TS Mitech Żywiec

Czytaj Dalej

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy...

System kar stosowanych przez TS

TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd...

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie...

Sankcje orzekane przez TS

TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym. Za delikt...

Żywiec cebulkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-70 cm wysokości. Liście odziomkowe i dolne liście łodygowe podwójne lub potrójne parzystopierzaste o ja-jowato-lancetowatych, piłkowanych listkach; tylko górne liście łodygowe pojedyncze, lancetowate, karbowano-piłkowane, w kątach z małymi brązowofioletowymi...

Żywiec

Miasto w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy, powyżej Jeziora Żywiec­kiego, 28 tys. mieszkańców. Osada Stary Żywiec założona w XIII/XIV w., prawa miejskie uzyskała przed 1327 r. W średniowieczu ośrodek rzemieślniczo-handlowy, w XIX w. rozwój przemysłu. Kościół Św. Krzyża gotycki...

Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...