Toruńskie Przymierze Protestanckie

Toruńskie Przymierze Protestanckie

Czytaj Dalej

KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

"Święte Przymierze" było częścią systemu bezpieczeństwa zawartego między sprzymierzonymi mocarstwami.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pokój toruński

Został zawarty w lutym 1411 roku, przyznawał Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie - Żmudź. Ponadto zakon wypłacił Polsce sumę 100 tysięcy kop groszy praskich, jako okup za wszystkich jeńców.

Warunki tego pokoju pozostawiły znaczny niedosyt - korzyści były niewspółmierne do zwycięstwa. Wygrana wojna...

GAZETA TORUŃSKA

GAZETA TORUŃSKA, dziennik polit. i społ.-kult., wyd. w Toruniu 1867-1921 (od 1894 mutacja pt. „Gazeta Codz."), kontynuacja chełmińskiego —> „Nadwiślanina". Pierwsze na Pomorzu Gd. polskie pismo codzienne, zał. z inicjatywy i z pomocą finansową działaczy pomorskich; L. Czarlińskiego, I. Łyskowskiego i...

TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1568; początkowo 6-letnia szkoła średnia o typie zbliżonym do szkół Ph. Melanchtona. Powstała w Wyniku uzyskania przez miasto swobód rei. i jako szkoła protest, program swój opierała na nauce łaciny i literatury klas.; na specjalnych kursach uczono także...

PRZYMIERZE

W przymierzu z Noem Bóg obiecuje, że nie spuści więcej na ziemię potopu, i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymierza (Gen. Przymierza te nazwano łącznie Starym Przymierzem, a Nowym mianowano przymierze z wybawionym ludem, odradzające religię żyd.

Kościół i religia a państwo w poglądach protestanckich (Luter, Kalwin, Zwingle, Beza, Hotman, Bracia Polscy, anabaptyści, anglikanie, purytanie)

 

Luter „Herr Omnes”

wyszydzenie rządów ludów, stąd szlachta polska nie za bardzo się przekonywała do wiary niemieckiej, odrzucenie prawa do rewolty, Bóg woli złą władzę niż bunt, kwestionowanie świeckiej władzy papieskie, kler należy poddać władzy świeckiej, modlić się- nie rządzić, państwo...

Działalność intelektualistów w sporach polsko - krzyżackich do I pokoju toruńskiego

 

Po zawarciu unii polsko- litewskiej stosunki z Zakonem Krzyżackim uległy pogorszeniu. W rokowaniach podejmowanych celem ułożenia spraw spornych w latach 1388- 1390, obok wybitnych panów polskich, uczestniczyło 2 intelektualistów:

doktor obojga praw Piotr Wysz

doktor prawa kanonicznego...

Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

Kongresy państw Przymierza: + 1818 – Akwizgran + 1819 – Karlsbad + 1820 – Opawa + 1821 – Lublana + 1822 – Werona.

AGENDY PROTESTANCKIE

protestantów zawierające porządek nabożeństwa głównego, udzielania sakramentów, błogosławieństw oraz innych nabożeństw w zborze (-> liturgia protestancka).

ARKA PRZYMIERZA

i zawarte z nim przymierze (tablice dekalogu), dające Izraelitom rękojmię zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi (Lb 10, 35; 1 Sm 4, 3-12; 1 Kri 3,15).

BELGIA - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

W 1. poł. XVI w.rozwijał się luteranizm i anabaptyzm ( -> anabaptyści), prawiewyłącznie na pn. kraju, głównie w Antwerpii.

Od 1540 żywiej zaznaczyły się wpływy kalwinizmu, z ośrodkamiw Lille i Tournai. Działalność inkwizycji zahamowałarozwój innowierstwa i spowodowała masową emigrację...

CELIBAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

Reformacja,wbrew rozpowszechnionej opinii, nie była zasadniczo przeciwnac , występowała natomiast zdecydowanie przeciw powsz. i narzuconemuodgórnie prawu c. księży (Apologia Augsburskiegowyznania wiary 23; BSLK 337).

Odrzucenie nakazu c. uzasadniano Prawem Bożym (wg Rdzobie płci zostały przez Boga...

CHORAŁ PROTESTANCKI

Pieśni kościelne Kościołów protest., zwł. Kościoła -> ewangelickoaugsburskiego, przeznaczone do wspólnego śpiewu całego zboru, które obok głoszenia ewangelii stały się jedną z istotnych części składowych nabożeństw ewang.; typowość ch.p. zawarta jest zarówno w kształcie poetyckim tekstu, jak i...

CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

O dynamizmie protestanckiej ch. protestancka oddziaływa nadal w swych istotnych nurtach na ch. Karski, Teologia protestancka XX wieku, Wwa 1971 (passim); P. protestanckiej, CT 44(1974) z.

CZTEROSTRONNEGO PRZYMIERZA WOJNA 1718-1720

Król Hiszpanii Filip V (1683-1746), wnuk króla francuskiego Lud­wika XIV (1638-1715), pragnął dla siebie korony francuskiej. Dążenie to skrycie pod­sycał jego pierwszy minister, kardynał Giu-lio Alberoni (1664-1752). Natomiast druga żona Filipa, ambitna Elżbieta Farnese (1692-1766) z Parmy, uważając...

CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

O niewielkiej liczbie wyznawców w Cz. dość liczne z uwagi na przywiązanie do rei. tradycji lokalnych mieszkańców ziem czes., które po I wojnie świat, wróciły do macierzy.

Słowacki Kościół Ewang.augsb. (Slovenská Evanjelická Církev Augsburského Vyznania v ČSSR) dzieli się na dystrykt zach. (Słowacja...

CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

Cz.l. obejmują fragmenty (perykopy) Pisma Św., czytane podczas nabożeństw z komunią lub nabożeństw kazalnych (czytania nabożeństwowe) oraz podczas udzielania sakramentów i sprawowania obrzędów kośc. (czytania obrzędowe).

1. Czytania podczas nabożeństw — W Kościele lute-rańskim przyjęto za M...

DIAKONAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

Ponieważ urząd diakona sprowadzano w średniowieczu do funkcji ściśle liturg., ojcowie reformacji domagali się przywrócenia instytucji d., akcentując konieczność powrotu do źródeł objawienia oraz form działalności Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa; diakon w poszczególnych gminach miał...

DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

Mimo braku jakiejkolwiek instancji w Kościołach protest., która by orzekała, w jakie rei. prawdy należy wierzyć, d. i rei. treść nauczania kośc. zawsze zajmowały poczesne miejsce.

Twórcy reformacji sprzeciwiali się samowolnemu, ich zdaniem, narzucaniu d. przez papieży — M. Luter upatrywał w tym dzieło...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

protestanckiej ma: ° ujmowanie Kościoła w perspektywie —> historii zbawienia, jako hist, rzeczywistości i wspólnoty Ducha, w nawiązaniu do Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Wat. protestancka w zarysie.