Talon (waluta litewska)

Talon (waluta litewska)

Czytaj Dalej

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

“Konrad Wallenrod” jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:

problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy,

literatura stała się narzędziem kształtowania uczuć patriotycznych i utrzymywania świadomości...

Wybór waluty kontraktu jako forma zabezpieczenia ryzyka walutowego

Wybór waluty kontraktu jest najważniejszym sposobem uniknięcia ryzyka walutowego przy czym jest on trudny do realizacji. Zależy on od wpływu na wybór transakcji, zależy on od siły przetargowej banku i oceny przyszłych zmian kursu walutowego. Jeśli przyjmujemy depozyt to w słabej walucie a jeśli lokujemy...

Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą

Może to być wprowadzenie obcej waluty zamiast własnej – albo na jej ścisłym związaniu z obcą walutą –pełne i niepełne związanie

Jednostronne związanie własnej waluty może stabilizować rynek finansowy danego kraju – przyczyniać się do rozwoju handlu i inwestycji zagranicznych

Jest...

PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

To jest informacja o sytuacji ekonomicznej danego kraju w danym momencie

Pokazuje bieżące – realizowane w danym roku/miesiącu dochody firm, gospodarstw domowych, sektora finansów, sektora publicznego i pokazuje sposób rozdysponowania tych dochodów. Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga...

PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej

To jest najważniejszy miernik określający miejsce danej gospodarki w gospodarce światowej

Globalny PKB w dolarach lub euro pokazuje potencjał ekonomiczny kraju wg wyceny rynku międzynarodowego. Jest to wartość wszystkich wytworzonych w danym okresie towarów i usług lub suma uzyskanych w tym...

Teorie władzy - Władza jako waluta w systemie komunikacji (Deutsch)

Traktowanie władzy jako jeden z mechanizmów kontroli społecznej, funkcjonujący tam, gdzie nie należy korzystać z przemocy, a gdzie zawodzą oddziaływanie, przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja

Władza wiąże się tu z obiegiem informacji w systemie społecz. oraz możliwością nauki...

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

Niezbyt świetnie skończył się okres piastowski dla polskiego państwa i narodu. W porównaniu z początkami za Bolesławów sprzed czterech niemal wieków była spuścizna Kazimierzowa okaleczonym zrębem bez najbujniejszych, najkonieczniejszy do życia konarów. Straciła Polska ówczesna swe pobrzeże morskie na...

UNIA EUROPEJSKA - Korzyści wynikające z wprowadzenia jednolitej waluty EURO

Dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej:

- pozbycie się problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych,

- łatwość w porównywaniu cen.

Dla gospodarki Unii Europejskiej:

- łatwość transferu kapitału,

- wyeliminowanie problemów związanych z wahaniem kursów walutowych...

Unia polsko – litewska - Rządy Andegawenów w Polsce

Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z zawartą wcześniej umową , tron polski przeszedł w ręce która Węgier Ludwika. Choć Ludwik obiecał odzyskać Pomorze, nie podjął żadnych starań w tym kierunku. Główną jego troską było zapewnienie tronu w Polsce dla jednej z córek, czego nie przewidywał...

UNIA POLSKO - LITEWSKA W KREWIE 1385 r.

- Przyczyny układu krewskiego

Poprzez układ z Litwą Polska chciała przede wszystkim zjednoczyć siły w walce z za-grożeniem jakie obu państwom stwarzał Zakon Krzyżacki. Ustalenie pokojowych sto-sunków polsko-litewskich zabezpieczało Polsce zdobycze ruskie i otwierało pole do ewentualnego przenikania...

Unie Polski z Litwą - PRZYCZYNY UNII POLSKO - LITEWSKIEJ

Przyczyn unii było kilka- w grę wchodziło obustronne zabezpieczenie się przed agresją krzyżacką. Charakter państwa zakonnego wymagał organizowania stałych wypraw łupieskich. Zaniechanie wojen odcięłoby Krzyżaków od stałego źródła dochodu, od napływu ludzi, postawiłoby pod znakiem zapytania cel...

Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

Unia w Krewie 1385

W XIV wieku Liwie i Polsce zagrażał wspólny wroga - Zakon Krzyżacki. Mimo wcześniejszych wojen pomiędzy tymi dwoma krajami (o Ruś Halicką), a także wyprawami łupieskimi organizowanymi przez Litwę zaczęto myśleć o przymierzu. Z propozycją przymierza wystąpił wielki książę...

KTO W POLSCE MOŻE SKUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ WALUTY OBCE

Działalność kantorowa jako dził gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia polegająca na kupowaniu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży. Zezwolenie ma charakter licencji mogą prowadzić...

Istota i przyczyny powstania systemu pieniądza kierowanego (waluty manipulowanej)

W nierozwiniętym stadium wymiany towarowo – pieniężnej pieniądz pojawił się w obiegu w wyniku aktywności wielu podmiotów tej wymiany. Podczas aktu wymiany po prostu ważono kruszec, odmierzając w ten sposób ilość materiały pieniężnego, niezbędnego dla dokonywania transakcji. Później kupcy o...

ZASADY KSZTAŁTOWANIA SIĘ KURSU WALUT W SYSTEMIE WALUTY ZŁOTEJ

System waluty złotej był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym (więc zbiorem reguł zasad, instrumentów i instytucji umożliwiających dokonywanie płatności w skali międzynarodowej) . Wykształcił się pod koniec XIX w. ; funkcjonował mniej więcej od 1880 r. do wybuchu I wojny światowej (1914)...

GRAŻYNA. Powieść litewska

GRAŻYNA. Powieść litewska, powieść poetycka A. Mickiewicza, powst. 1822 w Kownie i Wilnie (być może częśc. w Szczor-sach, gdzie poeta gromadził materiały hist.), prwdr. w t. 2 Poezji, Wilno 1823; zachowaną w autografie (podobiznę wyd. J. Krzyżanowski 1950) red. I pt. Korybut, książę Nowogródka...

KOTERIA PETERSBURSKA, koteria litewsko-wołyńska, pentarchia

KOTERIA PETERSBURSKA, koteria litewsko-wołyńska, pentarchia, grupa lit. (określana podanymi wyżej terminami przez przeciwników) o ambicjach polit., działająca 1841-51, do 1843 w Kijowie (właściwa koteria), nast. w Petersburgu (pentarchia). Powstała z inicjatywy H. Rzewuskiego (faktyczny przywódca) i I...

LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA

LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA, grupa dramatopisarzy jezuickich działających w prowincji litew. w 2 poł. XVII w., związana wspólnym doświadczeniem życiowym (zakon, pobyt za granicą) oraz kontaktami osobistymi (wspólne miejsca pobytu: Wilno, Warszawa, Pułtusk, Kroże). W skład jej wchodziły 4 pokolenia...

LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Litwę i Polskę łączyła w przeszłości kilkuwiekowa wspólnota państwowa. Stolica Litwy —» Wilno była" jednym, z ważnych ośrodków rozwoju kultury pol. i miejscem styku obu kultur. Do piśmiennictwa litew. wpływypol. przenikały początkowo przez łacinę, język...