Translacja białka

Czytaj Dalej

Transkrypcja i translacja białek

Proces translacji obejmuje 3 etapy: inicjację, elongację i terminację. Translacja zachodzi więc zawsze od końca 5' do końca 3'.

TRANSLACJA, synteza białek

Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Jest to ostatni etap translacji - ter-minacja. Translacja zostaje zakończona, a utworzony łańcuch polipeptydowy ulega obróbce posttranslacyjnej.

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

Omów przebieg procesu biosyntezy białka

Molekuły białek podobnie jak DNA zbudowane są z długich łańcuchów polimerów, które jednak składają się nie z 4, a z 20-tu różnych ogniw aminokwasów. W skład określonego białka wchodzi kilkaset, a nawet kilka tysięcy cząsteczek aminokwasów.

Białka (enzymy) różnią się między sobą ilością...

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

Chemia fizjologiczna - Białka odpornościowe siary

W większości są to albuminy i globuliny.

Limfocyty T i B. T – warunkują bierną odporność komórkową noworodków. Immunoglobuliny: IgA, IgG, IgM. Najwięcej IgG. Niektóre immunoglobuliny przechodzą z surowicy krwi do siary na drodze tzw. transportu wybiórczego, inne natomiast są wytwarzane w gruczole...

Aminokwasy i białka

Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawierające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny :

Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów

Najprostszy aminokwas to "Gly" - Glicyna :

H2N-CH2-COOH

"Ala" - Alanina : CH3-CHNH2-COOH

"Val" -...

Białka - Informacje ogólne

Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

2 aminokwasy tworządwupetydy

3-10...

Białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe

WĘGLOWODANY (CUKROWCE, SACHARYDY) to związki organiczne złożone z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 1C:2H:1O. Można to określić wzorem (CH2O)n.

Węglowodany pełnią funkcje:

- są paliwem komórkowym, spełniają funkcje energetyczne, są źródłem energii

- magazynują energię, są materiałem...

Cukry, tłuszcze, białka

Cukry Proste :

Biozy

Pentozy : ( ryboza, dezoksyryboza )

heksozy :( glukoza, fruktoza )

Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharoza

Wielocukry: glikogen, celuloza, skrobia, chityna

Białka: Proteiny (proste) albuminy,globiny,kolagen

Proteidy : hemoglobina, chlorofil

Podział enzymów ze wzgłędu na...

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSLACJA

Przebieg translacji Translacja mRNA zachodzi w kierunku 5'R 3', zatem pierwszy aminokwas syntetyzowanego polipeptydu zakodowany jest przez kodon ( patrz Kod genetyczny ) leżący bliżej 5' końca transkryptu.

Geny i białka

Kiedy taka zmieniona cząsteczka RNA zostanie poddana translacji, to powstanie białko o nowej kolejności aminokwasów. Translacja niemodyfikowanej cząsteczki RNA pozwala stworzyć białko o pełnej długości - apoB-100.

STRUKTURA RZĘDOWA BIAŁEK

STRUKTURA I, II, III i IV-RZĘDOWA BIAŁEK

Cząsteczki białek wykazują uporządkowanie nazywane strukturą białkową. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań...

TRAWIENIE BIAŁEK

Zaczyna się w żołądku. Gruczoły żołądka (komórki główne gruczołów żołądkowych właściwych) produkują PEPSYNOGEN. Jest to proenzym proteolityczny. Uaktywnia się w kwaśnym środowisku żołądka i zmienia się w czynna PEPSYNĘ. Jest ona endopepsydazą. Endopeptydaza to enzym proteolityczny który...

Związki organiczne - Białka

Odgrywają kluczową rolę. Pełnią funckję podstawowych składników stukturalnych komórek i tkanek, dlatego procesy wzrostu i odnowy oraz utrzymywania organizmów przy życiu zależą od obecności pewnych białek. Wiele z nich to enzymy, regulujące przebieg tysięcy różnorodnych reakcji chemicznych w układach...

Co to są białka?

Podstawowe składniki odżywcze otrzymywane w zjadanym pokarmie to: białka, węglowodany, witaminy, substancje mineralne i błonnik. Ciało zdrowej osoby, która nie ma nadwagi, składa się w 17 procentach z białka. Tylko woda występuje w organizmie w większej ilości. Białko występuje w mięśniach...

Czym są białka?

Białka należą do najważniejszych elementów składowych materii żywej, ponieważ tworzą podstawową strukturę komórek. Można je znaleźć w każdej części organizmu człowieka,jak również we wszystkich roślinach a nawet najmniejszych wirusach. Najważniejszym składnikiem organizmów wszystkich...

Struktura i funkcja białek G, mechanizm aktywacji

 

Białko G jest trymerem zbudowanym z trzech różnych podjednostek: α – do niej przyłączony jest GDP, β, i γ. Charakteryzuje się aktywnością GTP-azową (ma zdolność do hydrolizy GTP).

W warunkach spoczynkowych receptor nie wykazuje powinowactwa do białka G. W momencie, kiedy ligand połączy się z...

Wrodzone i nabyte defekty białek G

 

W patologii człowieka znany jest szereg defektów białek G, które implikują zaburzenia nabyte i wrodzone.

W zakresie schorzeń wrodzonych najlepiej poznana jest rzekoma niedoczynność przytarczyc. Najbardziej znane choroby nabyte to dwie infekcje bakteryjne, w których wykazano, że toksyny wydzielane przez...

Białka docelowe kalmoduliny

 

Układ kalmodulina-Ca wpływa na:

fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów

cyklazy

ATP-azy błonowe zależne od Ca

oksydazę NADPH

metylazę fosfolipidową

kinazę lekkich łańcuchów miozyny

fosfofruktokinazę