Teologia dogmatyczna

Czytaj Dalej

Źródła teologii dogmatycznej

Źródłami objawienia teologii dogmatycznej są: Pismo Św. Objawienie B: Vat II w Konstytucji dogmatycznej naucza, iż poprzez objawienie B zechciał ukazać i ofiarować Siebie samego oraz odwieczne zamiary Swej Woli dotyczące zbawienia ludzi.

Teologia dogmatyczna

Główna gałąź teologii, która czerpiąc dane objawienia z Pisma Świętego i Tradycji, bada i przedstawia w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej. dogmat, teologia, teologia systematyczna.

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Angeologia

Teologia biblijna dostarcza nam następujących informacji na temat aniołów, że są duchami niewidzialnymi, nieśmiertelnymi i obdarzonymi wielkim, lecz ograniczonym zakresem wiedzy oraz wolną wolą.

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - O Bogu jedynym (natura Boga)

Mówiąc o Bogu należy przede wszystkim pamiętać o jego transcendencji. To znaczy, że mówiąc o Bogu, mówimy o takiej rzeczywistości, o takim Kimś, kto jest zupełnie inny niż wszystko i wszyscy. Bóg jest tajemnicą, zamieszkuje światłość niedostępną. Bóg jako...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Trójca święta

Najważniejszą prawdą o Bogu objawioną przez Jezusa, jest Tajemnica Trójcy Świętej, czyli istnienie w jedynym Bogu trzech Osób, które się nieskończenie miłują. Dowiadujemy się w ten sposób o wewnętrznym życiu Boga, że mianowicie wyraża się ono we wzajemnej...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie świata

Bóg stworzył cały świat materialny oraz duchowy bezpośrednio oraz z niczego. Stworzenie z nicości podkreślamy tu, że nawet materia pierwsza nie istniała przed aktem stworzenia (wiadomo, że materia pierwsza bez formy istnieć nie może w ogóle). Podkreślamy przez to...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Stworzenie człowieka

Stworzenie człowieka dokonał się specjalnym aktem stwórczym Boga. Człowiek jest szczytem stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń.

W Księdze Rodzaju znajdują się dwa opisy aktu stworzenia człowieka...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Grzech pierworodny

Z objawienia wynika, że pierwsze sprzeciwienie się stworzenia Bogu dokonało się jeszcze przed rozpoczęciem historii ludzkości. Był to tajemniczy dla nas grzech aniołów, początek wszelkiego zła. W dziejach człowieka natomiast objawienie ukazuje fakt sprzeciwienia się...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

Pomimo grzechu pierworodnego Bóg nie odstąpił od swego zamiaru, by prowadzić ludzkość do wiekuistego zjednoczenia ze sobą. Następnym etapem Bożego planu zbawienia była obietnica przyjścia Odkupiciela. Ponieważ odkupienie dokonane zostało przez wcielenie Syna Bożego...

Mottekalemini (teologia ortodoksalna)

Rzecz – każda rzecz może mieć każdą własność, zmienić ją na inną; własności rzeczy są przelotne – nie ma praw ani składników stałych;

świat ma nieograniczone możliwości i nieograniczoną zmienność; trwanie własności polega na jej stałym odtwarzaniu się na nowo

Rzeczy – są pozbawione...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - rozwój prawdy dogmatycznej

Człowieczeństwo Jezusa było wcześnie kwestionowane. Sobór Niecejski I (325) wyraźnie mówi, że Jezus jest zrodzony a niestworzony. Sobór Efeski (431) nazywany jest soborem chrystologicznym. Dogmatem wiary jest:

Słowo Boże złączyło ze swą osobą ciało ożywione rozumną duszą.

Sama natura nie...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Doketyzm

Mówi o pozornym ciele Chrystusa. Pochodzi z gnozy. Głosi że Jezus miał jedno ciało, albo pozorne albo eteryczne (niebieskie), czyli pozornie cierpiał i pozornie umarł i zmartwychwstał. Należy dodać, że Ariusz konstruując Trójcę Świętą wskazał na II osobą Trójcy jako na Logos. Chrystusa możemy...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Modalizm

Modus (sposób działania).

Jest jeden Bóg i 1 osoba Boża działająca na trzy różne sposoby. Jezus jest sposobem istnienia Boga na ziemi.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Patrypasjanizm

Odrzuca rzeczywistą Trójcę Świętą. Jest 1 osoba Boska i 3 przedstawienia. Na krzyżu umieral Ojciec. Przedstawiciele tej herezji to Noet oraz Prakseasz.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Arianizm

  Ariusz, †336, uczeń Lucjana z Antiochii, kapłan w Aleksandrii, odrzucał on naukę o równości osób w Trójcy Św., uznając praktycznie tylko Ojca jako Boga. Jego nauka, która wywołała wieloletni spór wśród teologów została potępiona w r. 325 w Antiochii i Nicei, w 362 w Aleksandrii, oraz w...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Apolinaryzm

Wywodzi się od Apolinarego. Utrzymywał, że w Jezusie druga osoba boska – Logos – zajęła miejsce duszy Jezusa. Duszę zastąpił Logos. Jest człowieczeństwo bez ludzkiej świadomości. Potępiony został na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku apolinaryzm jest formą monofizytyzmu.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Monofizytyzm

Nie był wykształconym teologiem.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Monoteletyzm

Herezja ta powstała w VII wieku w Bizancjum. Chciała pogodzić uchwały Sobory Chalcedońskiego z monofizytyzmem. Przyjmowano dwie natury, ale tylko jedna działa w Chrystusie.

Zjednoczenie osobowe w Chrystusie - rozwój prawdy dogmatycznej

Jednoznaczna była wiara, że Jezus to Bóg i Syn jako jedno. Zaczęły się próby wyjaśnienia. Były różne pojęcia. Zaczęło się pojawiać pojęcie natury i osoby.

Są dwa ośrodki, dwie szkoły i dwa odmienne stanowiska

Sobór Efeski i Chalcedoński łączy te dwie koncepcje. Wskazuje na jedność i...