Jakie techniki mają zastosowanie w masażu klasycznym?

Bardzo rzadko zdarza się, by jedna z wymie­nionych technik była stosowana samodzielnie, zwy­kle masaż jest ich połączeniem w zależności od objawów i reakcji pacjenta.

Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

Technika cyfrowa wprowadzona jest do radia i te­lewizji. Dziś w paśmie zajmowanym przez jedną stację nadającą analogowo mieści się 6-8 stacji cyfrowych, a rozwój technik kompresji danych pozwoli jeszcze zwiększyć tę liczbę.

Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też...

Jakie były tradycyjne techniki wypychania zwierząt?

Stopniowo te prymitywne metody ustępowały bardziej zaawansowanym technikom modelowania i montażu. Proces wypychania mógł przebiegać w różny sposób, a użyte techniki zależały głównie od wielkości eksponatu.

Jakie są współczesne techniki wypychania zwierząt?

Współcześni wypychacze zwierząt mogą używać znacznie większej ilości o wiele doskonalszych materiałów, znają też nowe techniki pracy.

Jakie są techniki rytownicze?

W rezultacie stosowania tych technik otrzymujemy ryciny (sztychy) oraz kwasoryty. Technika ta jest sto­sowana na przykład przy wycinaniu drzeworytu. Techniki te jednak są nadal szeroko stosowane przez artystów grafików.

Co to jest technika kwasorytowa?

Za pomocą cukru Istnieje ciekawa technika kwasorytu, gdzie rysunek wykonuje się na czystej płycie metalowej pędzlem zanurzonym w roztworze cukru i tuszu. Następnie płytę pokrywa się warstwą identyczną jak w technice akwatinty i wkłada do kwasu azotowego.

Jak wykorzystywane są techniki rytownicze?

Techniki rytownicze, zarówno te „suche", jak i kwasorytnicze, są dziś szeroko wykorzystywane w wielu procesach technologicznych. Firmy wytwarzające narzędzia wykorzystują te techniki do umieszczania na swych wyrobach znaków firmowych, skal pomiarowych lub innych istotnych danych.

Jakie techniki i narzędzia stosowane są we współczesnym jubilerstwie?

Większość współcześnie stosowanych technik jubi­lerskich powstała około 2000 lat przed naszą erą. We współczesnej pracowni jubilerskiej spotyka­my narzędzia umożliwiające stosowanie wszyst­kich tych technik.

Nowoczesne techniki w budownictwie

Jedną z najczęściej stosowanych technologii wznoszenia wysokich budynków jest technika trzonowa.

Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini)

Aby technika „stopy w drzwiach” była skuteczna musi wzbudzić zaangażowanie o charakterze: aktywnym – kiedy już ktoś zaangażuje się w jakieś działanie, zostaje poddany podwójnemu naciskowi na zachowanie konsekwencji w dalszym postępowaniu (wewnętrzna konieczność postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami i nacisk na dostosowanie własnego postępowania do oczekiwań innych), publicznym – stanowisko podjęte w sposób ...

Techniki komutacji

Nowsze techniki komutacji w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują cechy tych dwóch technik.

Techniki komutacji - Komutacja kanałów

Technika ta jest wykorzystana w sieciach, w których przesyła się jednocześnie dane i głos. Sieć ISDN również wykorzystuje technikę komutacji kanałów.

Techniki komutacji - Komutacja pakietów

Technika komutacji pakietów polega na tym, że informacje są przesyłane przez sieć w postaci pakietów: informacja użytkownika jest dzielona na części o stałym rozmiarze (z wyjątkiem ostatniej).

Techniki komutacji - Wielostrumieniowa komutacja kanałów

Technika ta łączy ze sobą własności techniki komutacji kanałów i zasady multipleksacji. Dane przesyłane w dowolnym z tych kanałów można następnie przesłać do innego użytkownika postępując według zasad analogicznych do  techniki komutacji kanałów.

Techniki komutacji - Komutacja ramek

Jest nowszą wersją  techniki komutacji pakietów przeznaczoną dla sieci, które wybudowane są z wykorzystaniem łączy o dobrej jakości. Technikę tę wykorzystano w sieci Frame Relay.

Techniki komutacji - Komutacja komórek

Techniki komutacji ramek i komórek można traktować jako odmiany tradycyjnej komutacji pakietów. Powstały one jako dostosowanie techniki komutacji pakietów do coraz bardziej nowoczesnych środków transmisji danych

Technika 635

Charakterystyka TECHNIKA 635 jest to jedna z technik burzy mózgów (brainstorm), a ściślej rzecz ujmując stanowi model tzw.

Technika Q-sort

Geneza Technika ta, została stworzona przez Stephensona i pierwotnie była próbą przekształcenia analizy czynnikowej w narzędzie weryfikacji hipotez.