Transakcja

Czytaj Dalej

Wymiana, transakcje i związki

Jeżeli listy wymagań pokrywają się w wystarczającym stopniu i nie występują w nich zasadnicze sprzeczności, istnieje podstawa zawarcia transakcji. Negocjacje mogą prowadzić zarówno do przyjęcia przez obie strony warunków, jak również do zaniechania transakcji.

Unikaj zbyt wielu transakcji

Poszukiwanie schematów transakcji Czy transakcje dokonywane są codziennie, czy co kilka dni?

Transakcja pakietowa

Dla transakcji pakietowych na poszczególnych instrumentach pochodnych obowiązują takie same ograniczenia wahań kursów jak dla transakcji zawieranych na sesji giełdowej Określany jest minimalny oraz maksymalny wolumen transakcji pakietowych Data rozliczenia transakcji może być określona wyłącznie na dzień zawarcia transakcji.

Transakcje zawierane na GPW:

  Każda transakcja składa się z dwóch części: zawarcie transakcji: deklaracja woli zakupu, ilość, przedmiot transakcji, kurs albo cena, miejsce dostawy i termin realizacji, miejsce i data zapłaty.

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

Czyniki ryzyka w transakcjach międzynarodowych Zawierając transakcje międzynarodowe musimy liczyć się z wypadkami losowymi tzw.

Obserwuj transakcje insiderów

Należy odróżniać transakcje przeprowadzane przez insiderów {insider's trading) od transakcji dokonywanych na podstawie informacji, które nie zostały jeszcze ujawnione publicznie (insider trading).

Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji

cena obejmuje koszty transportu ”Ct” – zdecydowana większość transakcji zawieranych na rynku międzynarodowym rozliczana jest wg cen transakcyjnych Eksport: Ct > kp - transakcja opłaca sie dla eksportera Ct < kp - transakcja nie opłaca sie dla eksportera Import: Ck > Ct – transakcja opłaca się dla importera Ck< Ct - transakcja nie połaca się dla importera Transakcje exportowe mogą być ...

Transakcja rzeczywista

Można wśród nich wyróżnić: › transakcje na załadowanie- sprzedający jest zobowiązany załadować towar na uzgodniony środek transportu w ustalonym terminie › transakcje na dostawę- sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w określonym terminie do wskazanego miejsca › transakcje na towar w drodze- w momencie zawarcia transakcji towar jest załadowany i wysłany do jakiegoś punktu pośredniego np.

Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

Transakcja specjalna to również, handel wiązany, transakcja wiązana, transakcja wzajemnie uwarunkowana, transakcja kompensacyjna.

Transakcje pakietowe

Transakcje pakietowych na instrumenty pochodne charakteryzują się między innymi tym, że dokonuje się je godzinach 9:00 - 16:30, określany jest minimalny oraz maksymalny wolumen transakcji pakietowych, a data rozliczenia transakcji jest dniem, w którym zawarto transakcje.

Transakcja

Podstawowe rodzaje transakcji w tym ujęciu to transakcje rzeczywiste i transakcje terminowe.

Przebieg transakcji importowej

W teorii i praktyce handlu zagranicznego występuje pojęcie cyklu transakcji importowej, który może wyglądać w sposób następujący: Faza pierwsza – przygotowanie transakcji: otrzymanie zapotrzebowania na towar lub usługę; poszukiwanie zagranicznego dostawcy; wybór dostawcy w wyniku prowadzenia analizy i porównania ofert; ewentualne dodatkowe pertraktacje z wybranym dostawcą; sporządzenie kalkulacji ...

Transakcja barterowa

Każda ze stron w takiej transakcji jest uważana za osobę, która sprzedaje towar i osobę, która kupuje towar, który otrzymuje od drugiej strony transakcji. Rozwój rynków i konieczność włączenie gotówki do obrotu spowodował obniżenie liczby transakcji barterowych.

Transakcja kompensacyjna

Istota transakcji kompensacyjnej Transakcje kompensacyjne są to bezdewizowe wzajemne wymiany towarów lub usług między dwoma stronami transakcji.

Cykl transakcji

    Fazy cyklu transakcji:   Przygotowanie transakcji Zbieranie informacji o potencjalnych nabywcach lub odbiorcach towarów; Badania marketingowe, strukturalne, koniunkturalne; Zawarcie kontraktu.

Obserwuj transakcje blokami akcji

Analizę dużych transakcji komplikują również transakcje arbitrażowe i rozmyślne demonstrowanie obrotu wielkimi blokami sprzedawanymi 1/8 punktu powyżej ceny rynkowej.

Przebieg transakcji eksportowej

Etap siódmy to realizacja transakcji eksportowej.

Transakcja SWAP

Kontrakty typu "swap" oznaczają również transakcje wymienne, np. Rodzaje Początkowo transakcje swapowe prowadził Bank Centralny w przypadku występowania napięć na rynku pieniężnym.

Transakcje kupna i sprzedaży

•    Przy innych uwarunkowaniach podobnych należy wybierać akcje, które były przedmiotem transakcji w najmniej odległej przeszłości. Radziłbym tu brać pod uwagę tylko transakcje o wartości co najmniej 20 000 dolarów"h.

Transakcja autonomiczna

Rodzaje transakcji autonomicznych Do transakcji autonomicznych możemy zaliczyć: wpływy/wydatki związane z bilansem obrotów bieżących, salda udzielonych/otrzymanych kredytów długoterminowych, inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe (Bożyk P.