Techniki pamięciowe

Czytaj Dalej

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

Proza lat 1890-1918 jest świadectwem łączenia i godzenia różnych technik - realizm, impresjonizm, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm.

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Powyższe przykłady wskazują na konieczność uwzględniania wielu czynni-ków w procesie kształtowania ceny. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, należące do otoczenia, w którym danafirma funkcjonuje. Ich uwzględnienie pozwala na ustalenie ceny podstawowej...

Agendy, techniki i skutki procesu socjalizacji

Rodzaje czynników kształtujących osobowość człowieka - bioanatomicznych, psychicznych i społecznych. Za Arnoldem Rosem można określić osobowość jednostki:

1) jako strukturę czynników biogennych, -wywodzą się psychogennych właściwości bioanatomicznych organizmu jednostki i są określane różnie...

Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

 

-hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

-reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

-rola łącznikowa – menedżer w roli łącznika...

Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach organizacyjnych

  Wyróżniamy trzy powszechnie stosowane techniki w badaniach organizacyjnych: Informowanie o sondażach – posługuje się ankietą ale nie ogranicza się do zbierania danych.

TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW

Technika rankingu jest mało skomplikowana i może być stosowana bez specjalnego przygotowania. Do najbardziej rozpowszechnionych technik oceniania należą skale kwalifikacyjne.

Metody i techniki badawcze

   Technikę badawczą (zawsze związaną z określona metodą) zwykle określa się jako sposób realizowania zamierzonych zadań , jako „ czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.

Techniki zbierania danych jakościowych

Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują wywiady, techniki obserwacyjne, a nawet literaturę przedmiotu czy badania archiwalne.

Techniki zabezpieczenia społecznego

Technika opiekuńcza - jest stosowana wobec tej kategorii danego państwa, która nie może korzystać z techniki 1 i 2 (dotyczy obywateli, którzy nie mają uprawnień np.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego

Niektóre badania wskazują, że łącznie technik behawioralnych (TUS) i poznawczych (restrukturyzacja poznawcza) może zwiększać gotowość jednostki do bardziej pewnego siebie, asertywnego zachowania w sytuacjach społecznych bardziej niż oddziaływania wykorzystujące tylko techniki behawioralne lub tylko techniki poznawcze (Mączyński, 1991).

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

Warto w tym miejscu nadmienić, że jeżeli osoba lękliwa społecznie ma konkretną wizję własnego zachowania w danej sytuacji społecznej, jeżeli zawczasu sporządzi w wyobraźni plan działania w danej interakcji społecznej (technika obrazowania w osiąganiu celu, por.

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999).

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Metody relaksacji

Są wykorzystywane do bezpośredniego oddziaływania na poziom napięcia (pobudzenia) jednostki. Najczęściej w kontekście redukcji lęku społecznego mówi się o progresywnej relaksacji mięśniowej (a ściślej mówiąc o jej modyfikacji zwanej kontrolowaną relaksacją na sygnał) oraz o systematycznym...

Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Ćwiczenia interakcji

To nabieranie doświadczenia poprzez uczestniczenie w zaaranżowanych, bezpiecznych sytuacjach społecznych. Różnią się one od TUS tym, że w przypadku ćwiczenia interakcji nie ma żadnej intencji, żadnego planu nauczenia ich uczestników jakiś konkretnych umiejętności społecznych. Po prostu aranżuje się...

Reprezentacja pamięciowa u innych gatunków

Istnieją dowody, że zwierzęta kodują informacje we wzorce seryjne i przestrzenne a także, że potrafią identyfikować znaczenie obrazów niezależnie od dokładnych szczegółów fizycznych.

Kody pamięciowe

Informacje zawarte w pamięci rzadko stanowią odbicie rzeczywistych cech przedmiotu.

Pamięć wykorzystuje 3 rodzaje kodów:

kody sensoryczne, ściśle związane z modalnością zmysłową: przykład - eksperymenty nad pamięcią ultrakrótką;

kody nominalno-werbalne, związane z aktywnością werbalną i...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Techniki terapii systemowej

Od pierwszego spotkania z rodziną stosuję techniki terapii systemowej: - pytania cyrkularne, które służą zbadaniu tego,w jaki sposób każdy z członków rodzinyspostrzega lub wyobraża sobie relacje w rodzinie, a także uczucia i przeżyciapozostałych osób; np.

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Początki techniki

- Już Watson zaproponował wprowadzenie w obecności reakcji strachu innych reakcji, które mogłyby ze strachem współzawodniczyć.

- Mary Cover Jones wykorzystała później ten pomysł w leczeniu lęku u dzieci (3-letni Piotruś i króliki)

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Technika systematycznej desensytyzacji

Systematyczna desensytyzacja to najczęściej używana technika w terapii behawioralnej - Desensytyzacja dotyczy tego, co dzieje się z pacjentem =staje się coraz mniej wrażliwy na bodziec, który wyzwala strach.