Teologia dogmatyczna

Teologia dogmatyczna – główna gałąź teologii zajmująca się badaniem w sposób rozumowy wszystkich głównych zagadnień doktryny chrześcijańskiej. Terminem „dogmatyka” posłużył się po raz pierwszy teolog luterański Georg Calixt w XVII w. Etymologicznie słowo dógma dpn. dógmatos pochodzi z języka greckiego i oznacza: „postanowienie władzy zwierzchniej miasta-państwa; teza obowiązująca wszystkich...

Czytaj Dalej

EKUMENICZNE INSTYTUTY

(-*• ekumeniczne instytuty 2, 3°) przez wspólne prowadzenie seminariów i wydawanie serii Una sancta; ° Istituto di Teologia Ecumenica S. 1969 jako Sekcja Teologii Ekumeniczno-Patrystycznej i Gr. , teologii wsch.

Teologia wyzwolenia

Wielu komentatorów oceniało postawę przyjętą przez Jana Pawła II jako sprzeczną zwszelkimi formami pluralizmu religijnego i przeciwną wszelkim próbom odbudowy teologiiod podstaw, teologii zaangażowanej politycznie.

Źródła teologii dogmatycznej

Źródłami objawienia teologii dogmatycznej są: Pismo Św. Objawienie B: Vat II w Konstytucji dogmatycznej naucza, iż poprzez objawienie B zechciał ukazać i ofiarować Siebie samego oraz odwieczne zamiary Swej Woli dotyczące zbawienia ludzi.

Teologia dogmatyczna

Główna gałąź teologii, która czerpiąc dane objawienia z Pisma Świętego i Tradycji, bada i przedstawia w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej. dogmat, teologia, teologia systematyczna.

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Angeologia

Teologia biblijna dostarcza nam następujących informacji na temat aniołów, że są duchami niewidzialnymi, nieśmiertelnymi i obdarzonymi wielkim, lecz ograniczonym zakresem wiedzy oraz wolną wolą.

Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

Nie chodzi tu o redukcję innych działów teologii do teologii dogmatycznej, ani poszczególnych traktatów dogmatycznych (np. Chrystocentryzm formalny to naukowa zasada,  specyficzna metoda teologiczna w dogmatyce, oryginalna wizja teologii dogmatycznej, gdzie podstawową kategorią i kryterium jest Jezus Chrystus.

FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - RELIGIA, TEOLOGIA, ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

Filozofia jest warunkiem koniecznym teologii: nie można uprawiać ani teologii dogmatycznej, ani moralnej bez posłuŜenia się odpowiednią aparaturą pojęciową zaczerpniętą z filozofii.

ANALIZA WIARY, analysis fidei

Ukształtowane w ten sposób w teologii współcz. Zadaniem teologii jest ukazać przebieg konkretnego, żywego i rozumnego ujęcia prawdy Bożej. Zadaniem teologii jest opracowanie zasad a.

APOFATYCZNA TEOLOGIA

nie jest specjalną gałęzią teologii ani metodycznym wstępem do niej, traktującym o niepoznawalności Boga; uwidacznia się w podejściu do wszystkich prawd wiary, m. od teologii—katafatycznej; zachowując transcendencję Boga jako poznanie, czym Bóg nie jest, t.

AUGUSTYNIZM TEOLOGICZNY

Teologia życia wewnętrznego — Teologia Augustyna stanowiła żywą inspirację również dla życia duchowego dając impuls do tworzenia wspólnot (-> Augustyna reguła) bądź do konstruowania wolnej od panteizmu personalistycznej teologii życia duchowego; jej przedstawicielami są Bernard z Clairvaux, wiktoryni, szkoła augustiańska; na szczególną uwagę zasługuje flamandzka szkoła kanoników regularnych (Geert Groóte,

CANO, Canus MELCHIOR OP

La teologia de nuestras Universidades del Siglo de oro, AST 14 (1941) 1-29; A. Gonzales, Teologia y tradición en la doctrina de Melchior C, Salm 10(1963) 135-160; T.

CHRYSTOCENTRYZM

von Balthasar twierdzi natomiast, że teologia ma zawsze posłusznie patrzeć na Jezusa Chrystusa, bezpośrednio opisywać jego trwanie w czasie i historii, uważając go za centr, punkt oraz normę wszelkiej historyczności (-> teologia historii), gdyż Chrystus stanowi właściwie „jedyny dogmat" teologii chrześcijańskiej.

CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

Nauka o Trójcy Świętej (teologia w ścisłym znaczeniu tego słowa) i nauka o zbawieniu ludzkości przez Chrystusa (ekonomia) nie mogą być traktowane jako oddzielone od siebie 2 różne i nie związane z sobą zagadnienia; Bóg, o którym mówi teologia, jest zbawicielem człowieka, dzięki zaś objawionemu dziełu zbawienia (posłanie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego) możemy dojść do poznania Boga w Trójcy jedynego; ch.

CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

Bultmann zaś, nawiązując do teologii dialektycznej, oparł swoją egzystencjalną ch. rozwija w kontekście teologii krzyża, widzi w Jezusie Chrystusie, a zwł. Karski, Teologia protestancka XX wieku, Wwa 1971 (passim); P.

CZECHY - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

, dogmatyki i teologii pastoralnej F. Ehrlich, systematyk i współorganizator teologii fundamentalnej, autor dzieła Fundamentaltheologie (I-II, Pr 1859-62), V.

DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

] Alphonsum de Ligorio adiunctis (Na 1748; I-III, R 1760) schemat ten stał się obowiązujący w teologii eur. Bajda, Teologia moralna (kazuistyczna) w XVII-XVIII wieku, DTKP II 1, 267-305; A. Greniuk, Teologia moralna w XIX wieku, DTKP III 1,221-254; A.

DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

należy do rozumu i teologii spekulatyw-nej, druga natomiast (doświadczalna i życiowa) do teologii mist. Congar, La foi et la théologie, Tou 1962 (Wiara i teologia, w: Misterium zbawienia, Pz 1967, I 74-96); J.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

, nie przeniknęła wystarczająco do teologii zach. Pawłowski, Idea Koiciola w ujęciu rosyjskiej teologii i hisloriozofil, Wwa 1935; Y. Recepcja orzeczeń magisterium przez wspólnotę Kościoła w świetle teologii prawosławnej, ZNKUL 18(1975) z.

ESCHATOLOGIA - W TEOLOGII

Teologia reformacyjna rozwijała się pod kątem rzeczy ostatecznych i ma wyraźnie eschat, ukierunkowanie. , w czym się zasłużyli przedstawiciele -> dialektycznej teologii, a zwł.

EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

W okresie teologii liberalnej i współczesnej — Ponieważ racjonalizm występował często w -*• liberalnej teologii, cechowała ją większa trzeźwość, ostrożność, mimo że przyswoiła sobie nowe elementy przejęte z teologii F.