Teoria sokoła

Teoria sokoła (niem. Falkentheorie) – teoria opisująca klasyczną kompozycję noweli, w której ma występować centralny motyw, stanowiący szczególnie wyróżniony ośrodek kompozycyjny. Sformułowana została przez Paula Heysego w 1871. Według Heysego w dobrze skomponowanej noweli występuje wyróżniony dominujący motyw (nazywany sokołem noweli), najczęściej konkretny przedmiot, któremu nadane jest...

Czytaj Dalej

Teorie władzy - Teorie psychologiczne (Hobbes, Nietzche)

Dążenie panujących do władzy jest wskazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów;

Ludzie dążą do posłuszeństwa wobec władzy powszechnej (pragnienie obrony);

Władza powinna być silna, tak by stłumić skłonność do konfliktów między jednostkami oraz tłumić zarzewia wojny...

Teorie władzy - Teorie substancjalne (Morgenthau)

1.Utożsamianie władzy z politycznymi środkami i zasobami, które państwo może wykorzystać, realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia, pomimo oporu;

2.Traktowanie polityki jako działanie w imię interesów określonych w kategoriach władzy

3.Opisywanie władzy...

Teorie władzy - Teoria wpływów (Dahl)

1.A ma władzę nad B w tej mierze, w jakiej może skłonić B do wykonania czegoś, czego ten w innej sytuacji by nie wykonał

2.Czynniki umożliwiające wywieranie wpływu to:

a) Oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

b) -||- na przyjaźni i życzliwości

c) -||- na racjonalnych...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - TEORIE REWOLUCJI

Charles Tilly – teoria polityczna Rewolucja wynika ze zmieniającej się równowagi władzy i walk pomiędzy ubiegającymi się o przywództwo w kontrolowaniu państwa. Krytyka bo za mało szczegółowa ta teoria.

Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

Stąd nazwa- teoria uzależnienia. Teoria ta wyrosła z obserwacji niepowodzeń teorii modernizacji w latach pięćdziesiątych.

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1945 - 1948

Już wtedy zaczęto w teorii wychowania przy­wiązywać coraz większą wagę do wiodącej roli wychowawców i nau­czycieli w procesie wychowawczym.

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1949 - 1956

Duże znaczenie w uprawianej wtedy teorii wychowania przywią­zywano do kolektywnego systemu wychowania w ujęciu Antoniego Makarenki, któremu bezkrytycznie zawierzono.

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1956 - 1989

Słowem, teoria wychowania, jakiej się dopracowanow omawianym okresie, nie może zadowalać, pomimo wspomnianych oraz niektórych innych, niewątpliwych osiągnięć.

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria F. Fiedlera

Skuteczność kierowania w teorii Fiedlera jest rozumiana jako wysoka wydajność albo wynik użyteczny, zaś inne skutki jak zadowolenie z pracy, fluktuacja, absencja są pomijane.

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria P. Herseya i K. Blancharda

Ci dwaj autorzy sformułowali tezę stwierdzającą, że aby osiągnąć wysoką efektywność kierownik powinien dostosować styl kierowania do stopnia dojrzałości swoich podwładnych. Przez "dojrzałość" autorzy rozumieją następujące cechy pracowników: rozwinięta potrzeba osiągnięć, poczucie...

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria G. Yukla

Yukl traktuje zmienne sytuacyjne jako pośredniczące tzn. kierownik zamiast bezpośredniego oddziaływania na podwładnych zmienia sytuację, a dopiero zmieniona sytuacja modyfikuje zachowania podwładnych. G.Yukl w modelu interakcyjnym zaproponowanym w 1981 roku wyróżnił dwa rodzaje zmiennych sytuacyjnych:...

TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów)

  TEORIA PRZEDMIOTU (teoria przed­miotów) ang. Meinong (1904) na określenie wywiedzionej przez niego jako wiedza a priori teorii dotyczącej wszelkich przedmiotów, zarówno real­nych, jak i fikcyjnych, możliwych itp.

Teoria podobieństwa teorii Lindera

Początkowo autor swoje teorie formułuje jedynie w odniesieniu do artykułów konsumpcyjnych pochodzenia przemysłowego, stwierdzając, że producenci krajowi wprawdzie oferują coraz więcej zróżnicowanych towarów, ale ze względu na proces dywersyfikacji produktu wzrasta również odpowiedni import.

K. Marksa teoria ekonomii: teoria rozwoju gospodarczego, wartość dodatkowa

Ekonomia marksistowska nawiązywała do niektórych tez klasycznej szkoły ekonomii, a zwłaszcza teorii wartości opartej na pracy oraz teorii podziału, zarysowanej przez D. Kwestia upadku kapitalizmu została tylko częściowo rozwiązana w teorii tworzonej przez Marksa.

Podział teorii literatury, teoria literatury

TEORIA LITERATURY: 1) HISTORIA LITERATURY (HISTORYCZNA WIEDZA O LITERATURZE) 2) POETYKA (TEORIA DZIEŁA LITERACKIEGO): 1) ze względu na przedmiot: * stylistyka - językowy kształt utworów, środki stylistyczne, składnia itp.

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Przekształcenia semantyczne

Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...