Teoria prawa

Czytaj Dalej

Teoria i filozofia prawa, zagadnienie państwa

Najważniejsze zasady współczesnego prawa wyborczego: Powszechność prawa wyborczego oznacza, ze wszyscy obywatele panstwa, którzy spełniają okreslone przez ordynacje warunki, mogą głosować lub być wybierani Równość prawa wyborczego oznacza, za każdy uprawniony ma jeden glos Bezpośredniość prawa wyborczego oznacza, ze wszyscy obywatele uprawnienie głosują na kandydatów osobiście Tajność w glosowaniu Większościowy system wyborczy polega ...

Wstęp do teorii prawa

refleksja nad prawem i jego istota, dialog społ. może je urzeczywistniać jest produktem procesu decyzyjnego formułuje je społeczeństwo za pośrednictwem instytucji jego istnienie uzależnione jest od społecznego przyzwolenia na nie Charakter prawa normatywny ?

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Własności ontologiczne wyjaśniania przez prawa

Jeżeli jakiś ład nie zostaje skonstruowany przez nas w obrębie teorii i generowanych przez nią wyjaśnień, to nie może on się wyłonić z samej tylko prostej kumulacji wiedzy empirycznej.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Własności epistemologiczne wyjaśniania przez prawa

Prawa nauki należy traktować tylko jako pojęciowe rekonstrukcje prawidłowości, dokonujące się w ludzkim umyśle jako niepełne i zmienne projekcje, które nigdy nie oddają tych prawidłowości w całości.

Rola przeżyć prawnych w wyjaśnianiu istoty funkcji rozdzielczej prawa w teorii Leona Petrażyckiego

gospodarczy ,który jest oparty przede wszystkim na działaniu prawa własności, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa zobowiązań. Każde przeżycie imperatywno-atrybutywne czy, inaczej, zobowiązująco-uprawniające (przydzielające) jest prawem, za którym stoi autorytet władzy stanowiącej lub przymus państwowy.

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Przekształcenia semantyczne

Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

Elementy szczególnej teorii względności

Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki klasycznej musimy stoso-wać mechanikę relatywistyczną opartą na  szczególnej teorii względności opracowanej przez Einsteina.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Wśród teorii firmy wywodzących się z cyberne­tyki można wyróżnić teorie przedsiębiorstwa systemowe (teoria systemów), modele konku­rencji oparte na teorii gier oraz modele optymalizacyjne.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.