TS Mitech Żywiec

TS Mitech Żywiec – kobiecy klub piłkarski z Żywca, występujący obecnie w Ekstralidze. Powstał w 2003 roku jako Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Kobiet SKS Soła Żywiec. W 2004 roku zespół odłączył się od koła i zaczął funkcjonować jako osobny klub. W 2009 roku drużyna wywalczyła awans do Ekstraligi i od tego czasu występuje na tym szczeblu...

Czytaj Dalej

Sankcje orzekane przez TS

TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym. Za delikt...

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy...

System kar stosowanych przez TS

TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd...

Funkcje parlamentu

Funkcja ustawodawcza – polega na stanowieniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego. Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności. W ramach tej funkcji wyróżnić można tzw. funkcję ustrojodawczą (stanowienie norm konstytucyjnych) oraz...

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie...

CAUSSETTE JEAN BAPTISTE

ur. 6 VII 1819 w Fonsorbes(pd.-zach. Francja), zm. 12 V 1880 w Tuluzie, Kaznodzieja.

Studiował w seminarium w Tuluzie, gdzie wykładał literaturęfranc; 1844 przyjął święcenia kapł. i wstąpił do nowo powstałejkongr. kapłanów Najśw. Serca Jezusowego, której 1848 zostałprzełożonym. Głosił liczne...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

Ramy instytucjonalne wspólnoty europejskiej, organy oraz system norm prawnych.

Wspólnota Europejska prowadzi działalność międzynarodową pozostawiając sferę działań między państwami – członkami Unii Europejskiej właśnie Unii. Wspólnota Europejska dysponująca zdolnością prawną realizuje tę działalność poprzez własne organa (instytucje). Niektórym instytucjom Wspólnoty Europejskiej po Traktacie z Maastricht powierzono realizację niektórych zadań należących do zakresu obowiązków państw (członków) UE. Formalnie nadal instytucje ...

Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi ok. 25%, a wołowe – ok. 10%; udział mięsa baraniego, koziego, króliczego, końskiego oraz dziczyzny nie przekracza kilku procent. W Polsce rynek wieprzowiny jest najważniejszym rynkiem mięsa zarówno dla producentów jak i dla ...

Żywiec

Miasto w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy, powyżej Jeziora Żywiec­kiego, 28 tys. mieszkańców. Osada Stary Żywiec założona w XIII/XIV w., prawa miejskie uzyskała przed 1327 r. W średniowieczu ośrodek rzemieślniczo-handlowy, w XIX w. rozwój przemysłu. Kościół Św. Krzyża gotycki...

Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

 

M Ł O D A P O L S K A

Druga połowa XIXw, to wzrost liczby ludności, ogromny postęp techniczny - kolej, parowce, elektryczność, telefon, rozwój kapitalizmu, przemysłu, miast. W tej sytuacji młode pokolenie poczuło zagrożenie...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok

Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok

 

Tradycja romantyczna w Polsce to element zupełnie inny niż romantyzm europejski, choćby niemiecki, w najczystszym wydaniu Goethego. Dzieje się tak dlatego, że w naszej kulturze i naszej historii romantyzm odegrał szczególną rolę. Specyfika epoki w...

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

 

Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytyko­wana i atakowana przez przedstawicieli samej...

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali...

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEKZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie -...

HISTORIA LITERATURY - Antyk

ANTYK

Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

W dziejach literatury greckiej wyodrębniamy epokę niepodległości, zakończoną w 338 r. przed Chr., tj. w roku bitwy pod Cheroneą, lub w 333 r., tj. w roku bitwy pod Issos...

CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ.

Człowiek od zawsze starał się kierować swoim losem, chciał mieć wpływ na niego. Faktem jednak jest, że większość wydarzeń w jego życiu jest dziełem przypadku. Są to chociażby codzienne wypadki samochodowe. Ktoś wychodzi z domu, aby zrobić zakupy, przekonany, że niedługo będzie znów ze swoją...