Translacja białka

Czytaj Dalej

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSLACJA

Przebieg translacji Translacja mRNA zachodzi w kierunku 5'R 3', zatem pierwszy aminokwas syntetyzowanego polipeptydu zakodowany jest przez kodon ( patrz Kod genetyczny ) leżący bliżej 5' końca transkryptu.

Transkrypcja i translacja białek

Proces translacji obejmuje 3 etapy: inicjację, elongację i terminację. Translacja zachodzi więc zawsze od końca 5' do końca 3'.

Geny i białka

Kiedy taka zmieniona cząsteczka RNA zostanie poddana translacji, to powstanie białko o nowej kolejności aminokwasów. Translacja niemodyfikowanej cząsteczki RNA pozwala stworzyć białko o pełnej długości - apoB-100.

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Sam rybosom nie warunkuje jednak odpowiedniego przebiegu procesu translacji. Proces ten przebiega aż do zrealizowania całego programu mRNA, czyli aż do wystąpienia trójki nonsensownej (UUA, UGA, UAG) i nosi nazwę elongacji translacyjnej.

Witaminy

Witaminy Witaminy są związkami organicznymi, których organizm ludzki nie potrafi wytworzyć (lub w niewielkiej ilości, w przewodzie pokarmowym, dzięki specyficznej florze bakteryjnej), muszą one być dostarczone wraz z pożywieniem w gotowej postaci lub w formie prowitamin, które w trakcie przemian metabolicznych uzyskują pełną aktywność biologiczną. Witaminy - czyli czynniki uzupełniające, termin ten wprowadził polski biochemik Kazimierz Funk, który w 1911 roku wydzielił ...

Białko

Białko jest składnikiem budulcowym wszystkich tkanek człowieka. Biokatalizatory warunkujące przemianę materii, niektóre hormony, enzymy i inne związki biologicznie czynne – to także substancje białkowe. Dlatego rola białka w przyrodzie jest ogromna i bardzo ważne jest należyte odżywianie pod względem białkowym. Jest ono bowiem potrzebne nie tylko w okresie rozwoju człowieka, tzn powstawania i rozbudowy tkanek ( mięśniowej, nerwowej, kostnej, narządów wewnętrznych idt.

BIOSYNTEZA BIAŁKA

   Proces tworzenia łańcucha polipeptydowego zbudowanego z aminokwasów, które wstawiane są na bazie matrycy RNA, a więc proces translacji; 4. Udowodnione zostało, że sam proces translacji jest niewystarczający do wytworzenia w pełni funkcjonalnego białka.

Niedożywienie

Niedożywienie jest stanem chorobowym, przejawiającym się znacznym zmniejszeniem masy ciała oraz charakterystycznymi objawami w następstwie niedoboru kalorycznego pożywienia oraz niedoboru składników pokarmowych, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesów przemiany materii, jak białko, witaminy, sole...

TRANSLACJA, synteza białek

Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Jest to ostatni etap translacji - ter-minacja. Translacja zostaje zakończona, a utworzony łańcuch polipeptydowy ulega obróbce posttranslacyjnej.

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

Omów przebieg procesu biosyntezy białka

Molekuły białek podobnie jak DNA zbudowane są z długich łańcuchów polimerów, które jednak składają się nie z 4, a z 20-tu różnych ogniw aminokwasów. W skład określonego białka wchodzi kilkaset, a nawet kilka tysięcy cząsteczek aminokwasów.

Białka (enzymy) różnią się między sobą ilością...

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

Aminokwasy i białka

Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny :

Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów

Najprostszy aminokwas to "Gly" - Glicyna :

H2N-CH2-COOH

"Ala" - Alanina : CH3-CHNH2-COOH

"Val" -...

Białka - Informacje ogólne

Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

2 aminokwasy tworządwupetydy

3-10...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Cukry, tłuszcze, białka

Cukry Proste :

Biozy

Pentozy : ( ryboza, dezoksyryboza )

heksozy :( glukoza, fruktoza )

Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharoza

Wielocukry: glikogen, celuloza, skrobia, chityna

Białka: Proteiny (proste) albuminy,globiny,kolagen

Proteidy : hemoglobina, chlorofil

Podział enzymów ze wzgłędu na...

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

Wycinanie intronów Zanim powstanie ostateczny, dojrzały mRNA mogący ulec translacji, pre-mRNA musi zostać pozbawiony intronów. 5'NT i 3'NT - obszary nie ulegają translacji.

Geny a nowotwory

Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.

Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą...

Hormony - Insulina

Insulina jest hormonem o budowie białkowej, a dokładnie - polipeptydowej.

Produkujące ją komórki B zajmują najwięcej miejsca w wyspach Langerhansa, stanowią bowiem 80% ogółu komórek wysp. Insulina jest bardzo ważnym hormonem regulującym zużytkowanie i magazynowanie składników pokarmowych. Reguluje...

KOMÓRKA - Informacje ogólne

Budowa komórki: komórka jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną wszystkich organizmów. Przez jej prawidłowe funkcjonowanie warunkowany jest metabolizm organizmu jako całość, jego prawidłowy wzrost i rozwój.

Skład chemiczny komórki: dzielimy je ze względu na chemizm na organiczne...