Techniki i strategie rozwiązywania konfliktów

Techniki rozwiązywania konfliktów : Negocjacje ( z łac.

Metody i techniki badań socjologicznych

Tak więc myślę, że po przeczytaniu mojego opracowania na temat rodzajów metod i technik stosowanych w badaniach socjologicznych nie będzie problemów z rozróżnianiem tych pojęć. Janusz Sztumski "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Katowice 1999.

Metody i techniki badań socjologicznych

Badania pilotażowe spełniają trzy funkcje : 1) stwierdzenie problemu badawczego, a zwłaszcza poprawności eksplikacji i operacjonalizacji tego problemu; 2) sprawdzenie technik i narzędzi badawczych – dokonuje się w ten sposób sprawdzenia poprawności wyboru technik i sprawdza, czy nie istnieją przeszkody w ich stosowaniu; 3) sprawdzenie techniczno – organizacyjne badań, co ma zwłaszcza istotne znaczenie w terenowych badaniach zespołowych.

Z. Bauman -"Zarys socjologii zagadnienia i pojęcia"w tenże:metody i techniki badań naukowych- eksperyment

Znamy dwie techniki przeprowadzania eksperymentu: laboratoryjny oraz naturalny.

Technika wibracji w masażu klasycznym

TECHNIKA ZABIEGU WIBRACJI: -Polega na wykonaniu bardzo szybkich ruchów o dużej częstotliwości, ale stosunkowo małej amplitudzie ręką wraz z przedramieniem przy usztywnionym stawie nadgarstkowym i łokciowym -Ruch wykonuje się w płaszczyźnie "góra-dół", czyli z uciskiem na masowaną powierzchnię z jednoczesnym przesuwaniem ręki wzdłuż nerwu, mięśnia czy naczynia -Czasami wibrację wykonuje się punktowo tylko w jednym miejscu -Masująca ręka ustawiona jest zawsze w ...

Wybrane metody i techniki komunikowania się w pracy pielęgniarki

Techniką nazywamy całokształt środków materialnych służących ludziom do opanowania przyrody i do gospodarowania oraz umiejętności posługiwania się tymi środkami; najważniejszą dziedzina techniki jest technika produkcji, w skład której wchodzą środki pracy ,czyli narzędzia pracy jak również przedmioty i urządzenia związane z używaniem narzędzi oraz sposoby pracy ,takie jakimi są umiejętności posługiwanie się tymi środkami, nabyte w toku ...

Metody i techniki badań pedagogicznych

W węższym znaczeniu termin „metoda” zastępuje się terminem „technika”. Technika jednej grupy – przy stosowaniu tej techniki nie przewiduje się grupy kontrolnej.

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

1a.turystyka motywacyjna polegająca na nagradzaniu pracowników – za osiągane wyniki w pracy – podróżą turystyczną. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia. b.turystyka kwalifikowana cechują ją duże walory wychowawcze, a w mniejszym stopniu charakter wypoczynkowy. Wymaga ona przygotowania fizycznego, odporności psychicznej. Celem jest poznanie odwiedzanego kraju, kontakt z miejscową ludnością. Takie wyjazdy często są organizowane ...

Techniki i strategie rozwiązywania konfliktów

Techniki rozwiązywania konfliktów : Negocjacje ( z łac.

Technika CMOS - wprowadzenie

Technologia CMOS jest obecnie dynamicznie rozwijającą się techniką scalania układów cyfrowych (a także i analogowych).

Fizykochemiczne podstawy budowy materiałów - przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

Do podstawowych technik stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych zaliczamy: • wytłaczanie • wtrysk • prasowanie  tłoczenie  przetłocznie  płytowe  niskociśnieniowe • walcowanie i kalandrowanie • odlewanie Istnieją różne kryteria podziału materiałów na grupy materiałowe.

Wyjaśnienie problemów: typizacja, normalizacja, unifikacja- przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r.

Techniki wytwarzania oraz przyrządy pomiarowe

W technice pomiarów warsztatowych spotyka się kątomierze zwykłe i uniwersalne.

Wpływ techniki prowadzenia pojazdu

Samochód wprawdzie czyni życie wygodniejszym, ale na pewno mniej zdrowym. I to nie tylko dlatego, że ogranicza aktywność fizyczną. Niestety, samochód nie sprzyja też środowisku, w jakim żyjemy. Producenci aut coraz bardziej dążą do tego, by samochody były jak najmniej szkodliwe. Efektów ich pracy nie brakuje. W ponad 100-letniej historii motoryzacji koncerny wciąż prześcigały się tworzeniu samochodów „naj-". Zawsze z konstruowaniem takich aut łączyła się wysoko ...

Techniki manualne stosowane w leczeniu zaburzeń czynnościowych

Przykłady wykonywanych zabiegów w odniesieniu do poszczególnych tkanek narządu ruchu zostały pokazane na załączonych zdjęciach Ponieważ techniki lecznicze w odniesieniu do tkanek miękkich są najłagodniejsze i najbardziej bezpieczne, od nich rozpocznę omawianie metod leczenia manualnego.

Techniki leczenia zaburzeń tkanek miękkich

Powyższe techniki bywajątakże użyteczne w przypadku powierzchownie położonych kości, gdzie znajdujemy Okostnowe punkty maksymalnej bolesności - krętarze kości udowych, kłykcie kolanowe i łokciowe, guzy piętowe i inne.

Techniki leczenia przykurczy mięśniowych - techniki neuromuskularne

Wymaga ona ścisłego współudziału terapeuty i dobrze poinstruowanego chorego, świadomie współpracującego w technice rozluźniania. Bardzo korzystne jest także łączenie technik neuromuskularnych z masażem, krioterapia, fizykoterapią czy metodą "spray and stretch".

Kodowanie pamięciowe

kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją...

Konsolidacja śladów pamięciowych

Zgodnie z poglądami wielu ncurofizjologów jest to proces długotrwały i przebiega etapowo. Pierwszy etap, trwający od około 30 min do 1 godz, od momentu wytworzenia się świeżego śladu, polega na silnym wzbudzeniu układu siatkowatego. Drugi etap przebiega wolniej, w ciągu kilku godzin, a pełne jego...

Luka pamięciowa

Luka pamięciowa - stan niepamięci powstały wskutek zaburzeń  zapamiętywania, przechowywania lub przypominania obejmujący to, co wydarzyło się w ściśle określonym czasie. To, co wydarzyło się wcześniej, a także po danym wydarzeniu, podmiot przypomina sobie dobrze.