Teoria informacji

Czytaj Dalej

TEORIA INFORMACJI

W skład teorii informacji wchodzą co najmniej trzy działy: a) jakościowa teoria informacji, usiłują­ca odpowiedzieć na pytanie: co to jest in­formacja. Najstarszym z tych działów jest teoria ilości informacji, zwana także skrótowo teorią informacji.

teoria informacji

->- teoria komunikacji); adekwatnością tej samej informacji zapisanej w różnych kodach (tzw.

Omów podstawowe założenia teorii głębokości przetwarzania informacji Craika i Lockharta

Ślady pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodźca lecz zapisem operacji poznawczych składających się na proces percepcji *Przetwarzane płytkie ma charakter nietrwały i jest wrażliwe na czynniki zakłócające’ *Przetwarzanie głębokie trwa dłużej, ale prowadzi do trwalszych efektów (jeśli informacja przetwarzana na tym poziomie została pozornie utracona można ją odzyskać posługując się jej znaczeniem) *Proces opamiętywania jest ...

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII GŁEBOKOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI

Informacja może wejść w obieg w dowolnym momencie, jest czymś w rodzaju koncentracji uwagi na danej informacji, staje się ona bardziej dostępna w świadomości; II typ-występuje przesunięcie wtórnego obiegu do głębszej analizy).

teoria przetwarzania informacji

teoria przetwarzania informacji (ang. też: kod; teoria informacji; teoria komunikacji.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZWIĄZKI Z TEORIĄ RESCORLI - WAGNERA

Teoria Rescorli-Wagnera jest zgodna z interferencją asocjacyjną, gdyż manipulacje powodują, że każda z reakcji uzyskuje mniej wzmocnienia.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - TEORIA INTERFERENCJI ASOCJACYJNEJ

Gdy prezentowany jest jakiś element, np. bodziec w parze skojarzeń, okazuje się on źródłem aktywizacji zapisu pamięciowego, który koduje tę parę skojarzeń.

Każdy element (jak bodziec żaba) ma określoną zdolność aktywizowania zapisów pamięciowych. Zatem jeśli jakiś element jest...

Podstawowe informacje

 

Najważniejsze potrzeby w relacji jednostka-społeczeństwo: potrzeby biologiczne, takie jak potrzeba zaspokajania głodu i pragnienia; potrzeba przedłużenia gatunku; potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz potrzeba uznania i współzawodnictwa.

Socjalizacja: (łac. Socialis-towarzyski...

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Przekształcenia semantyczne

Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W procesie przekazywania informacji obrazy pełnią ważną funkcję jako środek informacji.

Elementy szczególnej teorii względności

Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki klasycznej musimy stoso-wać mechanikę relatywistyczną opartą na  szczególnej teorii względności opracowanej przez Einsteina.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu.

Renesans - informacje

Termin renesans (odrodzenie), pochodzący z francuskiego renaissance, to nazwa epoki przypadającej we Włoszech na XIV, XV i początek XVI stulecia, zaś w Europie północnej (a więc i w Polsce) obejmującej lata od końca XV po koniec XVI wieku. U podstaw procesów historycznych, których wynikiem stało się...

Zbigniew Herbert – informacje biograficzne

Dorobek poetycki Zbigniewa Herberta należy do wysoko oce­nianych, zarówno przez znawców jak i miłośników literatury. Poeta zaliczany jest do grona liderów w zakresie liryki współczesnej i bywa porównywany z wybitnymi autorami, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz. Chociaż jego...