Teoria X-bar

Teoria X-bar (X) to część teorii językoznawczej, która ma na celu wyodrębnienie cech składni wspólnych dla języków naturalnych – tych wszystkich, które mieszczą się w ramach założonych w 1956 roku przez Katza, Pastela i Chomskiego ograniczeń (w 1970 roku użyto terminu ang. "presuposed framework", por...

Czytaj Dalej

PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

  Zdaniem Capry, teoria Junga nosi cechy teorii systemowej, chociaż nie mógł on jeszcze posługiwać się językiem teorii systemów. W konsekwencji teoria ener­gii psychicznej (libido) Junga bywa miejscami nieco niejasna” (Capra, s.

Teoria dramaturgiczna

teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (1922-1982) , uczonego amerykańskiego, pro­fesora Uniwersytetu w Berkeley, a pod koniec życia Uniwersytetu w Pensylwanii. Można chy­ba stwierdzić, że żadna teoria socjologiczna nie jest tak sugestywnie „wizualna", jak koncepcja dramaturgiczna Ervinga Goffmana.

Teoria kultury masowej

Od mniej więcej stu lat kultura zachodnia jest już właściwie podwójna: obejmuje zarówno tradycyjny gatunek — nazwijmy to „wyższą kulturą” — utrwalany w podręcznikach, jak „kulturę masową”, hurtem rzucaną na rynek. Rzemieślnicy kul-tury masowej od dawna już rozwijają działalność, posługując się...

Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

Podział na sztukę ludową i wyższą kulturę z dość  ściśle przestrzeganą pomiędzy nimi granicą odpowiadał przegrodom wzniesionym pomiędzy zwykłymi ludźmi i ary-stokracją. Erupcja mas na polityczną widownię zniszczyła ten przedział, a skutki w kulturze są fatalne. Podczas gdy sztuka ludowa...

Teoria kultury masowej - Od Sherlocka Holmesa do Mike'a Hammera

Rola nauki w kulturze masowej również zmieniła się z racjonalnej i wpajającej szacunek dla celów, w bierną, pełną przypadku, a nawet katastroficzną. Zwróćmy uwagę na ewolucję detektywistycznej powieści, rodzaju, którego początków można szukać w pamiętnikach Vidocqa, mistrza-detektywa z epoki...

Czym jest agresja

Teoria społecznego uczenia: naśladownictwo i agresja.

Konformizm

Teoria wpływu społecznego określa, w jakich wa­runkach jest najbardziej prawdopodobne ujawnienie się normatywnego wpływu społecznego, a mianowicie po­przez odwołanie się do siły, bezpośredniości i liczby członków grupy.

Uprzedzenie

W myśl teorii społecznego uczenia się, właściwych norm naszej kultury uczymy się — w tym również ste­reotypów i postaw tendencyjnych — od dorosłych, ró­wieśników czy poprzez środki masowego przekazu.

Przedstawienia wizualne

„Większość teorii ponowoczesności zgadza się co do tego, że wyróżniającą cechą tej epoki jest dominacja obrazu" (Mirzoef f 1999 : 9) .

FILOZOFIA SCHOLASTYCZNA W POLSCE OKRES WCZEŚNIEJSZY (DO XIV WIEKU)

Miał ucznia w osobie Jana ze Stobnicy: ten scholastyk, w kraju wy­kształcony, profesor w Krakowie, a czas jakiś przełożony Kolegium Lubrańskiego w Poz­naniu, autor prac z logiki, filozofii przyrody, etyki, był skotystą, ale umiarkowanym, liczącym się z innymi współczesnymi mu prądami, z teoriami okhamistów, tomistów, humanistów.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

Sceptycyzm, będący w dobie Renesansu niejako spec­jalnością Francuzów, rozsławiony przez Michała de Montaigne'a, a głoszony również przez Piotra Charron, wyrósł naówczas nie na podłożu teorii, lecz życia, powstał nie ze zniechęcenia do świata, lecz z umiłowania go.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Jest to, zdaniem zwolenników teorii wyco­fywania się z życia, naturalna, biologicznie zdeterminowana tendencja regu­lowania własnych stosunków z otoczeniem przez ludzi w starszym wieku.

Nauka w XIX - XX w.

BRAUN Karl Ferdinand,

1850-1918, fizyk niemiecki; wynalazca elektrometru, tzw. lampy Brauna (prototyp lampy obrazowej), detektora kryształkowego, anteny ramowej; za prace nad rozwojem telegrafii bezprzewodowej 1909 Nagroda Nobla.

1837 - Alfabet Morsea

ARAGO Dominique François,

1786-1853, francuski fizyk i...

Fale i cząstki światła

Około III w. p. n. e. Grecy zauważyli, że światło jest w jakiś sposób emitowane z takich ciał jak Słońce, czy żarzący się węgiel. Jednak to, w jaki sposób tworzą się promienie świetlne i jak prze­mieszczają się w przestrzeni, przez wieki pozo­stawało zagadką. W XVII w. Newton i inni...

Jakie są przyczyny fobii?

Właściwie nikt nie nie jest pewien, jakie są przy­czyny fobii, choć powstało już na ten temat kilka różnych teorii.

Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

Od początków dziewiętnastego stulecia chemicy zaczynali rozróżniać, które substancje są pierwiastkami, czyli podstawowymi elementami wchodzącymi w skład związku, a które połączeniem tych elementów tworzącym związek chemiczny. Na długo zanim John Dalton, brytyjski fizyk i chemik, profesor...

Co to jest atom?

Gdy odkryto, że atom ulega roz­szczepieniu, wyzwalając jednocześ­nie ogromną siłę niszczycielską -znaleziono potężne źródło energii. W 1854 roku niemiecki wynalazca Heinrich Geissler (1814-1879) skonstruował urzą­dzenie nazwane „rurką Geisslera". Była to szklana rurka z wtopionymi do wewnątrz...

Powstanie życia

Ta teoria została przetestowana do­świadczalnie przez amerykańskiego naukowca Stanleya Millera w 1953 roku.

Życie w pradawnych morzach

Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny wymierania gatunków na tak wielką skalę pod koniec permu, jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zjawiska wydają się być gwałtowne zmiany klimatyczne spowodo­wane ruchami płyt kontynentalnych i zachodzące w parze ze zmianą klimatu obniżanie się poziomu wód oceanicznych.

O czym uczył Pitagoras?

Biorąc pod uwagę figury płaskie, dokonali odkrycia bar­dzo istotnego z punktu widzenia teorii liczb: mia­nowicie stosunek długości przekątnej kwadratu do długości jego boku nie da się wyrazić jako stosu­nek dwóch liczb całkowitych - w ten sposób stwier­dzili istnienie liczb niewymiernych.