Teorie rozwoju społecznego

Czytaj Dalej

Teorie Rozwoju Społecznego Różnice i Podobieństwa

Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne. Drugim rodzajem teorii rozwoju społecznego są teorie dychotomiczne.

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

  Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne. Drugim rodzajem teorii rozwoju społecznego są teorie dychotomiczne.

Rozwój społeczny w świetle teorii socjologicznych

Należy więc starać się o całkowitą zmianę istniejących stosunków Charakter Marksistowskiej socjologii jest określany mianem MATERIALIZMU HISTORYCZNEGO Teoria Marksa: sjentystyczna i makrospołeczna perspektywa holizm społeczństwo: obiektywnie istniejąca całość, której wszystkie części są ze sobą powiązane a zainteresowanie zmianą tego społeczeństwa prowadziło do koncentrowania uwagi na procesie historycznym Procesem tym ...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - Marksowskie prawo rozwoju społecznego

Etap społeczeństw pierwotnych

Etap społeczeństw klasowych

Etap państw feudalnych

Etap państw kapitalistycznych

Społeczeństwo socjalistyczne/komunistyczne (faza prognostyczna)

Teoria ruchów społecznych

Problemy:

a) spontaniczność a zorganizowanie + taktyka – czy zachodzi tu sprzeczność?

Przybylski uważa, że ruch społeczny jest bardziej spontaniczny niż ruch polityczny i w tym kontekście pisze o tym. Oczywiście ruch społeczny jest zorganizowany, a tą jego spontaniczność należy rozpatrywać na tle...

Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez PIAGETA

W świetle dzisiejszej wiedzy wydaje się, że dzieci w tym okresie są jednak wciąż na niskim poziomie rozwoju moralnego.

Teoria rozwoju sądów moralnych opracowana przez KOHLBERGA

  Trzeci poziom rozwoju sądów moralnych Kohlberg określił jako „poziom pokonwencjonalny” (lub postkonwencjonalny; używał też nazwy „moralność zasad”) Stadium 5.

Teoria rozwoju psychospołecznego opracowana przez ERIKSONA

Erik ERIKSON (1902 – 1994) w swej pracy Dzieciństwo i społeczeństwo opublikowanej na początku lat pięćdziesiątych, (1950; 1 wydanie polskie - 1997), przedstawił pogląd, że życie człowieka to seria kryzysów. Zaczynają się w niemowlęctwie i ujawniają się aż do starości. Dla każdego z tych...

Psychospołeczna teoria rozwoju E.Eriksona (podstawowe założenia, mechanizmy, stadia rozwoju)

Erikson wzbogacił teorię osobowości o trzy ważne idee: przez analogię do stadiów psychoseksualnych, postulował psychospołeczne stadia rozwoju ego w których jednostka kształtuje nowe nastawienia do samej siebie i innych.

Teorie nierówności społecznej

Słabości teorii funkcjonalnej każą szukać jej alternatywy lub uzupełnienia. Taki status częściowo alternatywny, a częściowo komplementarny ma teoria akumulacji przewag, zwana bardziej tradycyjnie teorią konfliktu.

Rozwój społeczny

rośnie liczba ludności - mówimy o rozwoju demograficznym; zwiększa się produkt globalny społeczeństwa - mówimy o rozwoju gospodarczym; rośnie liczba przestępstw - mówimy o rozwoju przestępczości itp.

Teoria podmiotowości społecznej

Obraz społeczeństwa zawarty w tradycji socjologii historycznej i teorii podmiotowości stanowi ważkie osiągnięcie teoretyczne. Ma jednak, jak każda teoria, pewne słabości i musi być przedmiotem dalszej obróbki teoretycznej.

Teorie rewolucji społecznej

Ze względu na charakter czynników traktowanych jako najważniejsze w proponowanych wyjaśnieniach rewolucji (głównych zmiennych w „eksplanans" teorii) teorie rewolucji podzielić można na: a) behawioralne, b) psychospołeczne, c) strukturalne  d) polityczne.

Zdefiniowana ignorancja w teorii rewolucji społecznej

Teorie rewolucji grzeszą wieloma słabościami, stanowią w istocie szkice teorii raczej niż w pełni rozbudowane teorie eksplanacyjne i predyktywne.

ETYKA - Teoria rozwoju moralnego Kohlberga

Lawrence Kohlberg stworzył klasyfikację poziomów ludzkiego rozwoju moralnego. Na ogół zatrzymuje się w rozwoju w okolicach trzeciego lub czwartego.

Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria wpływu społecznego H.C. Kelmana

Jej przedmiotem jest sposób wywierania wpływu przez grupę na jej poszczególnych członków. Zdaniem autora w relacjach grupowych zachodzą z różną intensywnością trzy procesy:

Uległość (compliance). W tym przypadku osoby, chcąc uzyskać pozytywne reakcje ze strony innych osób, przyjmują...

Teoria rozwoju inteligencji wg. Piageta

Teoria opiera się na założeniu, że inteligencja jest rozwiniętą formą adaptacji biologicznej, w wyniku której dochodzi do strukturalizowania procesów poznawczych.

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ SPOŁECZNY

Selman (1980) wyróżnił stadia rozwoju przyjaźni ( od 5 r.

Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna

Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie ) * uhistorycznienie życia * podejście indywidualizujące * nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej * uwypuklenie swoistości poznania * wartości ważniejsze niż przyczyny, wola niż konieczność Teoria działania społ.

Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment)

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego Mallman – koncepcja rozwoju opacznego Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów): - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych) - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych i osobowości, powstający w wskutek ucisku jednej grupy ...