Temperatura otoczenia

Czytaj Dalej

Otoczenie ekonomiczne

Romanowska wymienia także inne wskaźniki rozwoju i kondycji gospo­darki, które tworzą obraz otoczenia ekonomicznego2. Ten element jest także zaliczany do czynników tworzących otoczenie polityczne (polityka gospodarcza).

Otoczenie demograficzne

Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Można wyróżnić kilka charakte­ry­stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie. Należy tu wymie­nić: ogól­noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się...

Otoczenie technologiczne

Analiza technologicznych warunków otoczenia dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłowych. Postęp w technice i technologiach jest czynnikiem bardzo silnie kształtującym otoczenie, społeczeństwo, zachowania ludzkie.

Otoczenie społeczno - kulturowe

Trendy w tej dziedzinie planiści i stratedzy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Pod tym...

Otoczenie polityczne i prawne

Jest to zagadnienie bardzo szerokie i niejednakowe dla różnych przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch rodzajów czynników jest państwo i inne or­ganizacje ustawodawcze. Tworzą one przepisy, które stanowiąc ramy działania, mogą kreować zagrożenia bądź szanse dla przedsiębiorstwa. Obecnie w...

Otoczenie międzynarodowe

Wiąże się ono ściśle z polityką gospodarczą innych państw, które stanowią po­tencjalne rynki zbytu dla rodzimych przedsiębiorstw. Zauważalny silny „trend deregu­lacji” polegający na stopniowym znoszeniu barier ekonomicznych, prawnych, ceł, za­kazów, kontyngentów dotyczy zamkniętych bloków...

Scenariusze stanów otoczenia

Dokonujemy identyfikacji otoczenia danego przedsiębiorstwa: jakie czynniki z makrootoczenia mają najsilniejszy wpływ na przedsiębiorstwo (bierzemy pod uwagę omawiane wcześniej sfery - polityczną, ekonomiczną, spo­łeczną, demograficzną, technologiczną, międzynarodową), jakie czynniki z otoczenia konkurencyjnego mają decydujący wpływ na funkcjono­wanie przedsiębiorstwa (klienci, dostawcy, konkurenci, producenci wyrobów ...

Organizacja i jej otoczenie

Względnie trwały system zróżnicowanych i skoordynowanych działań ludzkich, wykorzystujących, przekształcających i zespalających celowo ustrukturyzowany zbiór zasobów ludzkich, kapitałowych, ideowych i naturalnych, pozostających we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia.

Otoczenie ogólne inaczej zwane makrootoczeniem

Wpływ tego otoczenia na organizację jest różny i zmienny w czasie.

Otoczenie celowe (bezpośrednie)

Składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wywoływać wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, klientów (nabywców), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa.

Otoczenie wewnętrzne

Otoczenie dzieli się na: otoczenie dalsze, w którym wyróżnia się najczęściej takie segmenty jak otoczenie ekonomiczne, polityczno-prawne, techniczno-technologiczne, społeczne, demograficzne, oraz otoczenie bliższe, zwane często otoczeniem konkurencyjnym obejmujące konkurentów aktualnych i potencjalnych, dostawców i odbiorców.

Zmienność i złożoność otoczenia

Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

Otoczenie konkurencyjne

  Cechą otoczenia konkurencyjnego jest to, że między jego elementami a przed-siębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne, podmioty otoczenia konkurencyjnegooddzialywująna przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Na wizualne czynniki komunikowania się firmy z otoczeniem składają się przedewszystkim: Nazwa firmy: Na rynku nazwa może pomóc przedsiębiorstwu w wyróżnieniu się spośród konkurencji.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Symbol firmowy

zwartość optyczna formy, czytelność niezależnie od wielkości i otoczenia, oryginalność - znak firmowy nie może naśladować znaków innych firm działających na rynku.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Kolor firmowy

Jeżeli firmie zależy na dużej widoczności, wyraźnym wyróżnieniu się od otoczenia, wybierze zestaw kontrastujących kolorów np.