Tor (pierwiastek)

Tor (pierwiastek)

Tor (Th, łac. thorium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów nordyckich, Thora. Tor to błyszczący i kowalny metal. Powoli reaguje z mocnymi kwasami nieorganicznymi, znacznie szybciej z wodą królewską. Występuje w związkach na IV stopniu utlenienia i swoimi właściwościami przypomina cyrkon, tytan oraz lantanowce. W...

Czytaj Dalej

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Symbol:Cl

Nazwa polska: Chlor

Nazwa łacińska: Chlorum

Grupa: VII A (17) - fluorowce

Okres: 3

Liczba atomowa: 17

Masa atomowa: 35.4527

Stan skupienia (20°C, 1 atm.): gaz

Kolor: żółto-zielony

Zapach: drażniący, charakterystyczny

Właściwości chemiczne: Chlor jest bardzo aktywny chemicznie...

Jak rozróżnić metale od niemetali w układzie okresowym pierwiastków?

Układ okresowy pierwiastków jest podzielony na okresy (poziomo) oraz grupy (pionowo). Numer okresu, do którego należy dany pierwiastek odpo­wiada liczbie powłok elektronowych w jego ato­mie. Przynależność pierwiastka do danej grupy związana jest z liczbą elektronów na zewnętrznej powłoce...

Baski i cienie promieniotwórczości

Podczas systematycznych badań promieniotwórczych minerałów zawierających uran i tor stwierdziła, że niektóre z nich wykazują większą aktywność promieniotwórczą, niżby to wynikało z zawartości w nich uranu i toru.

Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków

Fizycy badający strukturę atomów wieloelektronowych starali się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dlaczego wszystkie elektrony w atomie znajdującym się w sta-nie podstawowym nie są związane na najbardziej wewnętrznej powłoce (orbicie). Fizyka klasyczna nie wyjaśnia tego problemu; dopiero mechanika...

Scharakteryzuj wymiary geometryczne zestawu kołowego i toru

• Konstrukcja szyn, • Gęstość podkładów kolejowych, • Rozstaw osi torów – zgodnie z wymogami infrastruktury dla ruchu pasażerskiego i towarowego : 4,2 m

Budowa materii

1. Budowa atomów

- Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m ( 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr).

- Jądro atomowe jest małe - 100 tyś. razy mniejsze od całego atomu, ale za to stanowi ok. 99,9% masy całego atomu.

- Liczba atomowa (Z) to liczba protonów w jądrze...

Fluor i jego związki

Fluor 9F 1s˛2s˛p stanowi zielonożółty gaz skraplający się w bardzo niskich temperaturach na żółtawą ciecz. Jest silnie trujący i odznacza się ostrym, drażniącym zapachem. Jako najbardziej elektroujemny ze wszystkich pierwiastków jest zarazem najbardziej reaktywny spośród nich i łączy się...

Historia układu okresowego pierwiastków

1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków chemicznych . Na podstawie tego stwierdzenia Mendelejew przewiduje istnienie nieznanych jeszcze pierwiastków . W latach...

Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

- Nazwa łacińska – niccolum

- Nazwa angielska – nickel

- Symbol – Ni

- Liczba atomowa - 28

Nikiel odkrył w 1751 roku Axel Cronstedt. W średniowieczu nie rozróżniano rudy niklu (arsenku niklu) od bardzo poszukiwanej rudy miedzi. “Fałszywą” rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel. Od niej pochodzi nazwa...

Rozwój chemii w XIX w.

; profesor Instytutu Medycznego w Sztokholmie; wyznaczył masy atomowe wielu pierwiastków, odkrył selen, cyrkon, tor, wprowadził pojęcia: izomeria, kataliza, alotropia oraz obecnie stosowane symbole pierwiastków chemicznych.

STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW - DEFINICJE

I Postulat Bohra: Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany energii następują porcjami (kwantami) mvr=nh/2

II Postulat Bohra: Elektron w stanie stacjonarnym nie promieniuje i nie traci energii...

Energia - Alternatywne i dotychczasowe źródła energii

Można powiedzieć, że w skali tysięcy lat energetyka jądrowa, zużywając uran, a w przyszłości również tor, będzie obniżać, a nie zwiększać zagrożenie ludzkości promieniowaniem jonizującym.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...

Pierwiastki u roślin - MAKROELEMENTY

Węgiel - podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów - prostych lub rozgałęzionych, pierścieni lub tworzyć różne kombinacje łańcuchów...

Jakie jest przewodzenie prądu przez pierwiastki?

Metale posiadają elektrony, które łatwo odłączyć od atomu, w wyniku czego powstaje jon. Mając strukturę metaliczną łatwo przewodzą prąd dzięki tym właśnie oddanym elektronom. Istnieją też pierwiastki, takie jak krzem czy ger­man, które przewodzą prąd znacznie gorzej niż metale, lecz lepiej...

Co to są pierwiastki promieniotwórcze?

Urodzony w Nowej Zelandii fizyk Ernest Rutherford (1871-1937) wraz ze swym współpracownikiem Fryderykiem Soddy'm (1877-1956) odkryli podobne zjawisko, badając tor, i stwierdzili, że jest to właściwość wspólna dla wszystkich pierwiastków radioaktywnych.

Liczba atomowa

Sytuacja uległa poprawie na początku dwudzie­stego wieku, gdy naukowcom udało się lepiej poznać strukturę atomu. Dowiedziano się, że ma­teria składa się z bardzo lekkich cząstek - elektro­nów oraz stosunkowo ciężkich protonów i neu­tronów. Ułożenie pierwiastków według liczby protonów...

Pierwiastki i związki chemiczne

Te 92 naturalne pierwiastki występują w przyro­dzie w bardzo różnych ilościach. Skorupa ziem­ska zbudowana jest w 46,6% z tlenu, 27,72% krzemu, 8,13% glinu (aluminium), 5% żelaza, 3,63% wapnia, 2,83% sodu, 2,59% potasu, 2,09% magnezu i zaledwie 1% innych pierwiastków chemicznych. Większość znanych nam...

Jak witaminy i pierwiastki śladowe wpływają na zdrowie?

Organizm potrzebuje pewnych substancji chemicznych do właściwego działania. Pierwiastki śladowe (mikroelementy), takie jak wapń, sód, chlor i fosfor są niezbędne do utrzymania w zdrowiu kości, krwi i komórek nerwowych. Żelazo jest potrzebne czerwonym krwinkom do transportu tlenu, a jego niedobór...

Duże systemy sterujące ruchem

Komputer steruje podległymi mu sygnaliza­torami zgodnie z wybranym programem. Z sygnalizatorów do jednostki centralnej prze­syłane są również sygnały, na podstawie których budowana jest mapa stanu wszystkich sygnaliza­torów w rejonie.