Transakcyja wojny chocimskiej

Czytaj Dalej

TRANSAKCJA WOJNY CHOCIMSKIEJ...epos heroiczny W. Potockiego

TRANSAKCJA WOJNY CHOCIMSKIEJ. Wojna chocimska, wyd. Wojna chocimska, wyd.

Wojna i moralność

Wojna moralna to w mojej opinii taka wojna, która toczy się na polu bitwy, a formy postępowania znane z działań wojennych nie są później przenoszone na okupowane terytoria.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

 Literatura wojny i okupacji poruszała przede wszystkim problem wojny. „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego udowadniają jak hitleryzm i wojna mogą zniszczyć osobowość.

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Wpływ wojny Rzeczypospolitej z Rosją, zapoczątkowanej z powodu przymierza szwedzko - rosyjskiego, można zaliczyć do dalekosiężnych skutków wojny trzydziestoletniej.

Wojny religijne - Informacje Ogólne

W okresie wielu przemian , które zachodziły w owym czasie w Europie ,wojen znalazły również swe miejsce wojny religijne , które zmieniły wyznaniową mapę Europy aż do dnia dzisiejszego.

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Ofiarna polska wojna obronna zniwelowała jednak niemiecki plan wojny błyskawicznej i zakończyła okres ustępstw aliantów w stosunku do III Rzeszy.

I Wojna Światowa

Francja ciągle jeszcze boleśnie odczuwała konsekwencje przegranej wojny z Prusami (1870-71), w wyniku której zmuszona została do płacenia wysokich odszkodowań wojennych. W ten sposób „wojna mająca położyć kres wojnom" została ostatecznie zakończona.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Jest to upoetyzowana kronika tej wojny.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

  Najciekawszym utworem polskim ukazującym okrucieństwa wojny jest Transakcja wojny chocimskiej W.   Obrazy okrucieństwa wojny odnajdujemy w wielu utworach literatury powojennej.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

W czasie II wojny światowej był oddelegowany do różnych miejsc Europy, był w Grecji, Czechach, na Ukrainie, na Zakaukaziu i w Polsce. W ostatnich dniach wojny został aresztowany przez Amerykanów i przekazany jako zbrodniarz wojenny Polakom, został skazany na karę śmierci.

Obraz wojny

Najciekawszym utworem polskim ukazującym okrucieństwa wojny jest Transakcja wojny chocimskiej W. Obrazy okrucieństwa wojny odnajdujemy w wielu utworach literatury powojennej.

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Jedną z nich był obyczaj „wojny prywatnej”, który rozprzęgał  życie społeczne, a drugą nadmierna, nie znajdująca ujścia energia wojenna dolno-Niemców i chrześcijańskich Normanów, a w szczególności Franków i Normandów.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej

Najlepszym utworem z tego gatunku była Wojna chocimska Wacława Potockiego, która przypominała współczesnym Polakom sławne zwycięstwo chocimskie.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

przyznaje państwu nieograniczone prawo prowadzenia wojen,a wskazania wojny sprawiedliwej należy traktować jako nakazy moralne. składają się trzy zasadnicze prawa:prawo zawierania traktatów,prawo wysyłania i przyjmowania posłów i prawo do wojny.

Pierwsza Wojna Światowa (1914 - 1918)

Front Wschodni Wojna na tym obszarze miała charakter manewrowy. Po ofensywie Brusiłowa Rumunia przystąpiła w 1916 do wojny po stronie ententy, atakując węgierski Siedmiogród 27 sierpnia.

Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

działania wojenne przeciw Turcji rozpoczęła Czarnogóra domagając się przyznania autonomii prowincjom bałkańskim, a w 10 dni później do wojny włączyły się również armie Bułgarii, Serbii i Grecji.