Traktat wersalski

Traktat wersalski

Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład...

Czytaj Dalej

Wersalski traktat pokojowy (1919)

Wersalski traktat pokojowy 1919, właściwie traktat pokoju z Niemcami, kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji. mały traktat wersalski.

Traktat wersalski

Traktat Wersalski na podstawie książki Andrzeja Bartnickiego Autorem książki pt. Traktat Wersalski jest Andrzej Bartnicki.

Trakatat lizboński

W związku z tym Niemcy, od 1 stycznia 2007 sprawujące prezydencję w Unii, zaproponowały przyjęcie nowego traktatu, mającego włączyć większość postanowień traktatu konstytucyjnego do dotychczasowych traktatów unijnych: traktatu z Maastricht i traktatu rzymskiego.

Narodziny Integracji Europejskiej

Traktat Nicejski, podobnie jak Traktat Amsterdamski, jest serią zmian nowelizujących Traktat z Maastricht oraz Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej.

Unia Europejska.

W skład dorobku prawnego Wspólnot wchodzą także umowy międzynarodowe zawierane pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi podmiotami prawa międzynarodowego Do aktów prawa pierwotnego należą: Traktat Paryski, Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, Traktaty Akcesyjne, protokoły i deklaracje załączone do powyższych traktatów: 1.

Unia Europejska

Jak już wspomniano wyżej, oba traktaty założycielskie nazywane są potocznie Traktatami Rzymskimi. Traktat ten – JAE jest bowiem umową międzynarodową, a swą nazwę zawdzięcza temu, że zawiera ona zarówno postanowienia wprowadzające zmiany do Traktatów założycielskich Wspólnot, jak i postanowienia kładące podwaliny pod obecny „drugi filar” Unii Europejskiej.

Unia Europejska - Informacje Ogólne

Traktat Amsterdamski stanowi nową wersję Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat ten - tak jak wcześniejsze traktaty - podlegał procedurze ratyfikacyjnej i wszedł w życie 1 maja 1999 r.

Materialy do nauki z UE

Do prawa pierwotnego należą również traktaty : Fuzyjny – ustanawiający wspólną Radę i Komisję Wspólnot, Traktat w sprawie wspólnych organów Wspólnot Europejskich, Traktat Budżetowy – w sprawie zmian przepisów budżetowych, Traktatów: traktaty akcesyjne, które powodowały wyłącznie dodatkowych członków do Unii: JAE z 1986 r.

Traktat Z Maastricht

Stworzona w ten sposób brytyjsko – francuska inicjatywa obronna zakłada, ze aby w pełni wykorzystać potencjał zawarty w Traktacie Amsterdamskim, należy zagwarantować możliwość podjęcia autonomicznych działań przez UE.

Unia Europejska

Traktat ten – JAE jest bowiem umową międzynarodową, a swą nazwę zawdzięcza temu, że zawiera ona zarówno postanowienia wprowadzające zmiany do Traktatów założycielskich Wspólnot, jak i postanowienia kładące podwaliny pod obecny „drugi filar” Unii Europejskiej.

Unia Europejska.

Traktat jest kompromisem między państwami członkowskimi i efektem całego procesu integracji europejskiej zapoczątkowanego przez Traktat Paryski o EWWiS. Uzupełnienie i rozwinięcie Traktatu Rzymskiego stanowi Jednolity Akt Europejski z 1986 roku i Traktat z Maastrichi z 1991 roku.

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Traktat wersalski

Traktat wersalski , bo o tym wydarzeniu mowa , był jednym z trzech głównych warunków bez którego II wojna światowa by nie wybuchła . Szalejąca hiperinflacja oraz rosnące bezrobocie dopiero teraz uświadomiło przeciętnemu niemieckiemu obywatelowi co to jest traktat wersalski .

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemców)

Jednak traktat w końcu został podpisany przez dwóch przedstawicieli Berlina. Ceremonia podpisania zawieszenia broni i pokoju wersalskiego posłużyła w późniejszym okresie czasu za model.

Główne postanowienia (pokoju) traktatu wersalskiego

Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929 Jugosławia) zostały zmuszone do podpisania traktatu o ochronie mniejszości narodowych („mały traktat wersalski”), do czego nie zobowiązano Niemiec.

Traktat wersalski - Informacje Ogólne

Postanowienia traktatu : a. Utworzono Ligę Narodów - międzynarodową organizację powstałą na skutek postanowień traktatu wersalskiego .

TRAKTAT WERSALSKI - System wersalski

System wersalski objął wszystkie kraje kapitalistyczne i rejon Morza Śródziemnego.

TRAKTAT WERSALSKI

Podpisano traktat pokojowy.

TRAKTAT WERSALSKI - Postanowienia

"traktaty mniejszościowe" podpisały je Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia i Grecja.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Adolf Hitler odrzucił ograniczenia traktatu wersalskiego, a zawarty w czerwcu tego roku układ morski z Wielką Brytanią zezwolił Niem­com na posiadanie floty podwodnej o łącznym tonażu równym 45% to­nażu brytyjskiej floty podwodnej.

KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE

Traktat Wersalski (czerwiec 1919) - Niemcy oddały Francji Lotaryngię i Alzację - utworzenie Ligi Narodów - zagłębia Saary zostały oddane pod zarząd międzynarodowy - Polska otrzymała: Wlkpolskę, Pomorze Wsch.