Temperatura powierzchni oceanu

Temperatura powierzchni oceanu

Czytaj Dalej

Powierzchnia Ziemi

DO WIELKICH FORM DNA OCEANICZNEGO NALEŻĄ:szelfy, skłony kontynentalne,baseny oceaniczne,rowy oceaniczne,grzbiety oceaniczne.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Kordony fortów i stanic tworzyły ruchomą granicę tych osiedli od południa, gdzie Turkmeni zawsze jeszcze byli silni i czynni; od północnego wschodu Rosja nie miała żadnych granic, dopóki nie dotarła do Oceanu Spokojnego.

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

Ponieważ ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi zależy od wysokości Słońca nad horyzontem, dlatego w szerokościach, gdzie promienie padają na powierzchnię pod największym kątem, temperatura jest najwyższa, natomiast na obszarach o niewielkim kącie padania promieni sło­necznych temperatura jest niska (patrz: Planeta Ziemia rozdz.

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

W rocznym rozkładzie temperatur na Ziemi obserwuje się: • strefowość termiczną odpowiadającą strefom oświetlenia Ziemi wy­rażającą się spadkiem temperatury wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, • wyższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie letnim, • niższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie zimowym, • największe różnice zmian ...

Podział oceanu światowego

Ocean Światowy (Wszech ocean) stanowi 71% powierzchni całego globu i zajmuje 361 min km2 powierzchni. Na każdym z oceanów wydzielono morza.

Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia. Głębiej zalega strefa neutralna, której temperatura równa jest średniej rocznej temperaturze powierzchni Ziemi.

Zmiany w rzeźbie powierzchni Ziemi

Procesy denudacyjne, działając bez przerwy, przekształcają pierwotną rzeźbę powierzchni według określonego schematu. Procesy wewnętrzne prze­ciwdziałają zrównaniu powierzchni.

Ukształtowanie powierzchni lądów

góry - obszary o najbardziej urozmaiconej powierzchni, dużych wysokościach względnych i największych wysokościach ponad poziomem mo­rza. Zajmują tylko 8% powierzchni całego globu.

Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

rowy oceaniczne - głębie oceaniczne o szerokości 100 - 150 km i długości ponad 5000 km położone na obrzeżach oceanów w sąsiedztwie łu­ków wyspowych.

Świat zwierzęcy mórz i oceanów

O życiu organicznym decyduj ą tu przede wszystkim temperatura i zasolenie wody, odległość od lądu, głębokość oraz ruch wód (prądy morskie i pływy).

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem. Prądy morskie – są to potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz.

Przedstaw czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące zróżnicowanie FORM POWIERZCHNI Ziemi

Powierzchnia lądów uformowana przez siły wewnętrzne jest również modelowana siły zewnętrzne.

Rośliny OLEISTE - największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

Ważną rolę wśród roślin żywieniowych odgrywają rośliny dostarczające tłuszczu. Największe znaczenie w tej grupie ma uprawa SOI. Nasiona soi zawierają ok. 20% tłuszczu i 40% białka. Dzięki temu z rośliny tej uzyskuje się nie tylko tłuszcz, ale również wysokobiałkową paszę dla zwierząt...

Scharakteryzuj UKSZTAŁTOWANIE powierzchni Polski

Mówiąc o ukształtowaniu powierzchni mamy na myśli wielkie formy powierzchni Ziemi, takie jak niziny, wyżyny i góry.

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Stan naszych lasów jest słaby, gdyż w warunkach ciągłego braku środków na te cele dokonano zaniedbań w ich ochronie i mimo obecnego wzrostu powierzchni leśnej wciąż ulega ona zmniejszaniu na 1 mieszkańca (obecnie wynosi ok.

AFRYKA - UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość 658 m, najwyższy punkt stanowi wulkan Kibo (5895 m) w masywie Kilimandżaro, najniższy -w depresji jeziora Assal (150 m poniżej poziomu morza); ponad 75% powierzchni leży na wysokości 300-2000 m; wyżynny blok Afryki, wznoszący się stromymi progami nad wąskim pasem nizin nadbrzeżnych ograniczony od północy górami Atlas, od południa Górami Przylądkowymi; ...

Antarktyda - POWIERZCHNIA

Antarktyda dzielona jest na dwie części: wschodnią o powierzchni około 10,5 mln km2 i zachodnią o powierzchni około 3,5 mln km2. Bardzo wiele miast i osiedli położonych nad brzegiem oceanów i mórz, a także na obszarach nizinnych, znalazłoby się wtedy pod wodą.

TEMPERATURA TROPOSFERY

Temperatura troposfery w przekroju pionowym a) gradient suchodiabatyczny jest to wzrost lub obniżenie się temp. Najniższa temperatura - Antarktyda = - 89 OC Najwyższa temperatura - Dżibuti (Afryka) = 63 OC

Brazylia - Powierzchnia i ludność

Powierzchnia 8 512,0 tys. pod względem powierzchni na świecie. Zajmuje 47,7% powierzchni kontynentu.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Park Narodowy Indiana Dunes National Lakeshore, o powierzchni 5600ha, położony jest nad brzegiem jeziora Michigan, posiada bardzo różnorodny krajobraz - ruchome wydmy nad brzegiem jeziora, prerię oraz bogate w ptactwo tereny bagienne.