Teoria modernizacji

Czytaj Dalej

Teoria modernizacji

Teoria modernizacji utrzymywała, że ewolucja (modernizacja) systemów politycznych polega na coraz większym zróżnicowaniu potrzeb (funkcji) społeczeństwa oraz odpowiedniej specjalizacji instytucji politycznych zajmujących się ich realizacją.

Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

Teoria ta wyrosła z obserwacji niepowodzeń teorii modernizacji w latach pięćdziesiątych. Natomiast krytycy zachodni wskazywali, że modernizacja utożsamiana jest z westernizacją i nie bierze pod uwagę innych modeli rozwoju.

Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

Wielu badaczy, po analizie procesów z lat 80siątych i 90siątych, dokonało rewizji teorii modernizacji i odwróciło sekwencje przyczyn i skutków w procesie zmiany.

Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

Jednym z podstawowych założeń teorii modernizacji jest przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności, czyli samoczynny wzrost ekonomiczny gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji, uczestnictwo w życiu publicznym[wikipedia].

Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

Teoria modernizacyjna została wzbogacona przez wpływ badań komparatystycznych nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami demokracji i demokratyzacji w różnych krajach.

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Przekształcenia semantyczne

Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

Elementy szczególnej teorii względności

Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki klasycznej musimy stoso-wać mechanikę relatywistyczną opartą na  szczególnej teorii względności opracowanej przez Einsteina.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Wśród teorii firmy wywodzących się z cyberne­tyki można wyróżnić teorie przedsiębiorstwa systemowe (teoria systemów), modele konku­rencji oparte na teorii gier oraz modele optymalizacyjne.

Teorie zadowalającego zachowania

Teorie zadowalającego zachowania wiążą się z niepełną informacją, trudnością identyfikowania najkorzystniejszych okazji oraz z ograniczoną skłonnością do podejmowania ryzyka.

Teorie struktury kapitału

Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy firma może zwiększać swoją wartość rynkową, obniżając średnioważony koszt kapitału poprzez różnicowanie jego struktury.