Podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w pedagogice

Z historii pedagogiki znamy rozmaite metody badania i poznawania procesów i zjawisk wychowania: obserwacje, eksperymenty, rozmowy i wywiady, ankiety, kwestionariusze, testy itd. Pedagogika wykorzystuje również źródła, które odzwierciedlają albo uogólniają w mniejszym lub większym stopniu praktykę...

Technika prawodawcza - definicje

a) umiejętność poprawnego konstruowania projektów aktów normatywnych, I

b) zbiór dyrektyw określających:

- sposób formułowania przepisów merytorycznych, ich oznaczenia i systematyzacji,

- sposób zmiany obowiązującego prawa, uchylania i wprowadzania w życie nowych przepisów.

Celem jest wyznaczenie...

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej.

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. Zasady techniki prawodawczej z konstytucji 1) Zasada określoności przepisów prawa Gasności).

Opisz technikę wykonywania pomiarów podstawowych cech antropometrycznych

1. Masa ciała – oznaczana jest u małego dziecka na wadze niemowlęcej u dziecka starszego na wadze lekarskiej. Ważony powinien być rozebrany.

2. Wysokość ciała – do 15-18 miesiąca życia mierzona jest jako długość w pozycji leżącej na plecach liberometrem. Jest to odległość od szczytu głowy do...

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Wykorzystanie elektroakustyki i techniki w surdopedagogice

Jak najwcześniejsze wykrywanie uszkodzenia i jak najwcześniejsze usprawnianie zaburzonych funkcji, przy maksymalnym wykorzystaniu współczesnych osiągnięć medy­cyny i techniki, stanowią podstawę współczesnej rewalidacji dzieci z wadą słuchu.

Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w technice

W warunkach przemysłowych defektoskopia stanowi ważne uzupełnienie techniki rentgenowskiej badania struktury materiałów, w wielu przypadkach nawet ją przewyższając.

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

Osiągnięcia w nauce, kulturze i technice Polaków drugiej połowy XIX wieku są z pewnością zasłużone i do dziś cenione jako dzieła światowe.

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

- 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

- Maria Skłodowska-Curie i jej mąż...

Rozwój techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej

Pierwsza wojna światowa w porównaniu z poprzedzającymi ją znanymi w dziejach ludzkości wojnami była największym konfliktem zbrojnym, tak ze względu na zasięg, jak i liczbę uczestniczących w niej bezpośrednio państw. Po raz pierwszy też w dziejach toczyła się na lądzie, na morzu i w powietrzu...

Wymień elementy techniki podatkowej

podmiot opodatkowania

przedmiot podatku

podstawa opodatkowania

stawka podatkowa

skala podatkowa

zwolnienia podatkowe

ulgi podatkowe

zwyżki podatkowe

Co odróżnia naukę od techniki

Wiedza naukowa prowadzi do postępu w technice, która jest źródłem zmian społecznych. A technika zajmuje się problemami praktycznymi, często jednak rozwiązując 1 stwarza następne technika nie jest doskonała.

Rola techniki we współczesnym świecie

Technika zajmuje się problemami praktycznymi. *technika może doprowadzić do zmian przez automatyzację- zastąpienie robotników przez maszyny.

Metoda badań terenowych i odpowiadające jej techniki badań

Podstawowe techniki badań terenowych: - obserwacja (uczestnicząca i nieuczestnicząca); Cechy obserwacji: celowość (wyrażająca się w dążeniu do rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania), planowość (polegająca na działaniach zaplanowanych i skoncentrowanych nad tym co jest najważniejsze w zamierzonych badaniach), aktywność (polega na tym, że badacz świadomie rejestruje nie wszystkie spostrzeżenia, lecz tylko te, które są dla niego istotne.

Wymień i omów fazy procesu pamięciowego

*F zapamiętywania: rejestracja inf w pamięci (może zachodzić mimowolnie lub dowolnie)

*F przechowywania – zatnrzymywanie inf w pamięci

*F odtwarzania – przywołanie przechowywanych informacji. Przypominanie (samodzielnie przywołujemy odpowiedź) i rozpoznawanie (wybieramy odpowiedź spośród podanych...

Opisz cykl pamięciowy Tulvinga

Zapamiętywanie:

*Kodowanie spostrzeżenia- za pomocą różnych kodów (obrazowego, werbalnego, semantycznego)

Przechowywanie:

*Przechowywanie informacji w pamięci w kodzie charakterystycznym dla danego rodzaju pamięci

*Rekodowanie- ponowne kodowanie informacji pod wpływem napływu nowych danych do...

Fazy procesu pamięciowego

KODOWANIE( rejestrowanie informacji )

ZAPAMIĘTYWANIE (rejestrowane są inf. w pamięci, potrzebna jest koncentracja uwagi i znajomość celu, ważny jest adres informacji, miejsce, w którym coś zostaje zapisany, miejsce te wyznacza nasza ogólna wiedza o świecie. Im większa wiedza ogólna, tym więcej...

CYKLE PAMIĘCIOWE Tulvinga

Mały cykl pamięciowy

ZAPAMIĘTYWANIE- to spostrzeganie fiz. Cecha bodźca i kodowanie spostrzeżenia;

PRZECHOWYWANIE- przechowywanie w kodzie charakterystycznym do danego rodzaju pamięci, rekodowanie i przechowywanie kodu rekodowania;

WYDOBYWANIE-poszukiwanie inf. W pamięci(bodziec uruchamiający...

Charakterystyka trzech systemów pamięciowych

Wyróżnia się trzy główne systemy pamięci przemijającej oraz trzy systemy pamięci trwałej:

1. Pamięć sensoryczna:

- przechowuje ulotne wrażenia bodźców zmysłowych, np. widoki, zapachy, tylko przez 1-2sek.

-krótko przechowuje bodziec proksymalny zakodowany w impuls nerwowy

-przechowuje fizyczne cechy...

Co to jest Technika Alexandra?

Technika Alexandra wydaje się ciekawa wielu ludziom, ponieważ: • nie odwołuje się do żadnych poglądów reli­gijnych (w odróżnieniu od wielu technik medyta­cyjnych) • jest praktyczna, bo rozwiązuje problemy życia codziennego • nie przeszkadza w stosowaniu innych terapii.