Terapia elektrowstrząsowa

Terapia elektrowstrząsowa

Czytaj Dalej

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Techniki terapii systemowej

- pytania reflektujące, które mają ułatwić rodzinie refleksje nad procesamizachodzącymi zarówno w rodzinie, jak i w procesie terapii, np. , a także procesu terapii i roli terapeuty, np.

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

*ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

Głoski w sylabach:...

NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU - Terapia

-ustalenie kompleksowej diagnozy: plan i projektowanie terapii oraz weryfikacja diagnozy i jej prognozowanie -ćwiczenia podstawowe kształtujące mowę: jedne przygotowują do mówienia ( oddechowe, usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, w odczytywaniu wypowiedzi z ust, logorytmiczne) a drugie to kształtujące i rozwijające stronę ( leksykalną i gramatyczną) -stymulacja psychomotoryczna: ćwiczenia stymulujące ...

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ogoterapia, postępowanie logopedyczne, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się –od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:

-usuwanie zaburzeń...

ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

3) wykorzystanie wszelkich możliwości pacjenta 4) kompleksowego oddziaływania-przy współwystępowaniu innych zaburzeń istnieje potrzeba prowadzenia równolegle do terapii logopedycznej terapii zaburzeń emocjonalnych i zachowania; terapie pedagogiczne-dysleksja, dysgrafia, dysortografia, obniżenie możliwości intelektualnej 5) świadomego i aktywnego udziału 6) współpracy z najbliższym otoczeniem 7) systmeatyczności 8) stopniowania ...

ETAPY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

- wstępny obejmuje przygotowanie do stymulacji, praksja - rozwijanie percepcji słuchowej w tym słuchowej, uwagi słuchowej, ćwiczeń słuchu fonemowego - usprawnianie aparatu oddechowego, kompensacyjne - wyrabianie pozytywnego stosunku do terapii logopedycznej.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Uczenie się jako forma terapii pedagogicznej

Wybór formy terapii uzależniony jest od wielu czynników. Dlatego też nie ma standardowych progra­mów terapii i dla każdego dziecka musi on być opracowany indywidualnie.

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM

Wszystkie koncepcje psychodynamiczne stawiają sobie za cel terapii wzmocnienie ego, uwolnienie od tłumionych przeżyć, uświadomienie potrzeb i pragnień oraz mechanizmów obronnych i zaburzeń w rozwoju ego (Ja).

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Klasyczna psychoanaliza Zygmunta Freuda (1856-1939)

Spuścizna Zygmunta Freuda przekroczyła ramy nauk medycznych i bio­logicznych i wywarła ogromny wpływ na inne dziedziny nauki, w tym także na psychologię, ale też na wiele dziedzin kultury i cywilizacji. Wkład klasycznej psychoanalizy freudowskiej zarysował się szczególnie w psycho­logii osobowości i...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Zdrowie i patologia a metapsychologia Z. Freuda

Innym procesem wykorzystanym w toku terapii jest przeniesienie, czyli nieświa­domy proces przenoszenia na osobę analityka uczuć i pragnień mających swe źródło w relacji z ważnymi osobami. W trakcie terapii zjawiska te są analizowane, interpretowane i przepracowywane.

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej

Zasadniczą zmianę w podejściu do funkcjonowania psychiki podjęli re­prezentanci psychoanalizy ego. Należą do nich Heinz Hartmann, David Rapaport, Anna Freud i Eric Erikson.

Do głównych założeń tego kierunku należą twierdzenia o adaptacyjnych funkcjach ego, które nie wyłania się z id, ale tworzy się...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Mechanizmy obronne ego

Podwaliny dla teorii obrony i mechanizmów obronnych dał Freud, a pod­stawą było strukturalne podejście do psychiki i sygnałowa teoria lęku. Wyodrębnił on kilka mechanizmów obronnych, głównie zajmował się jednak mechanizmem wyparcia, który w ślad za nim został uznany za mechanizm centralny obrony ego i...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Erica Eriksona koncepcja psychospołecznego rozwoju ego

Eric Homburger Erikson wyróżnia się wśród reprezentantów psychologii ego tym, że przedstawił całościową koncepcję rozwoju człowieka w ciągu życia i zaburzeń tego rozwoju. Z tego względu ma ważny wkład zarówno do psychologii rozwoju, jak i psychologii klinicznej. Zdaniem Eriksona człowiek rozwija...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Współczesna psychoanaliza - teoria relacji z obiektem

Charakteryzuje współczesną psychoanalizę skupienie zainteresowania na relację podmiotu z jego społecznym otoczeniem, a nie na popędowych mechanizmach intrapsychicznych i adaptacyjnych funkcjach ego. Wszystkie teorie tego nurtu łączy podstawowe założenie, że człowiek od najmłodszych lat, a właściwie...

Neobehawioralne koncepcje; modelowanie i społeczne uczenie się jako podstawa wyjaśniania zdrowia, patologii i terapii

Modelowanie jest mechanizmem, który leży u podłoża tworzenia się patologii, jest też ono powszechnie wykorzystywane w terapii behawioralnej, zwanej modyfikacją zachowań.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia skoncentrowana na kliencie Carla Rogersa i jego koncepcja zdrowia oraz zaburzeń

Rogers uważa, w przeciwieństwie do innych terapeutów, że kierowanie klientem, dawanie mu rad, interpretowanie i stosowanie specjalnych procedur nie sprzyja głębokiej terapii, ogranicza bowiem samodzielność klienta.