obojczyk. Brzusiec dolny mięśnia łopatkowo-gnykowego dzieli go na dwa trójkąty.

trójkąt łopatkowo-obojczykowy ograniczony dolnym...