Teoria sokoła

Teoria sokoła (niem. Falkentheorie) – teoria opisująca klasyczną kompozycję noweli, w której ma występować centralny motyw, stanowiący szczególnie wyróżniony ośrodek kompozycyjny. Sformułowana została przez Paula Heysego w 1871. Według Heysego w dobrze skomponowanej noweli występuje wyróżniony dominujący motyw (nazywany sokołem noweli), najczęściej konkretny przedmiot, któremu nadane jest...

Czytaj Dalej

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

postulat budowania teorii wyjaśniającej w formie systemu dedukcyjnego (ścisłego lub przybliżonego), tak rozumiana teoria jest zbiorem konsekwencji przyjętych aksjomatów (sformułowanych hipotez) i zawiera twierdzenia na 3 szczeblach ogólności, ułożonych w porządku hierarchicznym: aksjomaty (postulaty wyjściowe teorii) lub twierdzenia wysoce abstrakcyjne i z nich wyprowadzane są wszystkie inne twierdzenia teoretyczne średniego ...

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

, kiedy teorie wieczności życia walczyły o prymat z samorództwem Fryderyk Engels tworzył podstawy pod współczesną naukową hipotezę powstania życia, wykazując jednocześnie idealistyczne założenia i naukowe błędy wcześniejszych teorii.

Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

Einstein przystąpił do pracy nad uogólnieniem tej teorii opisującej zachowanie ukła­dów, które zmieniają prędkość ruchu względnego - tzn. Jednak teoria kwan­tów opisywała świat raczej w kategoriach prawdo­podobieństwa, co z kolei nie przekonywało Einsteina.

Teoria homeostazy

Teoria przystosowania, która zwraca uwagę na dynamiczny aspekt homeostazy, to znaczy, że równowaga raz osiągnięta nie utrzymuje się nadal siłą bezwładności, lecz wymaga stałej aktywności organizmu w celu jej podtrzymania.

Teoria postępowania konsumenta

Teoria zachowania konsumenta jest koncepcją, w której zakłada się, zachowanie jako zorientowane na określony cel, na środek zaspokojenia potrzeby. Maslowa Współczesna teoria postępowania konsumenta jest oparta na trzech podstawowych twierdzeniach: 1.

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

Ten obraz właściwy jest dla większości kierunków współczesnych zorientowanych systemowo i sytuacyjnie, a także najnowszych koncepcji organizacji jako systemów gry społeczno-politycznej o podział zasobów rzeczowych, informacji i władzy, rozwijanych na podstawie dorobku takich dyscyplin naukowych, jak teoria systemów i cybernetyka, teoria polityki, socjologia, teoria podejmowania decyzji.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

Kompleksowa teoria systemów a zmiana polityczna: Teoria ta krytykuje sposób rozumowania teoretyków i komentatorów, którzy przedstawiają okres po upadku komunizmu jako „koniec historii” a demokrację liberalną jako docelowy model organizacji politycznej dla świata, który wynika z logiki racjonalności, modernizacji i globalizacji.

Emocje i motywacje

Dwie przeciwstawne teorie ilustrują sposoby myślenia psychologów o motywacji: teoria potrzeby homeostazy oraz teoria celu. Teoria etykietowania poznawczego (dwuczynnikowa teoria emocji) powstała we wczesnych latach sześćdziesiątych, zapoczątkowując nowy kierunek w badaniach nad emocjami.

Socjologia - pytania i odpowiedzi

Podział na teorie struktur społecznych: - teorie zmiany społecznej, - teorie zachowań zbiorowych, - teorie zachowań indywidualnych. Niektórzy naukowcy odrzucili teorie Einsteina, bo był Żydem.

Teoria epicykli i deferentów

Niewielkie poprawki do teorii Ptolemeusza usiłowali wprowadzić dopiero w XIII i XIV stuleciu astronomowie arabscy. 1375) zaproponował niemal taką samą konstrukcję, jaką dwa wieki później posłużył się Mikołaj Kopernik już w teorii heliocentrycznej.

Teorie handlu zagranicznego

Teoria Ricarda została w późniejszym czasie rozwinięta między innymi o ujęcie pieniężne - biorące pod uwagę koszt pracy, wielkość płac, cenę danego towaru, a także o jej zastosowanie przy wymianie większej ilości produktów.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Teoria przyczynowości to teoria dotycząca przyczyn naszych uczuć i zachowań; wiele z tych teorii przyswajamy sobie z kultury, w której żyjemy (np.

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Zarówno zjawisko „krążenia elit” w teorii Pareto jak i zasada indywidualizmu i socjalizmu w teorii Kelles-Krauza są podstawową siła motoryczną wszystkich przemian społecznych.

Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Atomistyczna teoria materii teoria stworzona przez greckich filozofów przyrody ok. Na gruncie nowoczesnej teorii atomistycznej sformułowana została teoria kinetyczna materii (C.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

350, Arystoksen z Tarentu, twórca teorii muzyki, ok. Także i u Platona sporne jest to, co najważniejsze: teoria idei.

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

Teoria może być traktowana jako historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności badawczej Podejście heurystyczne: gdy teorie traktuje się tak, jakby była paradygmatem będącym „sposobem w jaki należy ...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

Robert Merton: badania odgrywają nie tylko role bierne (weryfikowanie, potwierdzanie, obalanie lub sprawdzanie hipotez), ale też aktywne, gdy dają początek nowej teorii lub przeformułowują istniejące już teorie.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Upraszczając sprawę, moŜna wyróŜnić jako zasadnicze następujące koncepcje teorii poznania: 1) Według jednej z nich (nazywamy ją psychofizjologiczną koncepcją teorii poznania) problematyka teoriopoznawcza jest fragmentem problematyki takich nauk szczegółowych, jak psychologia, fizjologia, socjologia i razem z nimi zależy (zarówno pod względem przyjmowanych przesłanek, jak i stosowanych metod) od nauk przyrodniczych i humanistycznych; ...

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - FENOMENOLOGIA

teoria idei, teoria bytu czysto intencjonalnego, teoria dzieł sztuki i percepcji estetycznej (przeŜycia estetycznego), teoria  świadomości, języka, czasu, związku przyczynowego, organizmu, świata, analiza sporu o jego istnienie między idealizmem a realizmem, krytyczna analiza husserlowskiego idealizmu, klasyczna krytyka neopozytywizmu, teoria pytań.

Nauka czy teoria administracji publicznej?

Teoria: zespół, system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami logicznymi, występujący w nauce oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości spójny system praw nauki zintegrowanych wedle jednolitej zasady dla wyjaśniania i ewentualnie przewidywania zjawisk określonej kategorii Nauka: wyodrębniona dziedzina badań nad wybraną częścią rzeczywistości, opartych na teoriach ...