Charakterystyki techniczne środków transportu

Różnorodność oczekiwań wobec świadczonych usług przewozowych powoduje, że na dostępnych jest wiele różnorodnych środków transportu, w tym najpopularniejszych, środków transportu kolejowego i drogowego.

Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

Kształt ten jednak, podobnie jak w transporcie samochodowym, ma z góry ustalone dopuszczalne wymiary maksymalne. W transporcie kolejowym, przy określaniu maksymalnych wymiarów pociągu czy wagonu, posługujemy się pojęciem skrajni kolejowej.

Koszty eksploatacyjne środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Aby obniżyć koszty transportu, przedsiębiorstwo zakupiło większą partię towaru i przeu oa ją tańszym transportem kolejowym zamiast droższym - drogowym.

Transport drogowy - Konwencja TIR

Jest to konwencja celna, ale ze względu na powszechność jej kojarzenia z transportem Łowym została zamieszczona w tym miejscu, Dotyczy międzynarodowego przewozu transportem drogowym i powstała w Genewie 14 listopada 1975 roku.

AKTYWNY TRANSPORT

Transport substancji przez selektywnie przepuszczalną błonę, biologiczną wbrew różnicy (gradientowi) stężeń, wymagający, w odróżnieniu od dyfuzji i transportu ułatwionego, nakładu energii (zazwyczaj pochodzącej z rozpadu ATP) oraz błonowych przenośników białkowych, czyli różnego rodzaju pomp (białek integralnych umieszczonych w warstwie fosfolipidowej, nadających jej specjalne właściwości).

TRANSPORT MIĘDZY KOMÓRKAMI

Aktywny transport przez błonę komórkową wymaga nakładu energii (zazwyczaj pochodzącej z rozpadu ATP) oraz błonowych przenośników białkowych, czyli różnego rodzaju pomp (białek integralnych umieszczonych w warstwie fosfolipidowej, nadających jej specjalne właściwości np.

Składowanie i transport mleka

Ostatnim ogniwem w łańcuchu pozyskiwania surowca mleczarskiego jest jego transport do zakładu przetwórczego.

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

W zależności od sposobu ubezpieczenia towarów w transporcie istnieje kilka rodzajów polis:   Polisa pojedyncza – jest jednorazową umową na ubezpieczenie towaru w ciągu trwania określonej podróży lub w ciągu pewnego czasu.

Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

Wielu dużych przedsiębiorstw przekształca swe bazy transportowe w wydzielone jednostki rozrachunkowe świadczące usługi odpłatnie zarówno na rzecz macierzystego zakładu, jak i klientów zewnętrznych.

Środki transportu i technologie przewozu

Rynek producentów ciężarowych środków transportu samochodowego w naszym kraju ulega praktycznie pełnej wymianie.

Główne grupy zagrożeń towarów w transporcie i magazynowaniu

Narażenia w czasie transportu: • Fizyczno – mechaniczne (nacisk, zginanie, złamanie, uderzenie, zgniecenie, drgania), • Klimatyczne (temperatura, wilgoć, ciśnienie, promieniowanie słoneczne), • Chemiczne (spaliny, wyciek, wyparowanie), • Biologiczne (pleśń, grzyby, ptaki, insekty, gryzonie, bakterie), • Inne (pożar, zalanie, piasek, kurz).

Która gałąź transportu generuje najwyższe koszty społeczne

Transport generuje koszty ogólnospołeczne w postaci: hałasu, zanieczyszczeń, zajętości terenu, kosztów budowy oraz wypadków. Generalnie największe koszty generuje transport samochodowy.

Przemysł środków transportu - Przemysł Stoczniowy

Tak wielki spadek produkcji był spowodowany dwoma przyczynami - dużym nasyceniem statkami morskich przedsiębiorstw transportowych, oraz kryzysem energetycznym.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU

Położenie Polski w Środkowej Europie, brak przeszkód naturalnych, a także dostęp do morza sprzyjają rozwojowi transportu. Bez sprawnie działającego systemu łączności i transportu nie jest możliwy rozwój nowoczesnej, sprawnie funkcjonującej gospodarki.

Transport kołowy materiałów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych regulują Umowy Europejskie: ADR – w transporcie drogowym, z załącznikami A i B (Q 318) Z uwagi na własności chemiczne, fizyczne, biologiczne a także na zagrożenie – materiały niebezpieczne zostały podzielone na klasy materiałów niebezpiecznych, czyli grupy materiałów niebezpiecznych, wydzielonych na podstawie dominującego zagrożenia.

Iżynieria ruchu w transporcie

komunikacyjnego -analiza ruchu jako zjawiska socjologicznego Najważniejsze zastosowania zbieranych danych ruchowych są następujące: - studia transportowe (do planowania systemów transportu miejskiego i zamiejskiego wraz ze sprawdzeniem prognoz) -analizy ekonomiczne -projektowanie dróg i ulic -określenie hałasu -organizacja ruchu -utrzymanie dróg.

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) - międzynarodowy standard komunikatów EDI przeznaczony dla administracji, handlu i transportu, zaakceptowany przez większość krajów europejskich, również w Polsce (PN92/T-20091).

Zalety transportu intermodalnego

•    osiągnięcie niższych kosztów przewozu przy akceptowalnym wydłużeniu czasu przewozu, •    skrócenie czasu transportu przy akceptowalnym podniesieniu kosztów dodatkowych, •    na niektórych trasach konkuruje ze sobą wieiu operatorów, co sprawia, że ceny mogą być niższe w wyniku walki konkurencyjnej o klienta, •    stnieją kierunki, na których ...

Transport lotniczy - DGR

Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations). Przepisy te obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego - IATA.

Transport wewnętrzny

Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach.