Transformacja ustrojowa

Czytaj Dalej

Transformacja ustrojowa

Transformacja ustrojowa dotyczy zmian zachodzących wewnątrz systemu politycznego lub (oraz) partyjnego danego kraju (lub grupy krajów). Kolejnym etapem będącym niejednokrotnie jest konsekwencją transformacji ustrojowej jest transformacja gospodarcza.

Administracja a podstawowe problemy transformacji ustrojowej

1] w warunkach transformacji — ważnym czynnikiem rozwoju procesów transformacji.

Społeczno - gospodarcze problemy polskiej transformacji ustrojowej:

IIpoł.89r.hiperinflacja;ok.24% wydatków nie miało pokrycia w dochodach;niezbędne-ustabilizowanie gosp. (przywrócenie równowagi rynkowej,umocnienie pieniądza, zahamowanie inflacji)i zmiany w syst.jej funkcjonowania; po wyborach w 89r.-celem rządu-stworzenie syst.rynkowego zbliżonego do modelu istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych (plan Balcerowicza);program gospodarczy realizowany równocześnie z przebudową syst.gosp-społ.;2rodz.działań: 1)stabilizacja gosp;2)przebudowa ...

Przyczyny inflacji w okresie transformacji systemowej

 

Pojęcie inflacji w krajach transformowanych obejmuje niejednorodne procesy. W podziale najbardziej ogólnym, można wyróżnić dwa ich rodzaje:

Pierwszy wiąże się z ze stopniowymi podwyżkami i uwalnianiem cen, w celu zmniejszenia dużej rozbieżności między ich wcześniej zaniżonym i arbitralnie...

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

 

gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. Polegała ona na kierowaniu procesami gospodarczymi na podstawie wewnętrznie zgodnych decyzji i ustalaniu optymalnych proporcji gospodarczych w celu wszechstronnego i szybkiego rozwoju...

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

Wnioskiem Dahla jest potrzeba trzeciej transformacji w celu ograniczenia powstającej luki pomiędzy społeczeństwem a elitami politycznymi, tak jak poprzednie dwie transformacje zostały zrodzone kolejno przez: tendencję do jednoczenia w państwa narodowe i konieczność wyspecjalizowania organów państwach w komplikującej się rzeczywistości.

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Druga transformacja to przejście od miasta-państwa do państwa narodowego. Dahl pyta jeszcze - czy powinniśmy do owej trzeciej transformacji dążyć?

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ustrojowe

Uwarunkowania ustrojowe i założenia doktrynalne sprawujące ugrupowania polityczne powodują że w każdym kraju wprowadzana przez rząd polityka gospodarcza zawiera cele ustrojowo - systemowe dotyczące kształtowania stosunków społeczno- ekonomicznych w państwie.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki typu ustrojowo - systemowego

Wywołują często wątpliwości i kontrowersje. W krajach postkomunistycznych cele tego typu są obecnie związane z przebudową ustroju z przejściem od kolektywizmu do gospodarki opartej na dominacji własności indywidualnych.Cele ekonomiczne wiążą się z pomnożeniem bogactwa kraju i powiększeniem...

SCHARAKTERYZUJ PRZYCZYNY TRANSFORMACJI MODELU PARTII

Transformacja modelu partii w stronę partii kartelu jt związana z założeniem, że obecny kształt, funkcje i rola, jakie wypełniają partie w systemie politycznym wynikają z profesjonalizacji ich działań. Partie mogą różnić się między sobą pod względem stopnia zaawansowania procesów transformacyjnych (ewolucja partii).

Przyczyny transformacji modelu partii politycznej

Transformacja modelu partii masowej w partię wyborczą Przeobrażenie struktury społeczeństw postindustrialnych transformacja postaw kulturowych elektoratu oraz systemu wartości.

Prawo ustrojowe

ustrojowe (o ustroju adm.

Pozycja ustrojowa wojewody

Wojewoda to jednoosobowy org. adm. rządowej:

- przedstawiciel rządu, który realizuje zadania zlecone przez rząd oraz własne, przyznane jemu,

- koordynuje działalność org. adm. rządowej działającej na terenie województwa (także org. adm. niezespolonej),

- organizuje kontrolę wykonania zadań...

PRZEMIANY MIAST POLSKICH W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

W wyniku dwóch ważnych procesów

- urynkowienie gospodarki - demokratyzacji i upodmiotowienia społeczeństwa

- gospodarowanie przestrzenią jest bardziej oszczędne.

Wyzbyto się modernistycznego optymizmu - gigantomanii i woluntaryzmu.

Obecne plany urbanizacyjne są dopasowane bardziej do potrzeb, gustów...

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców układ krążenia ma za zadanie rozprowadzać składniki pokarmowe i tlen do wszystkich tkanek, usuwać zbędne produkty przemiany materii...

Płyny ustrojowe. Budowa i rola krwi

Krew należy do tkanek łącznych i jest tkanka płynną. Pełni w organizmie funkcję transportową. Transportuje tlen, CO2, produkty pokarmowe, zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii, rozprowadza hormony. Oprócz funkcji transportowej pomaga w utrzymaniu stałej temperatury ciała, uczestniczy w procesach...

FORMY USTROJOWE PAŃSTW STAROŻYTNYCH

Nie miały one praw obywatelskich, utrzymywały swoje odrębności ustrojowe, a istota federacji z Rzymem polegała tylko na tym, iż mogli się sprzymierzać tylko z nim, nie wolno im było zawierać sojuszów między sobą.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Dekret o naczelnictwie, rząd Józefa Piłsudskiego

11 XI 1918 r. W kwaterze marszałka Ferdynanda Focha w Compiegne podpisano kapitulację Niemiec i zawieszenie broni na froncie wszchodnim.

Po wielu tygodniach starań różnych stronnictw i instytucji 10 XI 1918 r. do Warszawy wrócił zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. Wszystkie stronnictwa polskie (poza...