Transport samochodowy

Transport samochodowy

Czytaj Dalej

Transport samochodowy

Środki transportu samochodowego można podzielić na pojazdy samochodowe oraz przyczepy i naczepy.

Popyt na usługi transportu samochodowego

Czynnik ten jest dodkowo korygowany w transporcie samochodowym: · instrumentami polityki transportowej, w głównej mierze koncesjami, które wpływają na ofertę możliwości zaspokajania popytu w przewozach międzynarodowych, · skalą konkurencji, która obecnie występuje we wszystkich segmentach rynku pasażerskich usług przewozowych, w największym stopniu w przewozach miejskich, podmiejskich i regionalnych w ...

Problemy ekonomiki transportu samochodowego

Cechą charakterystyczną działalności praktycznie wszystkich organizacji transportu samochodowego jest fakt, że 60-70% kosztów wynika tylko z trzech grup rodzajowych: - amortyzacji środków transportowych-10%, która kształtuje się obecnie na poziomie 6,5-20% wartości taboru, - zużycia paliw, olejów i smarów-15-20% - wynagrodzeń, które w transporcie występują w postaci czasowej, akordowej,

Infrastruktura transportu samochodowego

Transport samochodowy spośród innych gałęzi transportu, odznacza się przede wszystkim: - bliską nieograniczoności dostępnością do jego podstawowych środków pracy, wyróżniającą się możliwością podstawienia taboru praktycznie w dowolne miejsce, - wysoką operatywnością usługową, polegającą na dyspozycyjności względnie dużej liczby środków przewozowych, - dużą elastycznością podróży, wyrażającą ...

Koszty eksploatacyjne środków transportu samochodowego

Dla przedsiębiorstw transportu samochodowego typowe jest, że 60-75% kosztów w.

Obsługa techniczna środka transportu samochodowego

Jeśli we flocie naszych pojazdów wystąpi konieczność naprawy bieżącej lub głównej, :A"óćmy uwagę, że niejednokrotnie jest to proces niezwykle skomplikowany i może sport :dować, że nie będziemy mogli przez pewien czas użytkować danego środka transportu.

Transport samochodowy

Transport samochodowy odbywa się obecnie w zasadzie na drogach o twardej, najczęściej asfaltowej nawierzchni.

Charakterystyka środków transportu - Transport samochodowy

Drogi w zależności od pełnionej funkcji dzielą się na lokalne, krajowe i międzynarodowe. Najważniejszą rolę spełniają autostrady, które dominują na szlakach tranzytowych i pomiędzy aglomeracjami miejsko-przemysłowymi. W miejscach przecinania się tworzą one wielopoziomowe skrzyżowania, mając nawet...

Przemysł środków transportu - Przemysł Samochodowy

Przemysł samochodowy obejmuje zakłady montażowe oraz zakłady specjalizujące się w produkcji podzespołów i części.

Dokumenty przewozowe w transporcie - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz.

Transport w Polsce

Pod względem organizacyjnym transport samochodowy dzieli się na:a) obejmujący Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej (PPKS), prywatne i spółdzielcze firmy przewozowe oraz taksówki; b) specjalistyczny - przedsiębiorstwa transportowe, obsługujące określone branże gospodarki; c) gospodarczy - obejmujący pojazdy samochodowe w przedsiębiorstwach nietransportowych, wykorzystywane do potrzeb własnych ...

Transport jako część koncepcji logistycznej

Rozważając kwestię transportu producent musi wybrać jego rodzaj, określić czybędzie to transport środkami własnymi czy obcymi oraz ocenić podatność przewozową towarów (stopień odporności na przewozy).

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Środki transportu

Takie jak: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ma-szyny robocze czy urządzenia mogą być doskonałym nośnikiem w komunikowaniusię firmy z otoczeniem.

Amerykanie obliczyli, że znak firmowy umieszczony na ciężarówce rozwożącejtowar do sklepów, przyciągnie około 8 milionów spojrzeń w ciągu roku i...

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

W zależności od sposobu ubezpieczenia towarów w transporcie istnieje kilka rodzajów polis:   Polisa pojedyncza – jest jednorazową umową na ubezpieczenie towaru w ciągu trwania określonej podróży lub w ciągu pewnego czasu.

WYMIEŃ I OMÓW ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI TRANSPORTU

transport kolejowy: ZALETY: zdolność do przewozów masowych, relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości, rozległa sieć połączeń dostosowanych do lokalizacji głównych rynków zaopatrzenia i zbytu, duża dostępność przestrzenna dróg i stacji, czas transportu- regularność, niezawodność, częstotliwość, rytmiczność połączeń, specjalistyczny tabor przystosowany do przewozów ...

Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

Wielu dużych przedsiębiorstw przekształca swe bazy transportowe w wydzielone jednostki rozrachunkowe świadczące usługi odpłatnie zarówno na rzecz macierzystego zakładu, jak i klientów zewnętrznych.

Transport wewnętrzny

Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach.

Transport wewnętrzny

Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach.

Środki transportu i technologie przewozu

Środki produkcji transportu samochodowego obejmują dwie generalne grupy taborowe: a) przeznaczone do przewozu pasażerów b) przeznaczone do przewozu ładunków Tabor przeznaczony do przewozów pasażerskich obejmuje swoimi ramami samochody pasażerskie i autobusy.

Główne grupy zagrożeń towarów w transporcie i magazynowaniu

Narażenia w czasie transportu: • Fizyczno – mechaniczne (nacisk, zginanie, złamanie, uderzenie, zgniecenie, drgania), • Klimatyczne (temperatura, wilgoć, ciśnienie, promieniowanie słoneczne), • Chemiczne (spaliny, wyciek, wyparowanie), • Biologiczne (pleśń, grzyby, ptaki, insekty, gryzonie, bakterie), • Inne (pożar, zalanie, piasek, kurz).