Technika badania reakcji ułożeniowych i interpretacja odpowiedzi dziecka

Prawidłowe wzorce globalne i częściowe oraz wzorce nieprawidłowych odpowiedzi dziecka w poszczególnych reakcjach ilustrują schematycznie rysunki 9-15.

Zgodnie z metodyką badania należy unikać oceny reakcji u dziecka rozdrażnionego, krzyczącego, głodnego, sennego, w czasie choroby, bezpośrednio po...

Technika obserwacji skategoryzowanej

Stwarza to możliwość porównania ze sobą spostrzeżeń różnych obserwatorów i to w dużo szerszej płaszczyźnie, niż ma to miejsce w przypadku technik obserwacji niestanda-ryzowanej.

Technika obserwacji próbek czasowych

Zbliżoną do techniki obserwacji skategoryzowanej jest technika obserwacji próbek czasowych. Technikę tę uzupełniać może także jakościowy opis dokonywanych spostrzeżeń, wychodzący często poza planowo uwzględnione w obserwacji aspekty zachowania się.

Technika obserwacji dorywczej

Stanowią nade wszystko podstawę formułowania hipotezy roboczej, której zweryfikowanie wymaga bardziej rzetelnych technik badawczych niż technika obserwacji dorywczej.

Technika dzienniczków obserwacyjnych

Po drugie, technikę dzienniczków obserwacyjnych stosujemy w odniesieniu do ściśle określonych problemów.

Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

Z przedstawionych technik obserwacyjnych na szczególną uwagę w badaniach pedagogicznych zasługują technika obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji próbek czasowych oraz technika dzienniczków obserwacyjnych.

Technika uszeregowania rangowego

Mało na ogół wykorzystywaną techniką socjometrycznąjest technika szeregowania rangowego. W stosowaniu techniki szeregowania rangowego obowiązują te same niemal zasady, co w przypadku klasycznej techniki socjometrycznej J.

Klasyczne techniki analizy dokumentów

Toteż przy użyciu klasycznych technik analizy dokumentów niemożliwy'jest — praktycznie rzecz biorąc —jakikolwiek podział pracy lub wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych, np.

Nowoczesne techniki analizy dokumentów

Próbą przezwyciężenia subiektywnego charakteru zarysowanych dopiero co klasycznych technik są nowoczesne techniki analizy dokumentów. Słusznym postulatem wydaje się łączne stosowanie obu typów powyższych technik.

Technika „stopy w drzwiach"

Technika „stopy w drzwiach” ma jeszcze inne zastosowania w przypadku zachowań dezadaptacyjnych, nad którymi pacjent chciałby pracować.

Technika karmienia piersią

Przygotowanie matki do karmienia powinno rozpocząć się od oddania moczu, aby nie było potrzeby przerywania karmienia w tym celu (podczas ssania wydzielana oksytocyna będzie obkurczała pęcherz moczowy). Następnie powinna podmyć krocze, założyć czystą wkładkę, umyć ręce i przyjąć jak...

Badanie przedmiotowe (fizykalne) dziecka - techniki badania

Celem badania przedmiotowego jest wykrycie u pacjenta pewnych nieprawidłowości narządowych lub układowych, występujących w określonej chorobie. W przypadku dziecka zdrowego badanie to potwierdza prawidłową czynność narządów; służy także do określenia prawidłowości jego rozwoju fizycznego i...