Teologia

Teologia

Czytaj Dalej

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

odgrywały wiodącą rolę w kształtowaniu szkolnictwa,którego najwyższy etap stanowiło studium teologii;franc, szkoły przygotowujące do studium teologii stanowiływzór dla całego chrześcijaństwa zach. jedności teologii i wykształcenie się: dogmatyki,teologii mor.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

- La teologia española en el sigloXVI (I-II, Ma 1976-77) oraz La situación teologia españolaactual (Salm 27(1980) 353-375); cenny jest także J.

CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

Nauka o Trójcy Świętej (teologia w ścisłym znaczeniu tego słowa) i nauka o zbawieniu ludzkości przez Chrystusa (ekonomia) nie mogą być traktowane jako oddzielone od siebie 2 różne i nie związane z sobą zagadnienia; Bóg, o którym mówi teologia, jest zbawicielem człowieka, dzięki zaś objawionemu dziełu zbawienia (posłanie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego) możemy dojść do poznania Boga w Trójcy jedynego; ch.

GRECKA TEOLOGIA

filozofii religii i teologii uprawianej na emigracji oraz wteologii kat. ,jej metodami i kategoriami myślenia; zaznacza się też wyraźnaniechęć do racjonalizacji teologii i uprzywilejowania myśleniadyskursywnego; podkreśla się, że teologia jest przedewszystkim wyrazem doświadczenia Kościoła, owocem uczestnictwateologa i Kościoła lokalnego w życiu Bożym, nie zaśsystemem metafiz.

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

teologia śmierci Boga oraz niektóreradykalne postacie teologii -> sekularyzacji. jest zwrotem od teologii słowa do teologii dziejów).

EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

W okresie teologii liberalnej i współczesnej — Ponieważ racjonalizm występował często w -*• liberalnej teologii, cechowała ją większa trzeźwość, ostrożność, mimo że przyswoiła sobie nowe elementy przejęte z teologii F.

HISTORIA TEOLOGII

, należy dotrzeć do samej wiary, którą się kierowała orazdo jej interpretacji; w większym stopniu ma to zastosowaniena etapie twórczego wykorzystania, gdzie historyk teologiimusi stosować metody właściwe teologii (w granicach wyznaczonychw starożytności przez —» aleksandryjską i —> antiocheńskąszkołę egzegetyczną).

TEOLOGIA

Teologia doktrynalna: A) teologia dogmatyczna, która stara się pogłębić zro­zumienie tego, w co należy wierzyć {credenda); ze względu na metodę dzieli się ona na: a) teologię pozytywną, czyli filologiczno-historyczną interpretację danych Objawienia, b) teologię spekulatywną, przedstawiającą nadto racje rozumowe i łączącą poszczególne wnioski w harmo­nijną całość; B) teologia moralna, która wraz z teologią ...

Teologia wyzwolenia

Wielu komentatorów oceniało postawę przyjętą przez Jana Pawła II jako sprzeczną zwszelkimi formami pluralizmu religijnego i przeciwną wszelkim próbom odbudowy teologiiod podstaw, teologii zaangażowanej politycznie.

BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

w ogóle nie można „ani nazwać, ani opisać, ani dociecrozumem", gdyż „ta doskonała i jedyna przyczyna wszystkichistot jest ponad wszystkie twierdzenia i przenosi wszystkie naszenegacje" (Dzieła, Kr 1932, 11,45,102); drugi obok Pseudo--Dionizego Areopagity przedstawiciel teologii apofatycznej,Jan z Damaszku, przyjmując 2 rodzaje teologii — teologię twierdzeńi teologię przeczeń — skłania się ku drugiej, bardziej odpowiadającej,wg niego,

BIZANTYJSKA TEOLOGIA

Charakterem polem, odznaczają się nie tylkoposzczególne traktaty i monografie poświęcone zagadnieniomspornym, nie tylko metodyczne wprowadzenia do teologii, leczrównież (jakkolwiek nieliczne) ujęcia całej teologii w formie tzw. Niezależnie od Konstantynopola rozwijała się ->rosyjska teologia prawosławna i teologia gr.

CZECHY - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

, dogmatyki i teologii pastoralnej F. Ehrlich, systematyk i współorganizator teologii fundamentalnej, autor dzieła Fundamentaltheologie (I-II, Pr 1859-62), V.

ESCHATOLOGIA - W TEOLOGII

Teologia reformacyjna rozwijała się pod kątem rzeczy ostatecznych i ma wyraźnie eschat, ukierunkowanie. , w czym się zasłużyli przedstawiciele -> dialektycznej teologii, a zwł.

Historia teologii

apologeci, arystotelizm, augustynianizm, chwała, doktor kościoła, gnostycyzm, humanizm, istota i energie, jansenizm, kalwinizm, luteranizm, mistyka, modernizm, neopalanizm, neoplatonizm, neoscholastyka, neotomizm, nominalizm, ojcowie kapadoccy, ojcowie kościoła, orygenizm, oświecenie, palamizm, platonizm, protestantyzm liberalny, reformacja, ruch oksfordzki, scholastyka, skotyzm, stoicy, Sobór Trydencki, Sobór Watykański I, Sobór Watykański II, teologia ...

DIALEKTYCZNA TEOLOGIA

Jej przedstawiciele, pytając o możliwość przepowiadania prawdziwego słowa Bożego ludzkimi ustami, czyli stawiając problem teologii w ogóle, podkreślali, że jej istotnym „przedmiotem" powinien być wyłącznie Bóg; ponadto wytyczyli oni linię rozwoju szczegółowej teologii przepowiadania (-» kerygmatyczna teologia) oraz zarysowali istotne problemy teologicznej -» hermeneutyki.

HIPOTEZA - W TEOLOGII

D z i e j e - Od czasów patrystyki występowaływ teologii sądy posiadające jedynie charakter sformułowańhipotetycznych, określane jako doxa, prolepsis,opinio, praesumpdo, sententia, intendo, consilium; stanowiłyone integralny element rozwoju teologii (— historia teologii)oraz jej —» metody ; dotyczyło to zwł.

HOLANDIA, Nederland - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Jako prof, teologii dogm. Duże znaczenie dla rozwojuteologii w duchu —> personalizmu chrzęść, mają pracedoradcy episkopatu hol. II Schillebeeckxa,prof, teologii dogm.

Teologia

apologetyka, chrystologia, duchowość, eklezjologia, filozofia, hermeneutyka, historia, objawienie, patrystyka, teologia afroamerykańska, teologia apofatyczna, teologia biblijna, teologia dogmatyczna, teologia feministyczna, teologia fundamentalna, teologia katafatyczna, teologia misyjna, teologia maralna, teologia negatywna, teologia pastoralna, teologia polityczna, teologia pozytywna, teologia ...

Teologia wyzwolenia

Nie ma być zredukowaniem teologii do praktyki ani praktyki do teologii, lecz zmianą klasycznegodotąd pojmowania różnic między sacrum i profanum, między immanencją i transcendencją, naturą i nadprzyrodzonością,wiarą i religią, gdyż zbawienie nie może być realizowane przez prawo, teologię moralnąi abstrakcyjną dogmatykę, lecz trzeba szukać zbawienia przez wiarę.

APOFATYCZNA TEOLOGIA

nie jest specjalną gałęzią teologii ani metodycznym wstępem do niej, traktującym o niepoznawalności Boga; uwidacznia się w podejściu do wszystkich prawd wiary, m. od teologii—katafatycznej; zachowując transcendencję Boga jako poznanie, czym Bóg nie jest, t.