Tablica rozpuszczalności

Czytaj Dalej

Tablica chronologiczna

Zaczynamy Tablicę Chronologiczną od dat, które można ustalić.

Tablica chronologiczna - Przed Chrystusem

800. Założenie Kartaginy

790. Najazd Etiopów na Egipt (utworzenie XXV Dynastii)

776. Pierwsza Olimpiada

753. Założenie Rzymu

745. Tiglat Pileser III podbija Babilonię i zakłada Nowe Państwo Asyryjskie

722. Sargon II daje Asyryjczykom broń żelazną 

721. Zesłanie Izraelitów 

680. Esarhaddon zajmuje...

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

14. August umiera. Tyberiusz cesarzem

30. Ukrzyżowanie Jezusa

41. Klaudiusz (pierwszy cesarz legionowy) obwołany cesarzem przez gwardię pretoriańską po zabójstwie Kaliguli

68. Samobójstwo Nerona (Galba, Otho, Witeliusz cesarzami)

69. Wespazjan

102. Pan Czau nad Morzem Kaspijskim

117. Hadrian następuje...

Jaka struktura sterująca byłaby właściwa do przejrzenia tablicy dwuwymiarowej?

Odpowiednią do tego zadania strukturą sterującą jest iteracja zagnieżdżona. Iteracja zewnętrzna odpowiada za przeglądanie kolumn a iteracja wewnętrzna za przegląd wierszy.

Tablica decyzyjna

121) Przykład wypełnionej tablicy decyzyjnej dla określenia wielkości upustów cenowych dla kontrahentów przedstawiono poniżej <center>wypełnionej tablicy decyzyjnej.

TABLICA

Tablice paschalne we wczesnym średniowieczu zawierały na szereg lat daty Wielkanocy i innych zależnych od niej świąt ruchomych; wysyłane były do Polski i Czech z Magdeburga, Kolonii, Moguncji, Fuldy itd. Tablice Toledańskie zob.

Genealogiczne drzewo, tablice genealogiczne

występowało bardzo rzadko; częściej w formie wyciągów:ascentorium, tablica łącząca wybraną kategorięludzi (np.

Tablica

Kam., metal, lub drewn. płyta komemoratywna(fundacyjna, erekcyjna) lub nagrobna (—> epitafium),ryta, płaskorzeźbiona albo odlewana, którejgł. motywem jest inskrypcja, zazwyczaj w ozdobnymukładzie, a także herby, insygnia itp.

T. otaczano często dekor. obramieniem,

(zdr. od staropol. tabła, z łac...

Tablice kanonów, tablice konkordacji Ewangelii, kanony

Umieszczane w ewangeliarzach przed tekstamiczterech Ewangelii, zestawiają ich odpowiadającesobie fragmenty oznaczone tu rzym. cyframi wczterech pionowych kolumnach, z których każda odnosisię do jednej z Ewangelii; t.k. były zazwyczaj bogatoiluminowane: kolumny cyfr umieszczano w arkadowymobramieniu, często...

Tablica ekonomiczna F. Quesnay’a

Tablica ekonomiczna zapoczątkowała w myśli ekonomicznej nowy rozdział – badanie procesów reprodukcji i cyrkulacji produktu społecznego. Sam Quesnay w kolejnych wydaniach Tablicy ekonomicznej doskonalił schemat wykresu, czyniąc go bardziej przejrzystym do interpretacji.

Układy fazowe dwuskładnikowe z eutektyką o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym.

Wykres równowagi fazowej dwóch metali A i B, które całkowicie rozpuszczają się w sobie wzajemnie w stanie ciekłym, a ich wzajemna rozpuszczalność jest ograniczona tylko w stanie stałym przedstawiony jest poniżej. Oprócz ciekłego roztworu występują dwie fazy, które oznacza się jako kryształy pierwotne  i drugą jako kryształy pierwotne .Kryształy pierwotne  to roztwór składnika B w składniku A, natomiast kryształy pierwotne  to roztwór metalu A w metalu B.

TABLICA ROZDZIELCZA

TABLICA ROZDZIELCZA — płyta izolacyjna,na której umieszczono —wyłączniki poszczególnychlinii sieci elektrycznej, ich zabezpieczeniai przyrządy pomiarowe; najprostszą tablicąrozdzielczą jest tablica licznikowa, doktórej doprowadza się przewody wewnętrznejsieci zasilającej (pionów); na niej znajdują się-♦bezpieczniki poszczególnych obwodów instalacjielektrycznej domowej oraz licznik energiielektrycznej.

Tablica reklamowa

Duża plansza reklamowa umieszczana w miejscach o dużym natężeniu ruchusamochodowego i nabywców (na ulicach, przy drogach, na ścianach budynków);forma reklamy plakatowej. T.r. nazywa się także kilkusekundowy anons przed i/lubpo programie telewizyjnym, informującym o nazwie jego...

Egipt Historia - Tablica chronologiczna

 

OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

OKRES ARCHAICZNY

I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...