Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (1775-1792) – instytucja utworzona przez Komisję Edukacji Narodowej 10 lutego roku 1775 w Warszawie. Prowadziła swą działalność do 19 kwietnia roku 1792. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych było fachowym organem doradczym Komisji Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Towarzystwa było opracowywanie programów i podręczników szkolnych zgodnych z nowym programem...

Czytaj Dalej

TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH

TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH, organ —> Komisji Edukacji Nar. Przedmiotem szczególnej troski Towarzystwa i szczególnie gwałtownych ataków kół zachowawczych była gramatyka —> Kopczyńskiego; 1792 ukazała się cz.

Jak udzielać pierwszej pomocy?

Nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, zawsze tez ktoś może nagle zachorować - praktyczna wiedza o tym, co należy, a czego nie wolno robić w nagłych wypadkach, nie tylko złagodzi cierpienie, ale może ocalić komuś życie. Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć...

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwania brudu, czyli mieszaniny składającej się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych oraz substancji pylistych zlepionych składnikami...

Rynek finansowy

Oprócz Skarbu Państwa akcjonariuszami spółki są domy maklerskie i banki, a mogą być także fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz emitenci notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Funduszami zarządzają spółki -Towarzystwa Funduszy Ekonomicznych.

Rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne

PYTANIE 1 JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH Otwarcie rachunku bankowego następuje poprzez złożenie wniosku o otwarcie rachunku oraz zawarcie z bankiem umowy na piśmie. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących kopii lub kserokopii: - dokumentu tożsamości, - zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Przedsiębiorców) albo do właściwego ...

Polska polityka zagraniczna po 1989r

WSTĘP Polityka zagraniczna każdego państwa, niezależnie od deklaracji na ten temat, jest określona przez jego ustrój wewnętrzny, politykę sił stojących u władzy i wywierających na nią decydujący wpływ. Polska dąży niezmiennie do wnoszenia ważkiego wkładu do współpracy międzynarodowej, do odprężenia w stosunkach międzynarodowych, do pokojowego współżycia. Tego wymaga polska racja stanu i taka postawa jest najkorzystniejsza we współczesnym świecie. Rozdział ...

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce.

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje alkoholu: · Fizjologiczne: odżywcze, trawienne, energetyczne, przeciwbólowe, · Psychologiczne: usuwające lęki, rozładowujące napięcia, dodające odwagi, pobudzające wiarę w siebie i w odniesienie sukcesu, · Ekonomiczne: zapewniające równowagę rynkową,

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Źródła: „Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego” – Jerzy Szczuka i Jan Żurowski Internetowa Encyklopedia Powszechna Strony internetowe zakładów przemysłu drzewnego oraz związków artystycznych Cele wykończenia specjalnego powierzchni drzewnych: Celem wykończania drewna jest uzyskanie efektów dekoracyjno-estetycznych oraz ochrona wyrobów przed szkodliwym działaniem czynników otoczenia, a tym samym zapewnienie ich długotrwałego użytkowania. Wykończanie ...

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Średniowiecze - jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a epoką "odrodzenia", która była odrodzeniem antycznych...

Drugi rozbiór polski - Informacje Ogólne

i część Wielkopolski 1772 5 sierpień - 1 ROZBIÓR POLSKI W PETERSBURGU 1773 - bostońskie picie herbaty 1773 - sejm rozbiorowy 1773-75 - powstanie Jemieliena Pugaczowa 1773-94 - KEN 1773 - Rada Nieustająca 1775 - Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych 1776 4 lipiec - Deklaracja niepodległości 1777 - bitwa pod Saratogą 1779 - bitwa pod Savannah 1781 - kapitulacja Anglików pod Yorktown 1783 - traktat pokojowy w Wersalu 1785 - warsztat tkacki - ...

Raj - od mitu do utopii

RAJ ZIEMSKI I NIEBIAŃSKI, RAJ UTRACONY, WYSPY SZCZĘŚLIWE

Rzadko kiedy zastanawiamy się jak niezwykłym tematem przewijającym się przez niezliczone baśnie, mity, religijne wyobrażenia czy opowieści o herosach jest temat „krain szczęśliwości”. Motyw szczęśliwych krain przybiera tyle form, że...

Władcy Francji

Historia Francji zaczyna się wraz z powstaniem państwa Franków, ludu germańskiego, który zajął terytorium rzymskiej Galii po upadku imperium.

W kolejnych wiekach Francją władali królowie, cesarze i rządy kolejnych republik. Na liście największych postaci znajdują się tu Karol Wielki, Ludwik IX...

DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

uczeniu elementarnych czynności życia codziennego przez tworzenie prostych nawyków ruchowych (np.

Transport i spedycja

1. Co mamy rozumieć pod pojęciem spedycja międzynarodowa? To zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym, odpłatnie, na zlecenie. Przedsiębiorstwo spedycji międzynarodowej są to takie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na pośrednictwie pomiędzy exporterem /importerem a przewoźnikami występującymi w imieniu własnym lub zleceniodawcy jako strona zawieranych umów. Spedycja to umowa na mocy której ...

Logistyka (ściąga)

1.Przyczyny rozwoju logistyki: Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w życiu gospodarczym; W punkcie wyjścia logistyka była utożsamiana z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów transportu i magazynowania. W późniejszym czasie rozszerzyła zakres swych zainteresowań, zajmując się zapasami,

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej (cz. 1) Zgodnie z teorią ekonomii materiały są zaliczane do przedmiotów pracy. Są one koniecznym składnikiem funkcjonowania każdej jednostki. W związku z tym szczególną uwagę w gospodarce rynkowej należy zwrócić na prawidłowe rozliczania zużycia materiałów zarówno pobranych z magazynu, jak i tych, które pochodzą bezpośrednio z zakupu lub z przerobu. Według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. szczegółowe zasady ...

Kodeks etyki reklamy

Knują jedynie jak wypić w towarzystwie kolegów ich ulubiony napój.

Motywowanie w zarządzaniu personelem

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z niektórymi pracuje się dobrze, zaś z innymi praca posuwa się naprzód bardzo opornie, dochodzi do częstych konfliktów. Jest to spowodowane faktem, że nie wszyscy mają jednakową zdolność motywowania innych do pracy. Nie jest to ...

Historia maszyny do pisania

ROZDZIAŁ I Dzieciństwo (1713 - 1868 - 1895) W roku 1448 Johannes Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską, jednakże dorobienie do niej odpowiedniego mechanizmu i zbudowanie maszyny piszącej zajęło ponad 250 lat, a produkcja seryjna zaczęła się po ponad 400 latach. Pierwsze patenty na maszynę do pisania wywodzą się z roku 1713 i należą do brytyjskiego inżyniera Henry Mili'ego. Niestety, nie zachowały się żadne rysunki ani opisy tego urządzenia. Pierwszą ...

Jak lider motywuje ludzi do pracy??

1. Wstęp1 2 marca 2006 roku o godzinie 14.40 w Sali nr 14 Kolegium Karkonoskiego odbyło się losowanie tematów prac semestralnych. Temat który wylosowałam brzmi: „Jak lider motywuje ludzi do pracy?”. Początkowo temat ten wdawał mi się bardzo skomplikowany a zarazem bardzo nudny , ale zbierając materiały do pracy i po większym wgłębieniu się w niego stwierdziłam z wielka radością , ze jest to temat niezwykle interesujący i potrzebny każdemu ,kto pragnie w przyszosi ...